Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

630 resultaten
 1. Ruimteconferentie 2008

  Op 28 oktober 2008 organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving de jaarlijkse Ruimteconferentie, in de Cruise Terminal te Rotterdam. De Ruimteconferentie biedt een platform voor onderzoekers,...

 2. Milieubalans 2008

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn alleen Europese...

 3. Evaluatie natuur- en landschapsbeleid. Achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008

  Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van...

 4. Realisatie Milieudoelen - Voortgangsrapport 2008

  De rapportage Realisatie Milieudoelen 2008 geeft een beknopt overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de milieudruk en milieukwaliteit. Deze rapportage beoogt het...

 5. Het Europese Klimaat- en Energiebeleidspakket van januari 2008: een verkennende analyse van de implicaties voor Nederland en andere lidstaten

  Nationale doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen krijgen minder betekenis als de voorstellen van de Europese Commissie van begin dit jaar worden aangenomen door het Europese Parlement...

 6. Work program 2008

  A function of the Netherlands Environment Assessment Agency (MNP) is to provide support in seeking a political and societal balance between economic, ecological, spatial and socio-cultural...

 7. Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Rapportage 2008

  Overschrijdingen van de grenswaarden voor fijn stof en voor stikdioxide zullen met het vastgestelde en voorgenomen nationale en Europese beleid in de toekomst waarschijnlijk nog op een klein aantal...

 8. Large-scale air quality concentrations maps in the Netherlands. Report 2008

  In the Netherlands, the number of locations were the European limit values for particulate matter and nitrogen dioxide will be exceeded is expected to decrease by 70-90%, in the period up to 2011,...

 9. Beoordeling van milieumaatregelen in het Belastingplan 2008

  Het MNP heeft op verzoek van de ministeries van VROM en Financiën de in het Belastingplan 2008 opgenomen beleidsplannen op hun CO 2 -effecten beoordeeld. Het gaat onder andere om maatregelen in...

 10. Mogelijke economische gevolgen van herziening Europees emissiehandels-systeem voor Nederland en de EU

  De voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het Europese emissiehandels-systeem brengen broeikasgasemissies verder naar beneden. Deze herziening brengt extra kosten met zich mee...