Planning KEV 2022

Op deze pagina is de planning van de KEV-producten in 2022 weergegeven. 

De KEV komt uit op 1 november

De Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV) wordt op 1 november aanstaande om 16:30 uur online gepubliceerd. De Klimaatnota en de KEV worden op dat tijdstip door de Minister van Klimaat en Energie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gelijktijdig met de KEV 2022 worden de volgende nevenpublicaties uitgebracht:

  • de Engelstalige samenvatting van de KEV 2022;
  • het achtergrondrapport ‘Beleidsoverzicht en factsheets beleidsinstrumenten’; 
  • het achtergrondrapport '‘Ramingen voor het landgebruik’ door de WUR;
  • en een achtergrondrapport ‘Herziening weerscorrectie voor ruimteverwarming’.

De emissieramingen voor luchtverontreinigende stoffen komen uit medio december

De op de KEV gebaseerde, tweejaarlijkse rapportage ‘Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen’ wordt medio december gepubliceerd. Dan wordt ook het achtergrondrapport gepubliceerd over de ramingen voor de landbouw door de WUR.

Enkele voorlopige KEV-hoofdcijfers komen al uit op Prinsjesdag

Dit jaar zal Minister Jetten voor Klimaat en Energie al op Prinsjesdag (20 september) een concept-Klimaatnota aanbieden aan de Tweede Kamer met als doel de klimaatmonitoring en de begrotingscyclus beter op elkaar te laten aan sluiten. Deze concept-Klimaatnota bevat al enkele voorlopige cijfers uit de KEV. In dit kader publiceert het PBL op Prinsjesdag een beknopte toelichting op de voorlopige cijfers met een kort overzicht van de wel en niet meegenomen beleidsmaatregelen.

De voorlopige hoofdcijfers uit de KEV omvatten alleen de geraamde impact van klimaatbeleid dat al in wet- en regelgeving vastligt (‘het vastgestelde beleid’) en van openbare beleidsplannen die al wel concreet zijn uitgewerkt, maar nog niet definitief zijn goedgekeurd (‘het voorgenomen beleid’). Beleidsvoornemens die nog niet concreet genoeg waren om door te rekenen (‘het geagendeerde beleid’) zijn niet meegenomen in de voorlopige cijfers op Prinsjesdag, maar worden wél meegenomen in de KEV van 1 november. Dan zullen alle cijfers van duiding worden voorzien. Op 1 november wordt ook de definitieve Klimaatnota gepresenteerd.

De KEV zal op 1 november zoals gebruikelijk ook meer toelichtingen en details geven op cijfers en onzekerheden voor het vastgestelde en voorgenomen beleid, en ingaan op het fossiel en hernieuwbaar energieverbruik, energiebesparing en andere relevante en actuele ontwikkelingen zoals die op de energiemarkten en binnen de sectoren.

Voor meer informatie over het onderscheid tussen het vastgestelde, voorgenomen en geagendeerde beleid, verwijzen we de lezer naar hoofdstuk 1 van de KEV 2021 of vanaf 1 november naar de KEV 2022.