Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Themasites

De themasites van het PBL bieden specifieke wetenschappelijk-inhoudelijke diepgang bij onderdelen van een onderwerp. Voor informatie over beleid verwijzen we naar de onderwerpen.

Nederlandstalige themasites

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Biomassa, wensen en grenzen

Biomassa is een onmisbare grondstof voor een schone economie in Nederland. Wat zijn de voor- en nadelen van biomassa? En waar en hoe kan biomassa het beste worden benut? Het PBL heeft vele aspecten doorgerekend, zet de voors en tegens op een rij en laat zien waar de onzekerheden vandaan komen. In de toelichtingen is meer informatie te vinden, met daarin links naar achtergronddocumenten met verdere verdieping.

Compendium voor de Leefomgeving

Met het Compendium voor de Leefomgeving kunnen bijvoorbeeld beleidsmakers, politici, professionals online beschikken over actuele gegevens op het gebied van ruimte, milieu en natuur en hebben ze toegang tot de data achter de (beleids)evaluaties van het PBL zelf en van andere organisaties. Het compendium is een samenwerkingsproduct van PBL, CBS en Wageningen UR.

Leidraad Omgaan met Onzekerheden

Deze Leidraad biedt assistentie aan onderzoekers bij het in kaart brengen en communiceren van onzekerheden in milieuassessments.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Er komt steeds meer aandacht voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Natuurverkenning 2010-2040

In de Natuurverkenning kijkt het PBL ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Aan wat voor soort natuur heeft de samenleving in 2040 behoefte? Hoe zou Nederland eruitzien met die natuur? En welke stappen kan het beleid zetten om toe te werken naar die gewenste natuur?

Regionale Bevolkings- en huishoudensprognoses

De 'regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2025' is in samenwerking tussen het CBS en PBL tot stand gekomen. Deze prognose geeft een samenhangend toekomstbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van bevolking en huishoudens van alle gemeenten. Daarbij wordt uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, huishoudenstype en herkomst.

Welvaart en Leefomgeving (WLO)

Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beïnvloeden die ontwikkeling het meest? Deze vragen worden verkend aan de hand van vier scenario’s. Met deze studie brengen het CPB en PBL in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.

PBL-Geonetwork metadatacatalogus

Het Geonetwork van het PBL is de catalogus waarin metadata van alle door het PBL aangeboden (geo)webservices zijn te vinden. In de metadata zijn links opgenomen naar interactieve kaarten en naar de API’s (Application Programming Interface) voor ontwikkelaars die PBL-webservices willen gebruiken in hun eigen applicaties of websites. Neem voor meer informatie of vragen over het PBL-Geonetwork contact op met het PBL Geoloket.

Engelstalige themasites

Nature Outlook 2016

Het PBL verkent de gewenste perspectieven voor natuur in Europa, om zodoende de 'Biodiversity Strategy' te verrijken. De verkenning zal gebruikt worden voor een informele ministeriële conferentie gedurende het Nederlandse EU voorzitterschap.

Roads from Rio +20

Het rapport 'Roads from Rio+20' analyseert hoe combinaties van technische maatregelen en veranderingen in consumptiepatronen zouden kunnen bijdragen aan het realiseren van een aantal duurzaamheidsdoelen. Het rapport kijkt daarbij met name naar de samenhang tussen deze maatregelen.

EDGAR

EDGAR is een informatiesysteem met mondiale emissies van directe en indirecte broeikasgassen uit anthropogene bronnen, inclusief gefluorideerde koolwaterstoffen en aerosolen. De emissieinventarisaties zijn beschikbaar per regio en land and op een grid van 1x1 graad. EDGAR genereert mondiale, regionale en nationale emissiedata in meerdere formaten.

GEIA

De GEIA-website biedt toegang tot EDGAR-data over de stoffen NMVOS, ammoniak (NH3) en koolmonoxide (CO), die in GEIA-verband beschikbaar worden gesteld. GEIA is een activiteit van het Internationaal Geosphere-Biosphere Program (IGBP).

HYDE

HYDE (History Database of the Global Environment ) is een database met tijdreeksen van bevolking en landgebruik over de afgelopen 300 jaar. HYDE biedt eveneens tijdreeksen van verschillende indicatoren zoals BNP, veestapel, consumptie, broeikasgasemissies en industriële productie per land.

Nature Outlook 2010-2040

In de Natuurverkenning 2011 kijkt het PBL ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Aan wat voor soort natuur heeft de samenleving in 2040 behoefte? Hoe zou Nederland eruitzien met die natuur? En welke stappen kan het beleid vanaf 2011 al zetten om toe te werken naar die gewenste natuur?

Engelstalige modellensites

FAIR

FAIR is een interactief computermodel voor het (kwantitatief) evalueren van de milieueffectiviteit en economische kosten van verschillende klimaat mitigatie-regimes voor internationale lastenverdeling voor het klimaatbeleid. Het model legt relaties tussen enerzijds langetermijnklimaatdoelen en reductiedoelstellingen en anderzijds regionale emissiequota en kosten van emissiereducties die in het kader van het internationale klimaatverdrag van de UNFCCC worden getroffen.

IMAGE

IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) is een samenhangende set van ecologische en milieumodellen die de milieueffecten simuleren van wereldwijde menselijke activiteiten. Het model beschrijft de interactie tussen maatschappij, biosfeer en klimaatsysteem om daarmee duurzaamheidsonderwerpen als klimaatverandering, biodiversiteit en welzijn te verkennen. Het doel van IMAGE is de langetermijndynamiek van klimaatverandering te onderzoeken, als resultante van demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren.

GISMO

Het GISMO model is ontwikkeld om veranderingen in kwaliteit van leven te analyseren als gevolg van veranderingen in de 3 duurzaamheiddomeinen: sociaal, milieu en economie. Input voor het model zijn economische ontwikkeling, mondiale milieuveranderingen en de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten als voedsel, water en energie. Kwaliteit van leven worden onder meer uitgedrukt in gezondheid, armoede en onderwijs. Het model maakt deel uit van het brede IMAGE raamwerk.

GLOBIO

Het GLOBIO-model is een instrument om de menselijke invloed op biodiversiteit te berekenen, zowel in verleden, heden als toekomst. Als beleidsinstrument wordt het regelmatig toegepast voor wereldwijde, regionale en nationale evaluaties.