Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Samenwerkingsovereenkomst PBL en Deltares getekend

Nieuwsbericht | 06-07-2010

Omlijst door korte presentaties van al lopende, gezamenlijke nationale en mondiale projecten, hebben de directeuren Maarten Hajer van het Planbueau voor de Leefomgeving (PBL) en Harry Baaijen van Deltares op 6 juli j.l. een raamovereenkomst voor samenwerking getekend. Dit is het resultaat van een tweejarig voorbereidingstraject: een mooie manier om de wederzijdse waardering en steeds intensievere samenwerking zoals deze de afgelopen jaren is gegroeid te bekrachtigen.

 Maarten Hajer van het Planbueau voor de Leefomgeving (PBL) en Harry Baaijen van Deltares tekenen de raamovereenkomst.

Maarten Hajer van het Planbueau voor de Leefomgeving (PBL) en Harry Baaijen van Deltares tekenen de raamovereenkomst.

PBL en Deltares werken samen aan onderzoek op het raakvlak van waterbeheer, natuur, landgebruik en de ruimtelijke ordening. De combinatie van de kennis van beide instituten heeft daarbij inhoudelijk een grote meerwaarde en legt een verbinding tussen belangrijke beleidsvelden van de Ministeries van VROM, V&W en LNV.

Op het gebied van de waterveiligheid en adaptatie aan klimaatverandering heeft de samenwerking al geresulteerd in bekende rapporten zoals Nederland Later (uitgave PBL), De overstromingsveiligheid van Nederland en De gevolgen van extreme zeespiegelstijging voor Nederland (beide uitgaven Deltares). Deze rapporten hebben het denken over overstromingsveiligheid en klimaatbestendigheid aangescherpt en vormden ondermeer belangrijke achtergrondinformatie voor de Commissie Veerman.

Op dit moment doen PBL en Deltares gezamenlijk nader onderzoek naar de klimaatbestendigheid van Nederland. In de komende jaren krijgt de samenwerking verder vorm rond onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor overstromingsrisico’s en grondwatersystemen op mondiale schaal en de kosten en effecten van mogelijke adaptatieopties.

De afspraken uit de afgesloten overeenkomsten - waaronder de te hanteren subsidietarieven van Deltares - zijn van toepassing op alle opdrachten en detacheringen tussen het PBL en Deltares. 

Contact

Verdere informatie is te verkrijgen bij Willem Ligtvoet: willem.ligtvoet@pbl.nl