Binnen- en buitenstedelijk bouwen in Nederland: een reflectie

29-10-2020 | Rapport

Voor een rondetafelgesprek over binnen- en buitenstedelijk bouwen, georganiseerd door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, heeft het PBL een notitie geschreven. 

In deze publicatie vraagt het PBL aandacht voor de volgende punten:

  • De tweedeling binnen/buitenstedelijk bouwen doet geen recht aan de complexiteit van de opgave. De vraag die voorafgaat aan de locatiekeuze is: wat voor soort stedelijke regio willen de betrokken partijen?
  • Op de lange termijn is het aantal benodigde woningen onzeker. De coronacrisis vergroot deze onzekerheid. Binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied is er on(der)benutte ruimte voor woningbouw. Een conservatieve inschatting laat zien dat in heel Nederland in een hoog groeiscenario ongeveer een derde van de benodigde woningen in de bestaande stad kan worden gebouwd. In een laag scenario is dat ongeveer driekwart. Bij hogere bebouwingsdichtheden is er binnen de bestaande stad meer mogelijk. De situatie verschilt regionaal.
  • Ruimtelijke ordening omvat meer dan de woningbouwopgave. Naast woningbouw vraagt stedelijke ontwikkeling ruimte voor onder andere werklocaties, infrastructuur, voorzieningen, groen, water en hernieuwbare energie. In het beleid is hiertussen samenhang nodig, op verschillende schaalniveaus. In de afweging tussen de voor- en nadelen van verschillende soorten stedelijke ontwikkeling kunnen breed gedefinieerde maatschappelijke kosten en baten een rol spelen.