Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2004

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Te veel geluid bij 12.000 woningen bij rijkswegen

  Nieuwsbericht | 21-12-2004

  Momenteel hebben ongeveer 12.000 woningen langs rijkswegen een geluidbelasting boven 65 dB. Het Rijk wil deze knelpunten voor 2020 aanpakken. Daarmee is 670 - 790 miljoen euro aan kosten voor geluidsschermen gemoeid. Toepassing van dubbellaags ZOAB, ... lees meer

 • Klimaatverandering: EU kan Kyoto-doelen halen

  Nieuwsbericht | 21-12-2004

  In tegenstelling tot een jaar geleden lijkt de Europese Unie van voor de uitbreiding (EU-15) het Kyoto-doel in 2010 wel te halen vanwege twee belangrijke wijzigingen. In de eerste plaats wordt een lagere uitstoot van broeikasgassen verwacht door extra ... lees meer

 • Nieuw verzuringsplan voldoet niet aan EU-norm

  Nieuwsbericht | 19-12-2004

  Het nieuwe verzuringsplan van het kabinet is niet concreet genoeg om te verzekeren dat Nederland voldoet aan de EU-richtlijn Nationale Emissieplafonds. Het kabinet heeft vandaag dit nieuwe plan gepresenteerd in de Uitvoeringsnotitie verzuring en grootschalige ... lees meer

 • Tiende VN-Klimaatconferentie in Buenos Aires

  Nieuwsbericht | 13-12-2004

  Het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM (RIVM-MNP) heeft, in samenwerking met de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, als side event op deze conferentie een presentatie gegeven over de consequenties van lange termijn klimaatdoelstellingen ... lees meer

 • Toekomst Europees landelijk gebied in kaart gebracht

  Nieuwsbericht | 08-12-2004

  De Europese landbouw heeft toekomst, ook na afschaffing van de EU-landbouwsubsidies. Het aantal bewoners van het platteland zal sterk gaan dalen; van circa 100 miljoen nu tot ongeveer 75 miljoen in 2030. Voor natuur en milieu zijn er in vier toekomstscenario´s ... lees meer

 • CAFE Baseline onvoldoende voor Nederland

  Nieuwsbericht | 30-11-2004

  Voor de positiebepaling van Nederland in onderhandelingen over nieuw Europees luchtverontreinigingsbeleid volstaan de uitgangspunten van het CAFE baseline scenario niet. Een eigen nationaal scenario is nodig om de Nederlandse toekomstverwachtingen ... lees meer

 • Prijsbeleid mobiliteit goed voor bereikbaarheid en milieu

  Nieuwsbericht | 29-11-2004

  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) heeft de milieu-effecten bepaald van een aantal beleidsvoornemens voor het wegverkeer uit de Nota Mobiliteit. Daaruit blijkt dat de opties met prijsbeleid zowel bereikbaarheidswinst als milieuwinst opleveren. ... lees meer

 • De milieubelasting van terreinwagens

  Nieuwsbericht | 03-11-2004

  Terreinwagens (SUV's) stoten meer CO2 uit dan kleinere en lichtere auto’s. Dat geldt voor alle zware auto’s. Als de politiek de CO2-uitstoot van personenauto’s verder wil terugdringen is het dus effectiever om beleid te ... lees meer

 • Herinrichting landelijk gebied goed voor landbouw, water en natuur, minder voor milieu

  Nieuwsbericht | 01-11-2004

  Het kabinet heeft plannen voor de herinrichting van het landelijk gebied, de zogenaamde reconstructie. Die reconstructieplannen zijn positief voor landbouw, waterbeheer en natuurverwerving, maar dragen nauwelijks bij aan het verbeteren van de milieukwaliteit.

  ... lees meer
 • Realisatie van NOx-doel verkeer voor 2010 onzeker

  Nieuwsbericht | 01-11-2004

  Met de beleidsvoornemens uit de nota Verkeersemissies kan het door het kabinet gestelde doel voor de NOx-emissies worden gehaald, maar de afbreukrisico’s daarbij zijn groot. Zo houdt de nota rekening met een verlaging van de reductieverplichting ... lees meer

 • Verbetering waterkwaliteit vraagt om samenwerking

  Nieuwsbericht | 26-10-2004

  De kwaliteit van oppervlaktewater voldoet niet aan alle doelen. Voor verdere verbetering is grensoverschrijdende samenwerking nodig en binnen Nederland samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en overheden. Dit staat in de thema-evaluatie ... lees meer

