Bijeenkomsten PBL onderzoeksprogramma

Het PBL organiseert in samenwerking met andere partners diverse bijeenkomsten en activiteiten waarin kennis wordt uitgewisseld tussen het PBL en het Rijk en de regionale partijen. Ook worden vragen worden opgehaald die richting geven aan de kennisontwikkeling binnen het PBL onderzoeksprogramma. Hieronder staat een overzicht van alle bijeenkomsten die het PBL heeft georganiseerd (inclusief een verslag) en de geplande bijeenkomsten.

Leersessie lerend vermogen

Op 15 april 2021  organiseerde het PBL een leersessie gericht op het in beeld brengen en vergroten van het lerend vermogen van de Regio Deals. Leren is voor nieuwe beleidsaanpakken zoals de Regio Deals cruciaal. Zo kunnen betrokkenen optimaal de vruchten plukken van de ervaringen die zij opdoen met nieuwe samenwerkingen en experimentele beleidsstrategieën.

Tijdens de sessie kwamen vertegenwoordigers van Regio Deals uit de eerste, tweede en derde tranche samen om aandacht te besteden aan waarover en op welke manier geleerd wordt binnen hun Deals. In vier parallelle sessies gingen de deelnemers uiteen om door te spreken over thema’s zoals het gebruik van een dynamische beleidstheorie om leren te begeleiden, lerende monitoring, sturen op ruimte voor leren en bijsturen, en de inzet van mogelijke leerstrategieën om beleidsleren te voeden. De middag werd afgesloten door een slotwoord van LNV Regiodealprogramma manager Marc Hameleers, die nogmaals het belang van leren voor de Regio Deals benadrukte om het welzijn van inwoners in de regio te kunnen vergroten.

De inzichten uit de leersessie neemt het PBL mee in de notitie Lerend vermogen van de Regio Deals gepland voor november 2021.

What Works School 2020

De coronapandemie dwingt beleid tot keuzes maken over wat belangrijk is voor de brede welvaart in Nederland en in de verschillende regio’s. Hoe kunnen regionale en nationale beleidsmakers deze keuzes onderbouwd en verantwoord maken? Dit vraagt om afwegingen over welke aspecten binnen de brede welvaart het belangrijkst zijn: gezondheid, economie of ook nog andere zaken? Maar ook inzicht in hoe brede welvaart kan worden vergroot, en in hoeverre daarbij rekening moet worden gehouden met de welvaart in andere regio’s of de toekomstige welvaart van de huidige jongeren. Deze vragen stonden centraal tijdens de What Works school 2020, die dit jaar online plaatsvond op dinsdag 8 december en woensdag 9 december. Hieronder zijn de presentaties van de 'What Works School' 2020 terug te luisteren en in te zien.

Dag 1

Inleiding dag 1

Dag 2

Inleiding dag 2

Webinar ‘Verkennen waar wat werkt: monitoren om te leren en bij te sturen’

In de Regio Deals zijn beleidsmakers samen met andere partijen op zoek naar hoe zij de brede welvaart in hun regio kunnen verbeteren. Dat is geen eenvoudige opgave. Elke regio is anders waardoor de aard van de problematiek verschilt tussen regio’s. Het PBL presenteert tijdens dit webinar een denkkader dat beleidsmakers helpt het beleid zo op te zetten dat er systematisch en stapsgewijs wordt geleerd over wat werkt in de regio. Daarbij past een monitoring die al gedurende de uitvoering laat zien of het beleid werkt, zodat het beleid – indien nodig – tussentijds kan worden bijgestuurd. Ofwel, een lerend en adaptief beleid.

Tijdens het webinar gaan we met elkaar in gesprek over hoe je zo’n beleid op zet, wat voor indicatoren geschikt zijn om zicht te krijgen op wat wel en wat niet werkt, hoe je verbinding legt tussen de vaak globale, lange termijn ambitie van de Regio Deal en de concrete, projectdoelstellingen op korte termijn, en hoe je voorkomt dat de monitoring vooral is gericht op verantwoording afleggen en zo ten koste gaat van leren over de werking.

Naast een toelichting van het PBL komen ook de Deals aan het woord over hun ervaringen met het opzetten van een lerend en adaptief beleid en welke indicatoren daarbij passen.

What Works Schools

Elk jaar wordt een ‘What Works School’ georganiseerd waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van brede welvaart in de regio worden gedeeld met beleidsmakers.
Hieronder staan de presentaties van de 'What Works School' 2019.

Regiolabs

Het PBL deelt de inzichten uit het PBL onderzoeksprogramma tijdens de Regiolabs die een aantal keer per jaar worden georganiseerd door het Regio Deal Governance consortium (met daarin Birch, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht en Bernschot). Dit consortium is opgericht op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens de Regiolabs wordt gereflecteerd op de organisatie en sturing (de governance) van de Regio Deals, om zo met alle betrokken partijen tot continue verbeteringen te komen.

Dit zijn de Regiolabs die hebben plaatsgevonden:

Kennis aan tafel

Dit zijn interactiemomenten met de bij de Regio Deals betrokken personen (op zowel rijksniveau als binnen individuele Regio Deals), waar voorlopige resultaten worden getoetst en verrijkt en kennis wordt gedeeld om te komen tot nieuwe handelingsperspectieven. De interactiemomenten worden afgestemd aan de behoeften en vragen die leven bij de betrokkenen van het Regiodealbeleid.

Het PBL heeft de volgende kennis-aan-tafel-bijeenkomsten georganiseerd: