Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Themasites

Hier vindt u de themasites van het PBL. Deze subsites bieden specifieke wetenschappelijk-inhoudelijke diepgang bij onderdelen van een onderwerp. Voor informatie over beleid verwijzen we naar de onderwerpen.

Nederlandstalige themasites

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Biomassa, wensen en grenzen

Biomassa is een onmisbare grondstof voor een schone economie in Nederland. Het organische materiaal wordt gebruikt ter vervanging van fossiele grondstoffen. Zo kunnen de CO2-emissies van energie en grondstofgebruik worden verminderd. Maar eenvoudig is het niet. Niet alle biomassa is even duurzaam. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid biomassa die kan worden geproduceerd zonder schade aan te richten aan bijvoorbeeld de biodiversiteit of voedselvoorziening.
Wat zijn de voor- en nadelen van biomassa? En waar en hoe kan biomassa het beste worden benut? Het PBL heeft vele aspecten doorgerekend, zet hier de voors en tegens op een rij en laat zien waar de onzekerheden vandaan komen. In de toelichtingen is meer informatie te vinden, met daarin links naar achtergronddocumenten met verdere verdieping.

Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving – een samenwerkingsproduct van PBL, CBS en Wageningen UR – is dé digitale gegevensbasis voor de wettelijke producten en de beleidsevaluaties van het PBL, vooral op nationale schaal. Met het compendium kunnen beleidsmakers, politici, professionals en anderen online beschikken over actuele gegevens op het gebied van ruimte, milieu en natuur en hebben ze toegang tot de data achter de (beleids)evaluaties van het PBL zelf en van andere organisaties.

ESPON Contact Point

Het ECP is aanspreekpunt in Nederland voor het European Spatial Planning Observation Network (ESPON). Het ECP verstrekt informatie over nieuwe tenders voor onderzoek, procedures en publicaties van nieuwe rapporten. Tevens kunnen Espon Contactpunten (ECP's) onderzoeksteams helpen bij het verzamelen van nationale gegevens, het vinden van buitenlandse partners en bij de verspreiding van onderzoeksresultaten. Voor Nederland is het Planbureau voor de Leefomgeving het ECP.

Leidraad Omgaan met Onzekerheden

Deze Leidraad biedt assistentie aan onderzoekers bij het in kaart brengen en communiceren van onzekerheden in milieuassessments.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Natuurverkenning 2010-2040

In de Natuurverkenning kijkt het PBL ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Aan wat voor soort natuur heeft de samenleving in 2040 behoefte? Hoe zou Nederland eruitzien met die natuur? En welke stappen kan het beleid vanaf 2011 al zetten om toe te werken naar die gewenste natuur?

Nederland later.tv

Op deze interactieve website wil het Planbureau voor de Leefomgeving een forum bieden voor een maatschappelijke discussie over een duurzame lange termijnontwikkeling van Nederland. Prominente Nederlanders op het gebied van ruimtelijke ordening plaatsten al hun bijdrage over thema’s als waterveiligheid, natuur, landschap en mobiliteit. Tevens kunt u hier de film Nederland Later bekijken. Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid voor overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Ook op kortere termijn kunnen op die manier de negatieve gevolgen van klimaatverandering, verkeersproblemen, woningtekort, verlies van natuur en verrommeling van het landschap beperkt worden. Heeft u een idee hoe dat zou kunnen? Discussieer dan mee.

Regionale Bevolkings- en huishoudensprognoses

Deze website bevat de "regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2025", die in samenwerking tussen het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot stand is gekomen. Deze prognose geeft een samenhangend toekomstbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van bevolking en huishoudens van alle gemeenten. Daarbij wordt uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, huishoudenstype en herkomst.

Welvaart en Leefomgeving (WLO)

Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beïnvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario’s. Met deze studie brengen het CPB en PBL in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.

PBL-Geonetwork metadatacatalogus

Het Geonetwork van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is de catalogus waarin metadata van alle door het PBL aangeboden (geo)webservices zijn te vinden. In de metadata zijn links opgenomen naar interactieve kaarten en naar de API’s (Application Programming Interface) voor ontwikkelaars die PBL-webservices willen gebruiken in hun eigen applicaties of websites. Neem voor meer informatie of vragen over het PBL-Geonetwork contact op met het PBL Geoloket.

Engelstalige themasites

Nature Outlook 2016

Het PBL verkent de gewenste perspectieven voor natuur in Europa, om zodoende de 'Biodiversity Strategy' te verrijken. De verkenning zal gebruikt worden voor een informele ministeriële conferentie gedurende het Nederlandse EU voorzitterschap.