 • Dijken zijn sterker, maar risico’s blijken groter

  Nieuwsbericht | 26-10-2004

  De waterkeringen zijn nog nooit zo sterk geweest. Door de groei van de economie en de bevolking zijn de risico’s op sterfte en schade echter toegenomen. Deze risico’s zijn hoger dan de externe-veiligheidsrisico’s. Dit staat in de thema-evaluatie ... lees meer

 • Wegverkeer belangrijkste bron van geluidhinder

  Nieuwsbericht | 26-10-2004

  Van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft 29 procent ernstige hinder van het geluid van wegverkeer. Na wegverkeer veroorzaken vliegverkeer en buren de meest ernstige hinder (beide 12 procent). Bromfietsen staan op de eerste plaats in de top ... lees meer

 • Nieuwe AIRNET rapporten over luchtverontreiniging en gezondheidsrisico’s

  Nieuwsbericht | 19-10-2004

  AIRNET presenteert vijf nieuwe rapporten over luchtverontreiniging en gezondheidsrisico’s op haar derde jaarcongres in Praag (21-23 oktober 2004) ter ondersteuning van de interactie tussen onderzoek en (EU) beleid. AIRNET is een door de Europese ... lees meer

 • LUMOS: platform voor ruimtelijke modellering in Nederland

  Nieuwsbericht | 15-10-2004

  Begin oktober is de website van LUMOS gelanceerd: www.lumos.info. LUMOS (Land Use MOdeling System) is een platform voor kennisuitwisseling met betrekking tot ruimtelijk modelleren, waaraan kennisinstituten, universiteiten en planbureaus, waaronder ... lees meer

 • Satellietwaarnemingen bevestigen hoge concentratie luchtvervuiling door stikstofdioxide in Nederland

  Nieuwsbericht | 15-10-2004

  In Europa is de concentratie stikstofdioxide het hoogst in de Randstad, Vlaanderen en het Ruhr-gebied. Deze conclusie was al eerder getrokken uit metingen in de lucht en wordt nu bevestigd door satellietmetingen. Het verkeer is in Nederland de grootste ... lees meer

 • Afname mondiale biodiversiteit door Nederlanders

  Nieuwsbericht | 08-10-2004

  Nederlanders hebben invloed op de biodiversiteit binnen de grenzen van Nederland, maar ook op die elders in de wereld. Nederlanders zijn verantwoordelijk voor een verlies van ruim 200.000 km² natuur op het land en van ruim 5.000 km² natuur in de ... lees meer

 • Betere milieukwaliteit voor hogere inkomens

  Nieuwsbericht | 23-09-2004

  Hogere inkomens hebben gemiddeld een betere milieukwaliteit in hun woonomgeving dan lagere inkomens, vooral waar het gaat om groen, rust en schone lucht. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar verschillen in lokale ... lees meer

 • Toelichting bij berichtgeving biodiversiteit in media

  Nieuwsbericht | 22-09-2004

  Maandag 20 september 2004 heeft staatssecretaris van Geel het rapport "Outstanding Environmental Issues" van het RIVM-MNP aangeboden aan het Europees parlement. Verschillende dagbladen en het NOS Journaal hebben over de bevindingen van het rapport berich ... lees meer

 • Noodzaak voor EU investeringen in economie én milieu

  Nieuwsbericht | 20-09-2004

  Het Europese milieubeleid van de afgelopen decennia heeft geleid tot investeringen in de economie waarvan ook de gezondheid van mensen en de natuur geprofiteerd hebben. Toch blijft het milieu in Europa om aandacht vragen, in het bijzonder voor de klimaatsverandering, ... lees meer

 • Klimaatbeleid gebaat bij flexibiliteit; emissiehandel voor de komende jaren het beste instrument

  Nieuwsbericht | 16-09-2004

  Dit concludeert Johannes Bollen, medewerker van het MNP, in zijn proefschrift "A Trade View on Climate Change Policies, A Multi-Region Multi-Sector Approach".

  ... lees meer
 • Natuurbalans 2004: bestuurlijke versnippering bedreigt natuur en landschap

  Nieuwsbericht | 16-09-2004

  Uit de Natuurbalans 2004 blijkt dat dier- en plantensoorten profiteren van de verbeterde milieukwaliteit en van de bescherming door Europese regelgeving. Toch nemen de Nederlandse natuur- en landschapskwaliteit nog altijd af. Het kabinet legt meer ... lees meer

 • Tempo energiebesparing afgenomen

  Nieuwsbericht | 16-09-2004

  In de afgelopen jaren lijkt het besparingstempo geleidelijk af te nemen, zowel in de meeste verbruiksectoren als bij de elektriciteitsproductie met warmte/kracht installaties en centrales. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen die zijn uitgevoerd door ... lees meer

 • Bundeling verstedelijking goed voor natuur en bereikbaarheid

  Nieuwsbericht | 02-09-2004

  De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen in de stedelijke netwerken rondom de grotere steden. Uit een evaluatie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) blijkt dat hierdoor de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft en voorzieningen ... lees meer

 • Ruimte voor Schiphol

  Nieuwsbericht | 02-09-2004

  Dit artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Arena, schetst de consequenties van de Nota Ruimte voor de geluidhinder in de omgeving van Schiphol. Daarnaast geeft het een overzicht van de nieuwe Europese geluidsmaat, de Lden.

