Deze figuur laat zien wat de effecten zijn van de maatregelenpakketten van partijen op broeikasgasemissies binnen Nederland en mondiaal ten opzichte van het basispad in 2030. D66 en GroenLinks realiseren nationaal de grootste reducties met ongeveer 60 megaton in 2030. De PvdA, SP en ChristenUnie komen uit op 40 tot 50 megaton en het CDA op ongeveer 30. De mondiale emissies vallen naar verwachting lager uit dan de nationale, vanwege verplaatsing van emissies naar het buitenland als gevolg van de maatregelenpakketten. Wel is de onzekerheid omtrent deze verplaatsing groot.  In het ongunstigste geval is de mondiale emissiereductie slechts de helft van de nationale; in het beste geval (voor het CDA en de ChristenUnie) juist iets meer dan de nationale.
Deze figuur laat zien wat de effecten zijn van de maatregelenpakketten van partijen op broeikasgasemissies ten opzichte van het basispad in 2030. In de linkerbalkjes staan de effecten binnen Nederland, uitgesplitst naar sector. In de rechterbalkjes staan de mondiale effecten (dus zowel binnen als buiten Nederland). In de mondiale effecten zit een onzekerheid, waardoor het effect ergens in het gearceerde balkje uit zal komen.