1 februari 2018

PBL nieuwsbrief 1 februari 2018

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten en publicaties die het PBL de afgelopen weken uitbracht.

Inhoud

31-01-2018

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor de Noordzee die reikt tot 2050. Een strategie tot 2030 is onvoldoende om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren. Juist na 2030 kan de realisatie van windparken op zee en de opslag van CO2 in oude gasvelden in een stroomversnelling komen. Dat leidt tot grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur, natuurbescherming en visserij plus ruimtelijke planning op zee en op land. Er zijn nu al keuzes nodig voor de Noordzee om te voorkomen dat er in de periode na 2030 onomkeerbare problemen ontstaan.

Naar boven
15-01-2018

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Het is een gezamenlijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Een van de adviezen van het rapport is toe te werken naar een circulair equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV), met hierin aandacht voor de effecten hier en nu, de stappen die nu worden gezet voor de transitie én de evaluatie van het huidige beleid.

Naar boven
11-12-2017

Op 12 en 13 december 2017 vindt de derde conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas houdt een keynote tijdens de plenaire opening van deze internationale bijeenkomst en het PBL organiseert 2 van de 15 workshopsessies, die zijn gericht op vraagstukken rond klimaatverandering en veiligheid.

Naar boven
8-12-2017

De New Urban Agenda erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).  Uit een analyse van het PBL blijkt dat de lokale stedelijke planning daarvoor ingezet kan worden. De New Urban Agenda wijst niet alleen op de toename van sociale en ecologische problemen in steden, maar gaat vooral in op de mogelijkheden die steden zelf hebben om deze problemen aan te pakken en zo een bijdrage te leveren aan hun duurzame ontwikkeling. De financiële, juridische en organisatorische slagkracht van steden zal dan wel veel meer aandacht moeten krijgen

Naar boven
21-12-2017

In het werkprogramma voor 2018 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.