  ... lees meer
 • Reductie van verkeersemissies: 136 opties getoetst

  Nieuwsbericht | 30-08-2004

  Er zijn veel mogelijkheden om de emissies van het verkeer te beperken. Het Ministerie van VROM heeft hiervoor 136 verschillende opties opgesteld. Op verzoek van het ministerie heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) in samenwerking met het ... lees meer

 • Effecten klimaatverandering duidelijk zichtbaar in Europa

  Nieuwsbericht | 18-08-2004

  Steeds meer effecten van klimaatverandering zijn zichtbaar in vele delen van Europa. Voorbeelden zijn veranderde weersextremen en effecten op planten en vogels, landbouw, gezondheid, en economie. Dit stelt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een ... lees meer

 • Nota Ruimte; ruimte voor natuur?

  Nieuwsbericht | 29-07-2004

  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft de nieuwe Nota Ruimte beoordeeld. Een van de conclusies is dat de Nota onvoldoende waarborgen biedt voor de bescherming van natuur. Deze bescherming wordt sterk afhankelijk van de sturing op regionaal niveau. ... lees meer

 • Mobiliteitsbeleid in Nota Ruimte nog onvoldoende onderbouwd

  Nieuwsbericht | 13-07-2004

  Het toekomstige mobiliteits- en verstedelijkingsbeleid lijkt nog onvoldoende onderbouwd in de Nota Ruimte. Zo ontbreekt een echt integrale afweging van de effecten van het verstedelijkingsbeleid op mobiliteit. Dit stelt het Milieu- en Natuurplanbureau ... lees meer

 • Wat kost een emissiereductie van broeikasgassen met 30 procent?

  Nieuwsbericht | 30-06-2004

  Het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu -en Natuurplanbureau (MNP) presenteren vandaag de studie 'Wat kost een emissiereductie van 30%?'. Dit document verkent de macro-economische effecten van klimaatbeleid in de post-Kyoto periode en geven hiermee ... lees meer

 • Kaartenbijlagen Gebiedenatlas nu digitaal beschikbaar

  Nieuwsbericht | 30-06-2004

  De kaartenbijlagen van de Gebiedenatlas 2003 kunt u nu direct downloaden. In deze bijlagen vindt u kaarten van zowel het provinciale als nationale beleid (t/m 2003). Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen als ‘uit welke publicatie is de kaart ... lees meer

 • Wat kost een emissiereductie van broeikasgassen met 30 procent?

  Nieuwsbericht | 30-06-2004

  Het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu -en Natuurplanbureau (MNP) presenteren vandaag de studie 'Wat kost een emissiereductie van 30 procent?'. Dit document verkent de macro-economische effecten van klimaatbeleid in de post-Kyoto periode en geven ... lees meer

 • Beleidsbrief Bodem: weinig waarborgen voor duurzaam bodembeheer

  Nieuwsbericht | 01-06-2004

  Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft op verzoek van het ministerie van VROM de recent verschenen Beleidsbrief Bodem geëvalueerd op milieu- en natuureffecten. Het accent van het bodembeleid verschuift van bodemverontreiniging naar duurzaam bodemgebruik; ... lees meer

 • Water in de Nota Ruimte; ruimte voor water?

  Nieuwsbericht | 11-05-2004

  Dit artikel, eerder gepubliceerd in H2O, nr 11-2004, geeft een overzicht van de aandacht voor water in de Nota Ruimte. De conclusie is dat vooral aan het creëren van meer ruimte voor water in het rivierengebied nog veel moet gebeuren. Zonder een meer ... lees meer

 • MINAS effectief voor milieu, maar doelen niet gehaald

  Nieuwsbericht | 11-05-2004

  Het mineralenbeleid van de afgelopen jaren heeft de oplossing van het mestprobleem dichterbij gebracht. Door het mestbeleid en de inspanning van de landbouw was het overschot van fosfaat en stikstof in 2002 ruim 30% lager dan in 1997. Desondanks zijn ... lees meer

