Bijeenkomsten PBL onderzoeksprogramma

Het PBL organiseert in samenwerking met andere partners diverse bijeenkomsten en activiteiten waarin kennis wordt uitgewisseld tussen het PBL en het Rijk en de regionale partijen. Ook worden vragen worden opgehaald die richting geven aan de kennisontwikkeling binnen het PBL onderzoeksprogramma. Hieronder staat een overzicht van alle bijeenkomsten die het PBL heeft georganiseerd (inclusief een verslag) en de geplande bijeenkomsten.

What Works School 2020

Het thema van de What Works School 2020 is ‘Brede welvaart in tijden van Corona’. De School vindt verspreid over twee middagen plaats op dinsdag 8 december en woensdag 9 december. Vanwege de beperkingen door COVID-19 is het gehele programma dit jaar online. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, is te vinden via de onderstaande link.

Webinar ‘Verkennen waar wat werkt: monitoren om te leren en bij te sturen’

In de Regio Deals zijn beleidsmakers samen met andere partijen op zoek naar hoe zij de brede welvaart in hun regio kunnen verbeteren. Dat is geen eenvoudige opgave. Elke regio is anders waardoor de aard van de problematiek verschilt tussen regio’s. Het PBL presenteert tijdens dit webinar een denkkader dat beleidsmakers helpt het beleid zo op te zetten dat er systematisch en stapsgewijs wordt geleerd over wat werkt in de regio. Daarbij past een monitoring die al gedurende de uitvoering laat zien of het beleid werkt, zodat het beleid – indien nodig – tussentijds kan worden bijgestuurd. Ofwel, een lerend en adaptief beleid.

Tijdens het webinar gaan we met elkaar in gesprek over hoe je zo’n beleid op zet, wat voor indicatoren geschikt zijn om zicht te krijgen op wat wel en wat niet werkt, hoe je verbinding legt tussen de vaak globale, lange termijn ambitie van de Regio Deal en de concrete, projectdoelstellingen op korte termijn, en hoe je voorkomt dat de monitoring vooral is gericht op verantwoording afleggen en zo ten koste gaat van leren over de werking.

Naast een toelichting van het PBL komen ook de Deals aan het woord over hun ervaringen met het opzetten van een lerend en adaptief beleid en welke indicatoren daarbij passen.

What Works Schools

Elk jaar wordt een ‘What Works School’ georganiseerd waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van brede welvaart in de regio worden gedeeld met beleidsmakers.
Hieronder staan de presentaties van de 'What Works School' 2019.

Regiolabs

Het PBL deelt de inzichten uit het PBL onderzoeksprogramma tijdens de Regiolabs die een aantal keer per jaar worden georganiseerd door het Regio Deal Governance consortium (met daarin Birch, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht en Bernschot). Dit consortium is opgericht op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens de Regiolabs wordt gereflecteerd op de organisatie en sturing (de governance) van de Regio Deals, om zo met alle betrokken partijen tot continue verbeteringen te komen.

Dit zijn de Regiolabs die hebben plaatsgevonden:

Kennis aan tafel

Dit zijn interactiemomenten met de bij de Regio Deals betrokken personen (op zowel rijksniveau als binnen individuele Regio Deals), waar voorlopige resultaten worden getoetst en verrijkt en kennis wordt gedeeld om te komen tot nieuwe handelingsperspectieven. De interactiemomenten worden afgestemd aan de behoeften en vragen die leven bij de betrokkenen van het Regiodealbeleid.

Het PBL heeft de volgende kennis-aan-tafel-bijeenkomsten georganiseerd: