De figuur over ammoniakemissies laat zien wat de effecten zijn van de voorgestelde landbouwmaatregelen van de politieke partijen op de emissie van ammoniak. Bij uitvoering van de voorgestelde maatregelen dalen ten opzichte van het basispad de ammoniakemissies in 2030 naar verwachting circa 20 kiloton per jaar voor het CDA, de SP en de ChristenUnie, circa 30 kiloton per jaar voor de PvdA en circa 35 kiloton per jaar voor D66 en GroenLinks. De figuur over biodiversiteit van landnatuur laat zien wat de effecten zijn van de voorgestelde maatregelenpakketten van de politieke partijen zijn op de benodigde condities voor een gunstige staat van instandhouding van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten op het land. Bij uitvoering van de maatregelenpakketten verbeteren ten opzichte van het basispad deze condities in 2030 met 10 procentpunt voor het CDA, SP en de ChristenUnie en 15 tot 20 procentpunt bij D66, GroenLinks en de PvdA.
In deze figuur worden de effecten van de voorgestelde maatregelenpakketten voor landbouw op de reductie van ammoniakemissie en de benodigde condities voor een gunstige staat van instandhouding van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten op het land getoond ten opzichte van het basispad in 2030.