NEV-Rekensysteem - SAVE-Productie

Model

Het SAVE-Productie model heeft als doel om ramingen te maken van het energieverbruik en de energiebesparing van de Nederlandse industrie en landbouw. Daarnaast maakt het model ramingen van het opgesteld vermogen en de inzet van decentrale warmtekrachtkoppeling (WKK) eenheden, niet alleen in de industrie en de landbouw, maar ook bij de raffinaderijen en in de dienstensector.

Aard van het model

SAVE-Productie is oorspronkelijk rond 1990 ontwikkeld om (besparing op) de warmte- en elektriciteitsvraag van de industrie en de landbouw te modelleren. Rond 2003 is het samengevoegd met drie andere deelmodellen: grootschalige WKK, kleinschalige WKK, en een model voor de vertaling van de warmtevraag naar de brandstofinzet. Daarmee werd het een model dat vrijwel de gehele energiehuishouding van de industrie en de landbouw omvat. Het is ontworpen om de te verwachten ontwikkeling van het energieverbruik en de toepassing van besparingstechnieken, zoals warmteterugwinning of efficiƫntere verlichting, zo goed mogelijk te benaderen, en om daarbij rekening te houden met de invloed van allerlei factoren zoals economische ontwikkelingen, beleid, energieprijzen en investeerdersgedrag. Het model simuleert op jaarbasis voor een gedefinieerde set aan historische jaren en toekomstige jaren.

Resultaten en voorbeelden van studies

De belangrijkste toepassing van het model is de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), voorheen Nationale Energieverkenning (NEV). Het model kan effecten berekenen van nationaal energiebeleid op het energieverbruik en de bijbehorende directe CO2-emissies van bedrijven.

SAVE-Productie wordt voornamelijk toegepast om te voorzien in kwantitatieve analyses van de industrie- en de landbouwsector rond energievraagstukken en evaluaties van (beoogd) beleid.

Het model wordt incidenteel ook voor andere onderzoeksvragen ingezet, vaak gericht op het bepalen van het effect van specifieke beleidsmaatregelen of andere ontwikkelingen: hogere CO2-prijzen, subsidies, ondersteuning WKK of het onderzoeken van het WKK-potentieel in bepaalde sectoren.