OECD Environmental Outlook to 2030

05-03-2008 | Publication

Alleen wanneer Brazilië, Rusland, India en China meedoen én wanneer er snel actie wordt ondernomen, heeft internationaal milieubeleid kans van slagen: in dat geval is het uitvoerbaar en betaalbaar. De komende 25 jaar zal het mondiaal bruto nationaal product bijna verdubbelen. Door te investeren in internationaal milieubeleid neemt die groei slechts iets af tot 97%. Dat blijkt uit de ‘OECD Environmental Outlook to 2030’, die vandaag uitkomt. Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft hiervoor een pakket maatregelen doorgerekend op het gebied van vrijhandel, klimaat, water en lucht.

Internationaal milieubeleid zonder Brazilië, Rusland, India en China geen kans van slagen

Klimaat en mondiale samenwerking

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wijst op het risico van niets doen bij klimaatverandering en presenteert een pakket technische en economische maatregelen die het mogelijk maken om de temperatuurverandering waarschijnlijk te beperken tot 2° Celcius. Wel is hiervoor al op korte termijn actie noodzakelijk en emissies in 2050 zouden mondiaal 40% minder moeten zijn dan in 2000. Internationale afspraken over lastenverdeling van het klimaatbeleid zijn cruciaal, zegt de OESO. De OESO pleit voor afspraken waardoor de kosten van het klimaatbeleid op een acceptabele wijze worden verdeeld over rijke en arme landen. Medewerking van landen buiten de OESO is essentieel voor klimaatbeleid en andere onderwerpen. Als voorbeeld vergelijkt de OESO twee varianten van klimaatbeleid, één waarin alleen in OESO landen en één waarin wereldwijd maatregelen worden genomen. In het eerste scenario nemen emissies mondiaal alsnog toe met 38% ten opzichte van 2000, ondanks een vermindering van meer dan 40% in OESO landen. Onmiddellijke uitbreiding van dit beleid naar alle landen zou in 2050 leiden tot een vermindering van de mondiale emissies met 21%.

Luchtverontreiniging

Zelfs bij gelijkblijvende luchtkwaliteit zal de mondiale gezondheidsschade toenemen. We worden allemaal ouder en uiteindelijk kwetsbaarder dus ook voor luchtverontreiniging. Voor de OECD Environmental Outlook heeft het MNP de toekomstige luchtverontreiniging in meer dan 3000 steden geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de gezondheidsproblemen door fijn stof vooral in China, India, Indonesië en het Midden-Oosten de komende decennia zullen toenemen. Terwijl de luchtverontreiniging in de dertig rijke landen die samen de OESO vormen de afgelopen jaren sterk is afgenomen, zal vuile lucht vanuit China via Japan naar de Westkust van de VS waaien en vanuit de VS naar Europa.

Land en biodiversiteit

Hoewel de landbouw de komende decennia steeds efficiënter zal worden, houdt dit de toenemende vraag naar voedsel vanwege de groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende extra druk op ruimte niet bij. Dat is de voornaamste oorzaak waardoor biodiversiteit in onverminderd tempo zal blijven verslechteren. Onduidelijk is hoe kwetsbare ecosystemen, zoals het Amazonebos in Brazilië, kunnen worden beschermd tegen uitbreiding van de landbouw. OESO wijst op gebruik van marktinstrumenten, het integreren van milieuzorgen in andere beleidsterreinen en maatregelen die ervoor zorgen dat globalisering inderdaad tot een meer efficiënt gebruik van resources leidt. Dit is onderdeel van een wereldwijd beleidspakket waar onder andere ook klimaatafspraken bij horen.

Watervervuiling

Door het aanleggen van riolering nemen de risico’s voor gezondheid en milieu in derde-wereldlanden paradoxaal genoeg toe. Dat komt door de vervuiling van het oppervlaktewater. De OESO pleit er daarom voor om bij het aanleggen van riolering tegelijkertijd te investeren in rioolzuiveringsinstallaties. Daarnaast is de uitbreidende landbouw ook de oorzaak van watertekorten en stikstofoverschotten op verschillende plaatsen van de wereld. De OESO pleit voor maatregelen zoals realistische prijzen voor irrigatiewater.

Meer informatie