PBL presenteert bredere aanpak analyse van verkiezingsprogramma’s

13-10-2020 | Nieuwsbericht

Met het oog op de verkiezingen van 17 maart 2021 biedt het Planbureau voor de Leefomgeving politieke partijen de mogelijkheid hun verkiezingsprogramma’s te laten analyseren op effecten op de leefomgeving. Het PBL zal voorstellen van de politieke partijen deze keer analyseren op de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid; wonen; klimaat en energie; en landbouw, voedsel en natuur. In een vandaag gepubliceerde Startnotitie presenteert het PBL de aanpak voor deze analyse. Deze zal, vergeleken met 4  jaar geleden, een breder beeld schetsen van de leefomgevingseffecten van de beleidsvoorstellen die politieke partijen doen. Zo is het thema wonen toegevoegd.

Nieuwe analyse geeft breder beeld van leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s

Ten opzichte van de analyse voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen kiest het PBL voor een aanpak waarmee we een breder beeld geven van de effecten van voorstellen van politieke partijen op de leefomgeving.

Voor het eerst zal het thema wonen een plaats krijgen in de analyse van de verkiezingsprogramma’s, vanwege de grote maatschappelijke en politieke urgentie van het woningtekort. Aan het thema landbouw en natuur is aandacht voor voedsel en het verdienvermogen van agrariërs toegevoegd, vanwege het grote belang daarvan in actuele discussies over maatregelen voor de landbouw.

Op verzoek van politieke partijen wordt op onderdelen extra aandacht gegeven aan de kosten van maatregelen en welke groepen in de samenleving die zullen dragen. Voorbeelden daarvan zijn de kosten van rekeningrijden voor automobilisten, van investeringen van bedrijven in klimaat en energie, van de verduurzaming van gebouwen voor eigenaren, en van maatregelen in de landbouwsector voor het inkomen van boeren en de kosten voor de consument.

De cijfermatige analyses worden verrijkt met beschouwingen over onder meer de voorgestelde basiskeuzes (zoals voorstellen voor een bepaald type transport-, energie- of landbouwsysteem), de internationale dimensies van beleidsvoorstellen en de kansen en risico’s bij de uitvoering van voorgestelde maatregelen.

Afstemming met het CPB

Gelijktijdig met het PBL analyseert het CPB de effecten van de verkiezingsprogramma’s op de macro-economische ontwikkeling, de koopkracht en de begroting. Tijdens het proces zal er regelmatige afstemming zijn met het CPB zodat de analyses onderling consistent zijn en elkaar aanvullen.

Impact corona op analyse

De analyse van de verkiezingsprogramma’s vindt plaats in een periode die vanwege de coronacrisis gekenmerkt wordt door grote onzekerheid. In de doorrekening van de maatregelen zal het PBL daarmee rekening houden. De meerwaarde van de doorrekening is, gelet op die omstandigheden, vooral gelegen in het feit dat ze de overeenkomsten en verschillen tussen voorstellen van politieke partijen goed zichtbaar maakt.

Startnotitie en aanvullende informatie

De startnotitie is opgesteld om politieke partijen informatie te geven over de onderwerpen die het PBL kan doorrekenen en de manier waarop het PBL dat zal doen. De vervolgnotitie verstrekt aanvullende informatie over hoe het PBL de aan te leveren beleidsmaatregelen zal analyseren. Daarbij worden de effecten berekend ten opzichte van de verwachte situatie in 2030, uitgaande van maatschappelijke ontwikkelingen en het al vastgestelde beleid. Dit zogeheten basispad ontlenen we aan de Klimaat en Energieverkenning 2020 van het PBL, die op 30 oktober 2020 zal verschijnen.

Politieke partijen die hun programma willen laten analyseren, kunnen hun plannen indienen bij het PBL. Enkele weken voor de verkiezingen op 17 maart 2021 zal het PBL de uitkomsten van de analyse van de leefomgevingseffecten van de verkiezingsprogramma’s presenteren.