Onderzoeksprogramma PBL 'Regiodeals voor brede welvaart'

Het ministerie van LNV heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om een onderzoeksprogramma op te zetten ter ondersteuning van het Regiodealbeleid. Het PBL-onderzoeksprogramma heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te verdiepen en te ontsluiten om zo te komen nader inzicht in wat waar werkt om de brede welvaart in de regio te verbeteren.

Het ministerie van LNV heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om een onderzoeksprogramma op te zetten ter ondersteuning van het Regiodealbeleid. Het PBL-onderzoeksprogramma heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te verdiepen en te ontsluiten om zo te komen nader inzicht in wat waar werkt om de brede welvaart in de regio te verbeteren.

De overkoepelende onderzoeksvraag van het PBL-onderzoeksprogramma is: Hoe kan de brede welvaart in regio’s worden verbeterd? Om tijdig inzichten uit het onderzoek te kunnen delen, loopt het PBL-onderzoeksprogramma parallel aan en interacteert het met het Regiodealbeleid in deze kabinetsperiode, van 2019 tot en met 2021. De inzichten betreffen het gehele Regiodealbeleid; dus zowel het Rijksbeleid op het overkoepelende programmaniveau, als het niveau van de individuele Regio Deals.

Drie sporen

Het onderzoeksprogramma is gestructureerd via drie sporen, die tegelijk lopen en met elkaar samenhangen. In spoor 1 en 2 staat kennisontwikkeling centraal en in spoor 3 kennisuitwisseling.

Het PBL onderzoeksprogramma bestaat uit drie sporen. In spoor 1 wordt algemene kennis ontwikkeld over het vergroten van brede welvaart in de regio. In spoor 2 wordt specifiek gereflecteerd op de aanpak van de Regio Deals. Spoor 3 omvat de bijeenkomsten waar uitwisseling tussen beide sporen plaatsvindt.
Het PBL onderzoeksprogramma bestaat uit drie sporen. In spoor 1 wordt algemene kennis ontwikkeld over het vergroten van brede welvaart in de regio. In spoor 2 wordt specifiek gereflecteerd op de aanpak van de Regio Deals. Spoor 3 omvat de bijeenkomsten waar uitwisseling tussen beide sporen plaatsvindt.

Spoor 1

Spoor 1 richt zich op de ontwikkeling van kennis over wat brede welvaart in de regio is, wat daarop van invloed is, en of – en zo ja, hoe – via beleid de brede welvaart in de regio kan worden verbeterd. Deze vragen worden beantwoord op basis van state-of-the-art wetenschappelijke literatuur en empirisch onderzoek. Het gaat hier om kennisopbouw in algemene zin, dat wil zeggen onafhankelijk van de praktijk van het Regiodealbeleid.

Spoor 2

In spoor 2 staat het Regiodealbeleid zelf centraal. Dit spoor bekijkt de uitwerking van het beleid in de praktijk. Welke opgaven staan centraal en welke strategieën en instrumenten zetten Rijk en de regionale partijen in om deze aan te pakken? De beleidspraktijk wordt daarbij vergeleken met de algemene inzichten uit het onderzoek in spoor 1. Op basis van die vergelijking kan een kritische reflectie worden gegeven op de doelen (‘doen we de juiste dingen?’) en de aanpak gegeven de doelen (‘doen we de dingen juist?’) van het Regiodealbeleid. Zo kunnen ‘blinde vlekken’ en slaag- en risicofactoren in de huidige aanpak worden geïdentificeerd. De reflectie richt zich zowel op het overkoepelende Regiodealprogramma als op individuele Regio Deals.

Het PBL deelt de opgedane inzichten al gedurende de looptijd van het beleid met Rijk en regionale partijen, zodat kan worden bekeken of het nodig is het Regiodealbeleid bij te sturen om de effectiviteit te vergroten.

Spoor 3

In spoor 3 worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de inzichten die het PBL heeft opgedaan in de sporen 1 en 2, te delen met alle bij het Regiodealbeleid betrokken partijen. Tegelijkertijd worden in spoor 3 de vragen opgehaald die bij de beleidsbetrokkenen leven om zo de kennisontwikkeling in het PBL-onderzoeksprogramma te laten aansluiten bij wat er opkomt gedurende de uitvoering van het Regiodealbeleid.

Bijeenkomsten en publicaties

Plan van aanpak