Mondiale temperatuurstijging sinds 'pre-industrieel' berekend op één graad

05-02-2018 | Nieuwsbericht

In het PBL-artikel 'Signal detection in global mean temperatures after 'Paris': an uncertainty and sensitivity analysis' worden de temperatuurvariaties die gekoppeld zijn aan onduidelijkheden rond de berekening van de mondiale temperatuurstijging een voor een in kaart gebracht en gekwantificeerd. Op basis van de resultaten is een voorstel gedaan hoe de trendmatige toename in wereldtemperatuur te berekenen zonder deze onduidelijkheden. Dit voorstel komt uit op een toename van precies één graad over de periode pre-industrieel tot en met 2016.

Parijs, december 2015: 195 landen komen overeen om de toename van de wereldgemiddelde temperatuur te beperken tot een toename van 2 graden sinds het pre-industriële tijdperk. Indien mogelijk zou deze toename zelfs binnen 1,5 graad moeten blijven.

Omdat er grote geldbedragen gemoeid zijn met het halen van deze doelen, is het belangrijk te weten hoever de wereldtemperatuur nu al gestegen is. Die kennis bepaalt ook hoeveel speelruimte de wereld nog heeft in de komende decennia.

Modellen en data

Op het eerste gezicht lijken de doelen van de Parijs-overeenkomst helder gesteld. Alleen blijkt bovengenoemde vraag bij nadere bestudering toch niet eenvoudig te beantwoorden.

Moet de toename van de wereldtemperatuur berekend worden op basis van langjarige temperatuur-meetreeksen, op basis van klimaatmodellen, of een combinatie van de twee? En welke meetreeksen of welke klimaatmodellen dan? Wat is 'pre-industrieel' precies: 1400, 1750, 1850, 1880 of nog anders? Welke statistische methode moet gekozen worden om de jaar-op-jaar-variaties te scheiden van het veel gelijkmatiger klimaatsignaal? En ten slotte is het van groot belang na te gaan of  de Parijs-overeenkomst doelt op een door de mens veroorzaakte toename van de temperatuur of een toename die veroorzaakt wordt door zowel natuurlijke als menselijke oorzaken.

Invloed temperatuurstijging natuurlijke bronnen

In de PBL-studie is een onzekerheidsanalyse uitgevoerd waarbij 5 datasets geanalyseerd zijn in combinatie met 4 statistische trendmethodes. Daarnaast is de wereldtemperatuur geanalyseerd aan de hand van 42 berekende curves volgens klimaatmodellen en is de natuurlijke rol van vulkanen en zonnevariabiliteit gekwantificeerd. Ten slotte is de rol van het beginpunt van de meetreeksen bepaald.

Vanuit de bevindingen is een voorstel gedaan dat aangeeft hoe de wereldtemperatuur is toegenomen sinds 'pre-industrieel'. De toename tot en met 2016 bedraagt precies één graad. De berekening gaat uit van de definitie van het begrip 'klimaatverandering' volgens het IPCC die daarmee zowel de invloed van de mens bedoelt als ook de invloed van vulkanen en variaties van de kracht van de zon over periodes van meer dan een eeuw. De invloed van deze natuurlijke bronnen wordt geschat op 0,1 graad.

Het artikel is op maandag 5 februari gepubliceerd in het journal 'Climate of the Past'.