Consortium Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) is een gezamenlijk project van PBL, TNO, CBS, RIVM met ondersteuning van RVO.nl en WUR. Het PBL is projectcoördinator en draagt daarmee de eindverantwoordelijkheid. De andere instituten zijn verantwoordelijk voor hun eigen inbreng in de KEV, specifiek voor het CBS geldt dat die bijdrage in overeenstemming is met zijn wettelijke taak. In de KEV zijn de geïntegreerde resultaten opgenomen, waardoor de bijdragen van elk instituut afzonderlijk niet meer te herleiden zijn.

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Als projectcoördinator heeft het PBL de eindverantwoordelijkheid voor de KEV. Het PBL draagt bij aan vrijwel elk onderdeel, zowel met betrekking tot het kwantitatieve beeld van de ontwikkeling van de broeikasgasuitstoot en de energiehuishouding als de daarmee samenhangende economische aspecten. Ook draagt het PBL bij met meer beschouwende analyses, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen in het buitenland. Het PBL is als enige verantwoordelijk voor de evaluerende uitspraken over beleid die in de KEV staan

TNO EnergieTransitie

TNO EnergieTransitie ondersteunt het PBL bij het vaststellen en duiden van de ramingen. Daarnaast brengt TNO EnergieTransitie voor verschillende thema’s van de KEV kennis in, waaronder de gebouwde omgeving, de industrie, de gas- en oliewinning en de glastuinbouw

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het CBS levert en beschrijft de energiegerelateerde data die het CBS zelf ook samenstelt. Dit zijn onder andere gegevens uit de energiestatistieken, prijzenstatistieken en economische statistieken.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM levert naast alle monitoringcijfers uit de emissieregistratie ook een bijdrage aan de ramingen van niet-CO₂-broeikasgassen zoals methaan, lachgas en F-gassen uit de industrie

RVO.nl

RVO.nl levert informatie die is verkregen door verschillende beleidsinstrumenten te monitoren op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie (zoals de SDE++ en ISDE) en energie-innovatie. Dit betreft informatie over de trends over de afgelopen jaren, gerealiseerde projecten en, waar mogelijk, voorgenomen activiteite

WUR

Wageningen University and Research (WUR) stelt in opdracht van het PBL de ramingen op voor de veehouderij en akkerbouw en het landgebruik.