Publicaties en producten PBL onderzoeksprogramma

Het PBL brengt regelmatig publicaties en producten met daarin haar bevindingen uit het onderzoeksprogramma naar de Regio Deals. Hieronder een overzicht met een korte toelichting en een link naar de producten.

Presentatie ‘Verkennen waar wat werkt: een denkkader voor het opzetten van een lerend en adaptief beleid’

Anet Weterings licht toe hoe je beleid zo kunt opzetten dat er gaandeweg zicht komt op ‘wat werkt’ in jouw regio bij het aanpakken van opgaven, zoals het verbeteren van de brede welvaart. In samenwerking met de Regio Deals Groene Hart en Zeeland heeft het PBL een denkkader ontwikkeld dat daarbij als hulpmiddel kan worden gebruikt. Aan de hand van dit denkkader leer je:

  • Hoe je komt tot een samenhangend beleidsprogramma;
  • Hoe je een verbinding legt tussen de vaak globale lange termijn ambitie van de Regio Deal en de concrete projectdoelstellingen op korte termijn;
  • Hoe je met behulp van een ex-durante evaluatie van de effectiviteit van de projecten en het programma systematisch kennis kan opbouwen over de regionale problematiek en welke aanpak daarbij past;
  • Wat voor indicatoren geschikt zijn om zicht te krijgen op wat wel en wat niet werkt bij de aanpak van regionale opgaven.
Presentatie ‘Verkennen waar wat werkt: een denkkader voor het opzetten van een lerend en adaptief beleid’

Briefadvies over regionaal beleid

In juni 2018 vroeg het ministerie van LNV aan het PBL een korte notitie uit te brengen met de stand van zaken van het denken over beleid gericht op het versterken van regio’s, als eerste input voor het Regiodealbeleid. Het PBL deed dit via een briefadvies.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’

Deze paper geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief.

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’

Deze website bevat informatie over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten van Nederland. Ook is er een handleiding en achtergrondinformatie over de website beschikbaar.