Planning KEV 2023

Op deze pagina is de planning van de KEV-producten in 2023 weergegeven.

De KEV 2023 op hoofdlijnen

De KEV 2023 actualiseert de ramingen uit de KEV 2022 op hoofdlijnen en bevat daarom geen gedetailleerde getallenbijlagen. Deze KEV analyseert die (beleids)wijzigingen van na de KEV 2022 die een substantieel effect hebben op de geraamde broeikasgasemissie, hernieuwbare energie en energiebesparing. De belangrijkste beleidswijzigingen komen uit Europa en het klimaatpakket uit de Voorjaarnota 2023. De peildatum daarvoor was 1 mei 2023. Ook wijzigingen in statistieken, modellen en sectorale ontwikkelingen worden doorgerekend als ze een substantieel effect hebben op broeikasgasemissies, hernieuwbare energie en energiebesparing.

Aan de hand van de geanalyseerde wijzigingen wordt een nieuwe bandbreedte bepaald voor de ramingen van broeikasgasemissies, hernieuwbare energie en energiebesparing. De nieuwe bandbreedtes worden vergeleken met de bandbreedtes uit de KEV 2022 en relevante doelen. De KEV 2023 gaat alleen kwalitatief in op de effecten van beleidsvoorstellen na 2030.

De KEV 2023 verschijnt in twee delen

In 2023 wordt de KEV in twee delen uitgebracht. Deel 1 omvat alleen de ramingen voor broeikasgasemissies en verschijnt gelijktijdig met de Miljoenennota op Prinsjesdag (19 september). Op 26 oktober verschijnt de volledige KEV conform de Klimaatwet met daarin naast de raming voor emissies ook Deel 2 met de ramingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

In 2024 komt er weer een uitgebreide KEV en ramingen voor luchtverontreinigende stoffen

In 2024 zal er weer een uitgebreide KEV worden opgesteld zoals in 2022 met volledig geactualiseerde emissieramingen voor het vastgestelde, voorgenomen en geagendeerde beleid en gedetailleerde getallenbijlagen. Ook worden in 2024 in aansluiting op de KEV weer de emissieramingen voor luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxiden, ammoniak, fijnstof, zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige organische stoffen) opgesteld.

Voor meer informatie over de KEV: https://www.pbl.nl/kev