Onderzoeksmethode lerend evalueren verfilmd

04-02-2019 | Nieuwsbericht

Het PBL legt in een korte film uit wat de relatief nieuwe onderzoeksmethode lerend evalueren is. Een lerende evaluatie voer je uit in samenwerking met de partijen die betrokken zijn bij het beleid. Dit gebeurt al tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van beleid in plaats van achteraf. De betrokkenen kunnen zo de opgedane kennis en inzichten direct gebruiken om het beleid bij te sturen. Met behulp van deze film kan informatie over deze methode makkelijk worden gedeeld. Dit is van belang omdat de methode nog relatief onbekend is en steeds vaker zal worden toegepast.

Nederland kent een aantal grote en complexe beleidsopgaven. Denk aan de energietransitie of de verduurzaming van de landbouw. Deze complexe problemen vragen niet alleen een nieuwe beleidsaanpak maar ook een andere aanpak van de evaluatie van dit beleid. PBL signaleert in haar visie voor 2025 dat de veranderingen in onze omgeving en de nieuwe opgaven waar het leefomgevingsbeleid zich voor gesteld ziet, vragen om vernieuwing in onze methoden en technieken. De methode lerend evalueren is hier een uitwerking van.

Leren van elkaar

In een lerende evaluatie evalueert PBL het beleid al tijdens de beleidsontwikkeling en uitvoeringsfase in plaats van achteraf. Het PBL voert dit onderzoek samen uit met de betrokken partijen zoals bijvoorbeeld het Rijk, de provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Een lerende evaluatie is vooral geschikt bij complexe opgaven waar veel partijen bij betrokken zijn die willen leren van elkaars ervaringen. Uit ervaringen van het PBL met de lerende evaluatie van het Natuurpact blijkt dat partijen veel van elkaar kunnen opsteken om de doelen te halen. Het filmpje geeft een nadere toelichting op de ervaringen hiermee.

Lerende evaluatie Natuurpact als voorbeeld

In de Lerende Evaluatie van het Natuurpact heeft het PBL ervaring opgedaan met deze nieuwe methode. Deze methode zal nu ook worden toegepast in andere PBL-projecten. Denk aan onderzoek naar de regiodeals, de regionale energietransitie, circulaire economie en verduurzaming van de landbouw. Een lerende evaluatie is een hulpmiddel om de aanpak van de beleidsopgave verder te brengen via gezamenlijke kennisproductie. Kennis en zienswijzen uit de praktijk worden in het onderzoek benut om inzichten te produceren. Dit leidt niet alleen tot een hoge kwaliteit van het onderzoek, maar ook tot meer impact en bruikbaarheid, omdat beleidsmakers de inzichten herkennen en direct kunnen toepassen in hun beleid.