NEV-Rekensysteem - SERUM

Model

Het primaire doel van het SERUM-model (Static ESC  Refinery Utility Model) is om voor de Nederlandse raffinagesector het energieverbruik en de emissies van CO2 en bepaalde luchtverontreinigende stoffen (SO2 en NOx) uit te rekenen.

Aard van het model

De (optimalisatie)berekeningen worden per doeljaar uitgevoerd. Hoewel het scenario voor een reeks van jaren in één rekenronde kan worden uitgevoerd, dient de onderlinge samenhang van het rekenresultaat voor een reeks van jaren door de modelleur te worden gecontroleerd.

Het model kan de effecten berekenen van verschillende veranderingen in de context waarin de Nederlandse raffinaderijen opereren, uitgaande van een scenario voor de vraag naar olieproducten. Veranderingen die geanalyseerd kunnen worden hebben bijvoorbeeld betrekking op de beschikbaarheid van diverse typen ruwe olie of beschikbare raffinagetechnologieën. Het kan ook om meer economische of beleidsgestuurde veranderingen gaan ten aanzien van productspecificaties (bijvoorbeeld zwavelgehalte), emissiestandaarden voor processen, de omvang van de productvraag (binnenlands/export) en de olieprijs per type ruwe olie (zogenoemde crude).

Het model kan ook worden gebruikt om de effecten van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld energiebesparingsopties) door te rekenen. Het SERUM-model modelleert niet de productie van vloeibare biobrandstoffen, maar kan de inkoop en bijmenging daarvan - om te voldoen aan gestelde productspecificaties - modelleren.

Resultaten en voorbeelden van studies

Het SERUM-model is sinds 1983 in gebruik en is in de loop der jaren binnen diverse projecten toegepast en/of verder ontwikkeld. De belangrijkste toepassing van het model zijn ramingen voor de Klimaat- en Energieverkenning, de ‘KEV’ (voorheen Nationale Energieverkenning, de ‘NEV’).