Het MAM model: Mest en Ammoniak

Model

Het MAM model berekent de aanvoer van dierlijke mest en kunstmest naar landbouwbodems, en de emissie van ammoniak. Het LEI mest- en ammoniakmodel vormt een cluster waarmee de produkties, overschotten, transporten, export en verwerking van dierlijk mest en mineralen, de ammoniak-emissie en de aanvoer naar bodem van dierlijke mest en kunstmest kan worden berekend. De modellen rekenen met arealen en aantallen dieren uit de jaarlijkse CBS-landbouwtelling. De modellen zijn ontworpen voor het simuleren van niet-bekende (en praktisch niet meetbare)gegevens over de mest- en ammoniakproblematiek (b.v. mestoverschotten) en voor het uitvoeren van scenario-studies. Het MAM model levert invoer voor het STONE model.