Roads from Rio +20

Deze website gaat over het rapport 'Roads from Rio+20'. Dit rapport analyseert hoe combinaties van technische maatregelen en veranderingen in consumptiepatronen zouden kunnen bijdragen aan het realiseren van een aantal duurzaamheidsdoelen. Het rapport kijkt daarbij met name naar de samenhang tussen deze maatregelen.

EDGAR

EDGAR is een informatiesysteem met mondiale emissies van directe en indirecte broeikasgassen uit anthropogene bronnen, inclusief gefluorideerde koolwaterstoffen en aerosolen. De emissieinventarisaties zijn beschikbaar per regio en land and op een grid van 1x1 graad. EDGAR genereert mondiale, regionale en nationale emissiedata in meerdere formaten. Onlangs is dit gedaan voor alle stoffen en bronnen voor de jaren 1970-2005 voor broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen.

GEIA

De GEIA-website biedt toegang tot EDGAR-data over de stoffen NMVOS, ammoniak (NH3) en koolmonoxide (CO), die in GEIA-verband beschikbaar worden gesteld. GEIA is een activiteit van het Internationaal Geosphere-Biosphere Program (IGBP).

HYDE

HYDE (History Database of the Global Environment ) is een database met tijdreeksen van bevolking en landgebruik over de afgelopen 300 jaar. HYDE biedt eveneens tijdreeksen van verschillende indicatoren zoals BNP, veestapel, consumptie, broeikasgasemissies en industriële productie per land.

National Focal Point

Het NFP is aanspreekpunt in Nederland voor het Europees Milieu Agentschap (EEA) en coördinator van Nederlandse EEA-netwerkinstituten. National Focal Points (NFP's) assisteren het Europese Milieu Agentschap (EEA) bij het verzamelen van nationale milieu-informatie en bij het verspreiden van milieu-informatie van het EEA. Voor Nederland is het Planbureau voor de Leefomgeving het NFP.

Nature Outlook 2010-2040

In de Natuurverkenning 2011 kijkt het PBL ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Aan wat voor soort natuur heeft de samenleving in 2040 behoefte? Hoe zou Nederland eruitzien met die natuur? En welke stappen kan het beleid vanaf 2011 al zetten om toe te werken naar die gewenste natuur?

Engelstalige modellensites

FAIR

FAIR is een interactief computer model voor het (kwantitatief) evalueren van de milieueffectiviteit en economische kosten van verschillende klimaat mitigatie-regimes voor internationale lastenverdeling voor het klimaatbeleid. Het model legt relaties tussen lange-termijn klimaatdoelen en reductiedoelstellingen enerzijds en regionale emissiequota en kosten van emissiereducties anderzijds die in het kader van het internationale klimaatverdrag van de UNFCCC worden getroffen.

IMAGE

IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) is een samenhangende set van ecologische en milieumodellen die de milieueffecten simuleren van wereldwijde menselijke activiteiten. Het beschrijft de interactie tussen de maatschappij, de biosfeer en het klimaatsysteem om daarmee duurzaamheidsonderwerpen als klimaatverandering, biodiversiteit en welzijn te verkennen. Het doel van IMAGE is de langetermijndynamiek van klimaatverandering te onderzoeken, als resultante van demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren.

GISMO

Het GISMO model is ontwikkeld om veranderingen in kwaliteit van leven te analyseren als gevolg van veranderingen in de drie duurzaamheiddomeinen: sociaal, milieu en economie. Input voor het model zijn economische ontwikkeling, mondiale milieuveranderingen en de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten als voedsel, water en energie. Kwaliteit van leven worden ondermeer uitgedrukt in gezondheid, armoede en onderwijs. Het model maakt deel uit van het brede IMAGE raamwerk.

LUMOS

De LUMOS-website is een platform voor kennisuitwisseling met betrekking tot ruimtelijk modelleren, waaraan kennisinstituten, universiteiten en planbureaus deelnemen. LUMOS is ook een toolbox voor ruimtelijke modellering, waarvan de Ruimtescanner en de Leefomgevingsverkenner de belangrijkste onderdelen vormen. Informatie over deze modellen vind u op de website van LUMOS.

GLOBIO

Het GLOBIO-model is een instrument om de menselijke invloed op biodiversiteit te berekenen, zowel in verleden, heden en toekomst. Als beleidsinstrument wordt het regelmatig toegepast voor wereldwijde, regionale en nationale evaluaties.