 • Mestprobleem nog niet opgelost

  Nieuwsbericht | 27-04-2004

  Het mineralenbeleid van de afgelopen jaren heeft de oplossing van het mestprobleem dichterbij gebracht. Door het mestbeleid en de inspanning van de landbouw was het overschot van fosfaat en stikstof in 2002 ruim 30 procent lager dan in 1997. Desondanks ... lees meer

 • Bundeling verstedelijking goed

  Nieuwsbericht | 27-04-2004

  MNP-RIVM heeft op verzoek van het ministerie van VROM de Nota Ruimte geëvalueerd op milieu- en natuuraspecten. Bundeling van verstedelijking is goed voor natuur en bereikbaarheid. Zonder instrumenten of sancties biedt decentralisatie van ruimtelijk ... lees meer

 • Klimaatsubsidies beter afwegen

  Nieuwsbericht | 23-04-2004

  De kosteneffectiviteit van subsidieregelingen voor klimaatbeleid blijkt sterk uiteen te lopen. Een evenwichtig afwegingskader, dat aangeeft waarom welke technologie subsidie ontvangt, ontbreekt echter in Nederland.

  ... lees meer
 • Klimaatrapportage uitstoot broeikasgassen Nederland 1990-2002

  Nieuwsbericht | 22-04-2004

  Het National Inventory Report 2004 is nu gepubliceerd. Dit Engelstalige rapport wordt jaarlijks geproduceerd door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) in samenwerking met TNO, Novem, AOOen CBS om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het K ... lees meer

 • Toekomstig energiegebruik leidt niet tot tekorten, maar wel tot klimaatproblemen

  Nieuwsbericht | 20-04-2004

  De komende decennia zullen er voldoende voorraden aan gas en olie zijn, ook al neemt de vraag naar energie toe. Zorgen over een aanstaande uitputting van de fossiele voorraden zijn daarom niet terecht. Wel zal de verbranding van fossiele brandstoffen ... lees meer

 • MNP nieuwe regievoerder Emissieregistratie

  Nieuwsbericht | 02-04-2004

  Vrijdag 2 april 2004 werd de regievoering van de Emissieregistratie formeel overgedragen van het ministerie van VROM naar het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM. In de Emissieregistratie wordt, samen met andere instituten, jaarlijks één set ... lees meer

 • Verlenging contract ETC/ACC

  Nieuwsbericht | 17-03-2004

  Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft het bestaande contract met het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM voor het Europees Thematisch Centrum voor Lucht en Klimaatverandering (ETC/ACC) verlengd tot en met 2006. Het ETC/ACC is een consortium ... lees meer

 • Mondiale overeenstemming over indicatoren voor biodiversiteit

  Nieuwsbericht | 27-02-2004

  Op de bijeenkomst van het Biodiversiteitsverdrag in Kuala Lumpur van 9 - 20 februari is na ruim 6 jaar overeenstemming bereikt over biodiversiteitsindicatoren. Met deze mondiaal toepasbare indicatoren kan het succes van het verdrag worden gemeten.

  ... lees meer
 • Minste aantasting landschap bij nieuwbouw buitenrand Randstad

  Nieuwsbericht | 19-02-2004

  Nieuwe bouwlocaties aan de west- noord, en oostflank van de Randstadring geven de minste aantasting van het landschap. Verspreiding van bouwlocaties binnen het Groene Hart leveren de meeste aantasting op. Dit blijkt uit onderzoek van het Milieu- en ... lees meer

 • Externe commentaarronde Klimaatrapportage uitstoot broeikasgassen Nederland 1990-2002

  Nieuwsbericht | 22-01-2004

  Dit Engelstalige rapport, dat geproduceerd wordt door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) in samenwerking met TNO, Novem, AOO en CBS, wordt opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties ... lees meer

 • Zoek de 10 verschillen: de Map Comparison Kit

  Nieuwsbericht | 16-01-2004

  Kaarten, en in het bijzonder landgebruikskaarten, worden gepresenteerd in een reeks van uitgaves van het Milieu- en Natuurplanbureau.

  ... lees meer
 • Verkeerslawaai, wie doet er wat aan?

  Nieuwsbericht | 13-01-2004

  Het lawaai van weg- en railverkeer veroorzaakt onder andere geluidhinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Daarom wordt er al geruime tijd en op allerlei niveaus (Europees, nationaal, lokaal) beleid gevoerd om het geluidprobleem te beheersen ... lees meer

 • CO2-prognose 2010 dekt Kyoto

  Nieuwsbericht | 06-01-2004

  Nederland stoot in 2010 precies zoveel CO2 uit om de doelstelling volgens het Kyoto-protocol te halen. Dat blijkt uit sectorale CO2-emissies die ECN en RIVM hebben berekend op verzoek van VROM.

  ... lees meer