PBL en ECN ondersteunen klimaatakkoord met industrieel kennisnetwerk MIDDEN

06-04-2018 | Nieuwsbericht

De Nederlandse industrie moet de uitstoot van CO2 de komende jaren met grote stappen verminderen en op den duur koolstofvrij produceren. Alle industriële bedrijven leveren op die manier een substantiële bijdrage aan de energietransitie. De gesprekken voor een Klimaatakkoord zijn inmiddels begonnen, maar een eenduidig beeld van de reductieopties per bedrijf en in de hele sector ontbreekt nog. Daarom starten het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN, part of TNO) het kennisnetwerk MIDDEN, waarin industriële bedrijven hun praktische kennis over de mogelijkheden tot CO2-reductie kunnen bundelen en zodoende de besluitvorming naar een Klimaatakkoord ondersteunen en vergemakkelijken. 

MIDDEN staat voor Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network. Dat datasysteem omvat straks informatie van de Nederlandse industriële bedrijven die onder het Emissions Trading System (ETS) vallen, over verschillende opties om de uitstoot van CO2 te verminderen en over de randvoorwaarden waaronder dat kan. MIDDEN is een initiatief van PBL en ECN en wordt breed ondersteund door brancheverenigingen en overheid.

De klimaatopgave voor de energie-intensieve industrie is groot. De huidige productiemethodes en mogelijke duurzame verbeteropties voor de Nederlandse industrie moeten beter in kaart gebracht worden. Dat kan alleen samen met die industrie. Inmiddels zijn er veel positieve reacties op ons initiatief gekomen. We bieden mogelijkheden voor de industrie om aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn en wat er nodig is om dat te realiseren. Daar wordt de kennis vanuit de instituten en de aangesloten universiteiten aan toegevoegd. Met MIDDEN slaan we een brug tussen de theoretische kennis waarmee we de reductiescenario’s berekenen en de praktijkinzichten van de bedrijven zelf.

Niet alleen de twaalf grootste uitstoters moeten aan de slag, maar de hele industrie krijgt te maken met een andere energievoorziening, andere materiaalstromen en andere businessmodellen. MIDDEN heeft als doel om informatie beschikbaar te maken over enkele honderden verschillende bedrijfslocaties. Het kennisnetwerk biedt daardoor ook inzicht in mogelijkheden voor lokale samenwerking en infrastructuur. Daarnaast worden  een groot aantal industrieprocessen en de belangrijkste materiaalstromen in kaart gebracht.  Van groot belang wordt straks het  overzicht van alle reductieopties.

MIDDEN komt beschikbaar voor alle kenniswerkers, industrie en bestuurders in het publieke domein. Op basis van MIDDEN kunnen zij straks consistente kwantitatieve studies maken voor vergaande CO2-reductie in regio’s, sectoren en materiaalketens. ECN en PBL hebben hulp gevraagd van de universiteiten, en er is veel belangstelling van masterstudenten om hieraan mee te werken. Ook RVO, NEA en CBS helpen mee. Daarnaast zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het TKI Energie en Industrie en Netbeheer Nederland bij MIDDEN betrokken.