Publicaties en producten PBL onderzoeksprogramma

Het PBL brengt regelmatig publicaties en producten met daarin haar bevindingen uit het onderzoeksprogramma naar de Regio Deals. Hieronder een overzicht met een korte toelichting en een link naar de producten.

Animatie 'Brede welvaart in de regio'

Notitie 'De Regio Deals in de praktijk: Casusonderzoek naar de uitwerking van de ambities voor een ander regionaal beleid in de beleidspraktijk'

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de door het Rijk beoogde accentverschuivingen in het regionaal (ontwikkelings-)beleid vorm en inhoud hebben gekregen in de beleidspraktijk van de Regio Deals die tussen 2018 en 2020 zijn afgesloten. Via casusonderzoek onder vier Regio Deals is de doorwerking van de door het Rijk geformuleerde uitgangspunten om de beoogde verschuivingen in het beleid te bewerkstellingen onderzocht. Zo komen we tot lessen over welke de te behouden, aan te scherpen of juist open te laten uitgangspunten zijn als het Rijk de veranderingen in het regionaal beleid wil doorzetten in toekomstig beleid.

Position paper 'Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid'

In deze paper laat het PBL zien dat beleid voor het bevorderen van brede welvaart in de regio eerst vraagt om keuzes over het streefbeeld voor de regio.

Essay ’Maximaal, gelijk, voldoende, vrij’

In dit essay werkt het PBL vier perspectieven op de stad (de welvarende stad, de egale stad, de voorzienende stad en de vrije stad) nader uit en bespreekt wat elk perspectief betekent voor stedelijk beleid.

Presentatie ‘Verkennen waar wat werkt: een denkkader voor het opzetten van een lerend en adaptief beleid’

Anet Weterings licht toe hoe je beleid zo kunt opzetten dat er gaandeweg zicht komt op ‘wat werkt’ in jouw regio bij het aanpakken van opgaven, zoals het verbeteren van de brede welvaart. In samenwerking met de Regio Deals Groene Hart en Zeeland heeft het PBL een denkkader ontwikkeld dat daarbij als hulpmiddel kan worden gebruikt. Aan de hand van dit denkkader leer je:

  • Hoe je komt tot een samenhangend beleidsprogramma;
  • Hoe je een verbinding legt tussen de vaak globale lange termijn ambitie van de Regio Deal en de concrete projectdoelstellingen op korte termijn;
  • Hoe je met behulp van een ex-durante evaluatie van de effectiviteit van de projecten en het programma systematisch kennis kan opbouwen over de regionale problematiek en welke aanpak daarbij past;
  • Wat voor indicatoren geschikt zijn om zicht te krijgen op wat wel en wat niet werkt bij de aanpak van regionale opgaven.
Presentatie ‘Verkennen waar wat werkt: een denkkader voor het opzetten van een lerend en adaptief beleid’

Notitie ‘Verkennen waar wat werkt’

Deze notitie beschrijft hoe beleid zo kan worden vormgegeven dat er gaandeweg zicht komt op wat wel en niet werkt bij het oplossen van complexe opgaven in de regio.

Notitie 'Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart'

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de monitoringsaanpak van beleid dat de brede welvaart in de regio wil bevorderen, zoals de Regio Deals, zo kan worden opgezet dat er inzicht ontstaat in het effect van het beleid.

Notitie 'PBL-onderzoeksprogramma Regio Deals voor de brede welvaart 2019-2021 - Tussentijdse inzichten'

Deze notitie biedt een overzicht van de voornaamste inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’ in de periode 2019-2020.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’

Deze paper geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief.

Briefadvies over regionaal beleid

In juni 2018 vroeg het ministerie van LNV aan het PBL een korte notitie uit te brengen met de stand van zaken van het denken over beleid gericht op het versterken van regio’s, als eerste input voor het Regiodealbeleid. Het PBL deed dit via een briefadvies.

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’

Deze website bevat informatie over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten van Nederland. Ook is er een handleiding en achtergrondinformatie over de website beschikbaar.

Notitie 'Ruimte geven aan adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid: Lessen uit de beleidspraktijk binnen de Regio Deals'

In deze notitie beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn bij het komen tot lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid. Daartoe heeft het PBL onderzocht hoe de beleidsopzet uit vier Regio Deals zich verhoudt tot de opzet van een lerend en adaptief beleid zoals eerder beschreven in de PBL-publicatie ‘Verkennen waar wat werkt’.

Notitie 'Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken'

In deze notitie beschrijft het PBL wat de meerwaarde is van brede welvaart voor regionaal beleid en wat er nodig is om de potentie ervan te benutten.

Animatie 'Brede welvaart in de regio'

In de volgende animatie wordt kort uiteen gezet dat er verschillende perspectieven bestaan op het bevorderen van brede welvaart in de regio. Het is belangrijk dat beleidsmakers eerst stil staan bij welk perspectief gewenst is, voordat ze overgaan tot de vraag hoe dat via beleid bereikt kan worden. De animatie illustreert enkele belangrijke inzichten uit de Position Paper 'Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid' en het Essay ‘Maximaal, gelijk, voldoende, vrij’, die verderop op deze pagina zijn te vinden.