Promotie Justin Dijk: Succesvol (agrarisch) natuurbeheer, handreikingen voor overheden

28-07-2015 | Nieuwsbericht

Hoe kunnen overheden succesvol milieubeleid ontwerpen en uitvoeren? PBL-onderzoeker Justin Dijk promoveerde op 2 juli 2015 op een onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van herhaalde ‘omgekeerde veilingen’ als alternatief voor willekeurig toegekende, uniforme subsidies. Zulke veilingen zijn goedkoper dan ‘voor-eens-en-voor-altijd-beleid’ en daarom zouden beleidsmakers er meer mee moeten experimenteren, betoogt Dijk. Het onderzoek is uitgevoerd bij de Faculteit der Economische Wetenschappen (VU) en Kennis voor Klimaat.

In zijn proefschrift heeft Dijk de efficiëntie en effectiviteit geanalyseerd van beleidsinstrumenten die overheden kunnen gebruiken voor de levering van ecosysteemgoederen en -diensten. Het onderzoek richtte zich onder andere op de herhaalde omgekeerde veiling (dat wil zeggen: een veiling met één koper en meerdere verkopers) voor het toewijzen van agrarische beheerscontracten aan landeigenaren die relatief lage subsidiebedragen vragen voor hun diensten.

Van het lab …

Dijk heeft theoretische modellen getest met data en simulaties, en gedragseconomische inzichten getoetst in experimenten met studenten en (beleids)professionals. Hij identificeert 2 belangrijke factoren voor succesvol (agrarisch) natuurbeheer: omgaan met de risico’s van lage participatie in vrijwillige subsidieregelingen en het vertalen van experimentele gedragseconomische resultaten naar de beleidspraktijk.

… naar het veld

Wel waarschuwt Dijk: 'Beleidsmakers moeten altijd een evenwicht vinden tussen efficiëntie, eerlijkheid en andere overwegingen, zoals het verstrekken van inkomenssteun aan boeren of een potentieel ongewenste ruimtelijke verdeling van natuurgebieden die zou kunnen voortvloeien uit het toekennen van subsidies via omgekeerde veilingen. Of herhaald veilen werkelijk efficiënter is in de praktijk kan alleen blijken uit pilots en veldexperimenten.'