Overheden en kennisorganisaties slaan de handen ineen, Interbestuurlijke kennisarrangementen voor urgente maatschappelijke opgaven in de leefomgeving

07-02-2018 | Nieuwsbericht

Nederland staat aan de lat voor urgente maatschappelijke opgaven. We gaan aan de slag met onder meer klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en naar een circulaire economie. Het uitwisselen van kennis is daarbij belangrijk.

Op 7 februari 2018 kwamen bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten in het domein van de fysieke leefomgeving bijeen in het Veluweberaad. Door de verschillende aanwezigen is de urgentie van het gebruik van bestaande en nieuwe kennis voor het aanpakken van deze maatschappelijke opgaven door alle overheden volmondig bevestigd. Ze spraken af om gezamenlijke kenniscommunities in te richten. Deze communities maken de landelijke kennis beter toegankelijk en bruikbaar voor de lokale en regionale overheden. Hierdoor ontstaat een betere kennisinfrastructuur, die voor alle overheidslagen bijdraagt aan hun taken. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de vernieuwing van het omgevingsbeleid en -recht.

De gekozen onderwerpen voor deze kenniscommunities zijn;

  • Bodem en ondergrond
  • Veiligheid, gezondheid en leefomgeving
  • Klimaatbestendige en duurzame stedelijke ontwikkeling

Iedere community krijgt een voorzitter/ambassadeur en een faciliterende kennisorganisatie. Tijdens het Veluweberaad zijn over deze rollen werkafspraken gemaakt.

In de vernieuwing van het omgevingsbeleid staat de mogelijkheid van meer lokale en integrale afweging en de grotere betrokkenheid vanuit maatschappelijke initiatieven centraal. Decentrale overheden hebben daarmee een toenemende verantwoordelijkheid in het realiseren van deze opgaven in de fysieke leefomgeving. Er ontstaat een nieuw samenspel tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van kennis is medebepalend voor het realiseren van deze maatschappelijke opgaven. De doorwerking van kennis is hierbij cruciaal, om de nieuwe beleidsvormende en -uitvoerende taken van de decentrale overheden goed te vervullen.

Wilt u als overheidsorganisatie of kennisinstelling meedenken over het toegankelijker maken van kennis en data in (een van) deze kenniscommunities? Onderaan dit nieuwsbericht vindt u adressen waar u deze interesse kenbaar kunt maken.

Over het Veluweberaad

Onder het Veluweberaad worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, omgevingsdiensten en GGD’ en de kennisinstellingen KNMI, PBL, Rijkswaterstaat, Deltares en RIVM over het gezamenlijk ontwikkelen, benutten en verankeren van kennis in de fysieke leefomgeving. Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenW organiseert  dit proces. Het RIVM zit de voorbereidende werkgroep voor.

Nadere informatie

Joke van Wensem (joke.van.wensem@minienm.nl)

Jan Roels (jan.roels@rivm.nl)