Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen

20-02-2019

Er zijn vragen gerezen over het gebruik van cijfers uit de Nationale Energieverkenning (NEV2017) als basis voor de kabinetsberekening van de hoogte van de energierekening van huishoudens in 2019. Het PBL reageert.

Effect van Brexit op concurrentiepositie bedrijven verschilt sterk per bedrijfstak

19-02-2019

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal een groot effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat verschilt echter per bedrijfstak en provincie.

Doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht

25-01-2019

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen komt naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990 (doel 25%). Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% (doel 14%). De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule (doel 100 petajoule).

Onder de aandacht

Analyse ontwerp-Klimaatakkoord

Het PBL en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord gezamenlijk aan de pers. Het PBL publiceerde eerder deze documenten over het Klimaatakkoord:

Stadsranden - schakelzones tussen stad en land

Deze nieuwe PBL-studie geeft handreikingen voor de ontwikkeling van specifiek stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

Zorg om banen in de ouderenzorg

75-plussers wonen vaak langer zelfstandig, maar kunnen daarbij ondersteuning nodig hebben. Het aantal mensen dat die zorg kan leveren, neemt de komende decennia af. Deze webpublicatie verkent 2 mogelijke oplossingen.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?

Economische gevolgen Brexit

Sinds het Brexit-referendum doet het PBL met internationale partners onderzoek naar de economische gevolgen van de Brexit. Het PBL onderzoekt nu de effecten op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in diverse sectoren en in alle provincies.