Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2003

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Recente trend uitstoot broeikasgassen Nederland

  Nieuwsbericht | 10-12-2003

  In 2002 lag de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in Nederland 3 procent boven het basisjaar 1990, berekend volgens het Kyoto protocol maar gecorrigeerd voor de relatief zachte winter van 2002. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse ... lees meer

 • Recente trend uitstoot broeikasgassen Nederland

  Nieuwsbericht | 10-12-2003

  In 2002 lag de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in Nederland 3 procent boven het basisjaar 1990, berekend volgens het Kyoto protocol maar gecorrigeerd voor de relatief zachte winter van 2002. Zonder temperatuurcorrectie zijn de emissies in ... lees meer

 • Nederlandse klimaatinstituten slaan handen ineen voor verbeterde klimaatcommunicatie

  Nieuwsbericht | 07-11-2003

  In oktober 2003 is het 'Platform Communication on Climate Change' (PCCC) gelanceerd middels twee bijeenkomsten: 7 oktober in Nieuwspoort en 30 oktober voor de Tweede Kamercommissies van VROM, EZ, VenW en LNV.

  ... lees meer
 • Milieudoelen vragen aanscherping mestbeleid met onderscheid naar plaats en tijd

  Nieuwsbericht | 01-11-2003

  Vanaf 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Hierbij wordt per bedrijf bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof wordt aan- en afgevoerd. Tussen deze aan- en afvoer van mineralen mag een vastgestelde marge zitten, de verliesnorm. Vanuit ... lees meer

 • Nuchter omgaan met risico's

  Nieuwsbericht | 01-10-2003

  Bij het beheersen van milieurisico’s moet de politiek regelmatig de afweging maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid. Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau een systematiek ontwikkeld als startpunt voor de politieke discussie. Deze ... lees meer

 • Natuurbalans 2003: Klimaatverandering extra reden voor samenhang natuurgebieden

  Nieuwsbericht | 15-09-2003

  Het klimaat verandert en daarmee de natuur. Leefgebieden van planten en dieren verschuiven, vogels broeden steeds vroeger in het jaar en voedselketens raken verstoord. Dat is de belangrijkste conclusie van de Natuurbalans 2003 die door het Milieu- ... lees meer

 • Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie

  Nieuwsbericht | 14-05-2003

  In de afgelopen tien jaar is het milieu in Europa in verscheidene opzichten verbeterd, maar een flink deel van de vooruitgang zal waarschijnlijk door economische groei teniet gaan. Regeringen moeten nog altijd wezenlijke maatregelen nemen om milieudruk ... lees meer

 • Brussel biedt kansen op goedkoper milieubeleid

  Nieuwsbericht | 14-04-2003

  Meer dan 80 procent van het milieu- en natuurbeleid in Nederland wordt door Brussel voorgeschreven. De uitvoering daarvan leidt tot conflicten met Nederlands beleid, zoals bij de Nitraatrichtlijn. Toch pakken gemeenschappelijke Europese milieuregels ... lees meer

 • Milieu-effecten van een kilometerheffing

  Nieuwsbericht | 07-02-2003

  Onlangs heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat opnieuw aandacht gevraagd voor de kilometerheffing. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM heeft bij de beoordeling van de verkiezingsprogramma's de milieu-effecten van de voorgestelde kilometerheffingen ... lees meer

 • AIRNET- nieuwe aanpak voor schone lucht in Europa

  Nieuwsbericht | 05-02-2003

  AIRNET is een nieuw overkoepelend Europees netwerk op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid. AIRNET versterkt de relatie tussen onderzoek, maatschappij en beleid, en het integreert resultaten van verschillende projecten. Aan AIRNET werken on ... lees meer

 • Realisatie Ecologische Hoofdstructuur onder druk

  Nieuwsbericht | 21-01-2003

  Het afbreukrisico voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur is groot zonder aankoop van gronden door het rijk. Dit concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) over de bezuinigingen op gelden voor aanschaf van gronden voor de Ecologische ... lees meer