7 december 2017

PBL nieuwsbrief 7 december 2017

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten uit de afgelopen periode.

Inhoud

6-12-2017

Vrijwel alle wetenschappelijke scenario’s die uitgaan van een temperatuurstijging van minder dan 2 graden Celsius, gaan er vanuit dat hiervoor technologieën nodig zijn die tot een negatieve CO2-emissie leiden (Negative CO2 Emission Technologies, NETs), zoals een combinatie van bio-energie en CO2-opslag (BECCS). Tegelijkertijd wordt er in de praktijk nauwelijks in deze technologieën geïnvesteerd en bestaat er twijfel of BECCS wel op grote schaal moet worden toegepast. Het is echter hoogst noodzakelijk dat er snel openlijk wordt gesproken over het al dan niet inzetten van NETs. Gebeurt dat niet op korte termijn, dan wordt de inzet van NETs onvermijdelijk en zijn alternatieve paden om de klimaatdoelen van Parijs te halen, buiten bereik.

Naar boven
27-11-2017

Ondanks de recente gemiddelde daling van de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt, is deze nog altijd hoog te noemen. Ook op de langere termijn valt niet te verwachten dat de behoefte aan kantoren de huidige voorraad zal overstijgen. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s zichtbaar. De beleidsstudie ‘Divergentie op de kantorenmarkt’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) analyseert waarom de kantorenmarkt, anders dan bijvoorbeeld de woningmarkt, zo ontspannen is. Hiertoe zijn verschillende recente (empirische) studies bijeengebracht.

Naar boven
17-11-2017

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. De nadruk ligt nu op de consument, terwijl het effectiever zou zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen.

Naar boven
16-11-2017

Factoren die belangrijk zijn voor de economische groei van steden zijn een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, een attractief woon-werkklimaat met een hoge kwaliteit van onderwijs, en veel culturele en culinaire voorzieningen, en een goede bereikbaarheid, zo blijkt uit de kwantitatieve analyses in de PBL-studie Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. Daarbij is ook gekeken naar Europese regio’s. Dichtheid zorgt bovendien voor extra groei in combinatie met kennis en cultuur. Hoge kosten voor levensonderhoud, vieze lucht en geluidsoverlast belemmeren juist de groei.

Naar boven
14-11-2017

Op de COP23 in Bonn is het officiële startsein gegeven voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Het mondiale kenniscentrum gaat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing. Het PBL is actief betrokken bij de ontwikkeling van het kenniscentrum en de totstandkoming van het werkprogramma en de eerste activiteiten.

Naar boven
13-11-2017

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terecht kunnen. Zij kunnen daardoor tussen wal en schip raken. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Middeninkomens op de woningmarkt. Ruimte op een krap speelveld’.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.