Bijeenkomsten PBL onderzoeksprogramma

Het PBL organiseert in samenwerking met andere partners diverse bijeenkomsten en activiteiten waarin kennis wordt uitgewisseld tussen het PBL en het Rijk en de regionale partijen. Ook worden vragen worden opgehaald die richting geven aan de kennisontwikkeling binnen het PBL onderzoeksprogramma. Hieronder staat een overzicht van alle bijeenkomsten die het PBL heeft georganiseerd (inclusief een verslag) en de geplande bijeenkomsten.

Inspiratiedag Regio Deals

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert jaarlijks een inspiratiedag voor alle betrokkenen bij de Regio Deals. Het PBL deelt op die dag haar belangrijkste bevindingen tot dan toe.

  • Startbijeenkomst Regio Deals 14 maart 2019
  • Inspiratiedag Regio Deals 7 april 2020

What Works Schools

Elk jaar wordt een ‘What Works School’ georganiseerd waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van brede welvaart in de regio worden gedeeld met beleidsmakers.

Hieronder staan de presentaties van de 'What Works School' 2019.

Regiolabs

Het PBL deelt de inzichten uit het PBL onderzoeksprogramma tijdens de Regiolabs die een aantal keer per jaar worden georganiseerd door het Regio Deal Governance consortium (met daarin Birch, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht en Bernschot). Dit consortium is opgericht op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens de Regiolabs wordt gereflecteerd op de organisatie en sturing (de governance) van de Regio Deals, om zo met alle betrokken partijen tot continue verbeteringen te komen.

Dit zijn de Regiolabs die hebben plaatsgevonden:

Dit regiolab is gepland:

  • Regiolab #4 – 18 Juni 2020

 

Kennis aan tafel

Dit zijn interactiemomenten met de bij de Regio Deals betrokken personen (op zowel rijksniveau als binnen individuele Regio Deals), waar voorlopige resultaten worden getoetst en verrijkt en kennis wordt gedeeld om te komen tot nieuwe handelingsperspectieven. De interactiemomenten worden afgestemd aan de behoeften en vragen die leven bij de betrokkenen van het Regiodealbeleid.

Het PBL heeft de volgende kennis-aan-tafel-bijeenkomsten georganiseerd: