PBL start onderzoek naar beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa

04-07-2019 | Nieuwsbericht

Zoals verwoord in het recent tot stand gekomen klimaatakkoord voorziet de regering een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet leiden tot een CO2-neutrale samenleving in 2050. Tegelijkertijd is er veel discussie (en onrust) over de vraag of er wel voldoende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn, zeker als het gaat om (grootschalige) import.

Daarom is in het klimaatakkoord ook aangekondigd dat gekomen moet worden tot een breed duurzaamheidskader voor alle typen biomassa en alle toepassingsmogelijkheden, waarbij cascadering en hoogwaardige inzet van biomassa als belangrijke uitgangspunten worden gezien. De SER zal naar verwachting in september het verzoek krijgen hierover een advies op te stellen.

Ter ondersteuning van dit proces is het PBL op verzoek van het ministerie van I&W deze week begonnen met een omvangrijke studie over de beschikbaarheid van biomassa, en over toepassingsmogelijkheden binnen Nederland. Hierbij wordt een grote groep stakeholders betrokken: bedrijfsleven, NGO’s, brancheverenigingen, kennisinstituten, etc. PBL doet dit onder andere door middel van Joint Fact Finding (JFF) en dialoogsessies. Deze zijn bedoeld om stakeholders de gelegenheid te geven hun gezichtspunten en/of de voor hen relevante studies of rapporten in het project in te brengen.

De PBL-studie is nadrukkelijk niet bedoeld om te komen tot consensus, maar veel meer om het brede speelveld in de biomassadiscussie helder in beeld te brengen als input voor het opstellen van duurzaamheidscriteria en het genoemde SER-advies.

Indien ook u als stakeholder betrokken zou willen worden bij deze studie, stuur dan een mail naar Bart Strengers, die vanuit het PBL de projectleiding voert.

Publicatie in voorbereiding. Eindrapportage wordt begin mei 2020 gepubliceerd.