Rekenmodellen Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Het Nationaal Energieverkenning RekenSysteem (NEV-RS) is een systeem dat de samenhang en communicatie tussen een verzameling modellen beheert voor het maken van projecties voor het Nederlandse energiegebruik en de daaraan gerelateerde (sectorale) emissies voor broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Het zorgt er voor dat modellen gebruik maken van geharmoniseerde invoergegevens en zorgt tevens voor correcte uitwisseling van gegevens tussen afzonderlijke modellen. Op deze manier borgt het een onderling consistent resultaat.

Sinds 2019 gebruikt PBL het NEV-RS voor de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenningen (KEV).

Meer informatie