Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2011

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Kerstwens PBL

  Nieuwsbericht | 21-12-2011

  Het is een hele uitdaging om Nederland en de wereld schoner, duurzamer, beter bereikbaar, mooier en welvarender te maken, zeker in tijden van economische recessie en krimpende overheidsbudgetten.

  ... lees meer
 • Concurrentiepositie van Nederland vraagt om regionaal beleid

  Nieuwsbericht | 14-12-2011

  Een sterke concurrentiepositie vraagt om regionaal beleid. Het zijn niet landen die met elkaar concurreren maar juist specifieke regio’s. Iedere regio kan haar concurrentiepositie versterken door in te zetten op die kenmerken, die van belang zijn ... lees meer

 • Efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen levert vaak positieve neveneffecten op

  Nieuwsbericht | 12-12-2011

  Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen helpt in veel gevallen om problemen met andere hulpbronnen te verzachten. Zuinig omgaan met energie, bijvoorbeeld, kan waterbesparing tot gevolg hebben. Efficiënter gebruik van landbouwgrond door duurzame ... lees meer

 • Benoeming PBL-klimaatonderzoeker bij IPCC

  Nieuwsbericht | 09-12-2011

  Het wetenschappelijke klimaatpanel van de VN, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft klimaatonderzoeker dr. Leo Meyer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aangesteld als projectleider voor de totstandkoming van het zogeheten ‘S ... lees meer

 • Klimaatdoel voor 2030 en innovatie nodig voor schone economie in 2050

  Nieuwsbericht | 01-12-2011

  De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 én meer bevordering van innovatie nodig.

  ... lees meer
 • PBL over Ranking the Stars

  Nieuwsbericht | 30-11-2011

  Natuur en Milieu constateert in haar op 15 oktober 2011 uitgebrachte publicatie ‘Ranking the Stars’ dat Nederland in vergelijking met andere EU-landen slecht scoort op het gebied van milieu, klimaat en natuur. In grote lijnen spoort deze conclusie ... lees meer

 • Politieke moed is nodig om klimaatverandering te bestrijden

  Nieuwsbericht | 28-11-2011

  De komende veertig jaar verdubbelt de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan leiden tot een stijging van de gemiddelde temperatuur van drie tot zes graden tegen het einde van deze eeuw. De kosten voor de economie en de gevolgen voor het milieu zullen ... lees meer

 • Inschatting effecten Green Deals

  Nieuwsbericht | 18-11-2011

  De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten. Het PBL en het ECN maakten een inschatting van het extra effect van deze 59 ‘Green Deals’ ten opzichte van hun ... lees meer

 • Beperking opwarming aarde tot 2 graden moeilijker

  Nieuwsbericht | 18-11-2011

  In internationale klimaatonderhandelingen is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Door de naar boven bijgestelde groei van de broeikasgasemissies in opkomende economieën zoals ... lees meer

 • Natuurakkoord maakt achteruitgang natuurkwaliteit reëel

  Nieuwsbericht | 18-11-2011

  De maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Dat maakt een versnelde verslechtering van natuurkwaliteit en leefomstandigheden voor planten- en diersoorten reëel, ... lees meer

 • Alternatieve wegen voor het internationale klimaatbeleid

  Nieuwsbericht | 18-11-2011

  Alternatieve wegen voor het internationale klimaatbeleid, zoals die in de afgelopen jaren zijn voorgesteld door verschillende partijen, kunnen voordelen hebben voor het draagvlak voor dit beleid. Nederland kan op verschillende manieren slim gebruik ... lees meer

 • Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk

  Nieuwsbericht | 16-11-2011

  Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dit kan door in te zetten op een mix van energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. De ingrijpende vernieuwingen in het energiesysteem zullen ... lees meer

 • Winkeliers verder onder druk door schaalvergroting en internetverkoop

  Nieuwsbericht | 07-11-2011

  Het totale winkelvloeroppervlak neemt in Nederland sneller toe dan de bevolking en de consumentenbestedingen in de detailhandel. Bovendien kopen mensen steeds vaker via internet. Hierdoor komt de omzet per vierkante meter winkeloppervlak verder onder ... lees meer

 • Invloed vereenvoudiging omgevingsrecht op snelheid gebiedsontwikkeling beperkt

  Nieuwsbericht | 28-10-2011

  Het omgevingsrecht is slechts één factor die van invloed is op de totale procesduur van gebiedsontwikkeling. Bovendien bepaalt niet zozeer de complexiteit van de regelgeving de procesduur, als wel de beperkingen die de inhoudelijke normen opleggen.

  ... lees meer
 • Promotie ‘Verhuisintenties, woonvoorkeuren en verhuisgedrag'

  Nieuwsbericht | 25-10-2011

  Op dinsdag 25 oktober 2011 promoveerde Carola de Groot, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift ‘Intentions to move, residential preferences and mobility behaviour: A longitudinal ... lees meer

 • Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025

  Nieuwsbericht | 12-10-2011

  De bevolking van de Randstadprovincies groeit onverminderd door. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking daar naar verwachting met 700 duizend en het aantal huishoudens met ruim 400 duizend. De groei kan op termijn tot meer druk op de woningmarkt leiden ... lees meer

 • Sterke groei mondiale CO2-uitstoot in 2010, ondanks reducties door industrielanden

  Nieuwsbericht | 21-09-2011

  De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) is tussen 1990 en 2010 met 45 procent toegenomen. Tegelijkertijd daalde de uitstoot in geïndustrialiseerde landen met 7,5 procent. Dit staat in het rapport ´Long-term trend in global COlees meer

 • Beter benutten Rijnwater kan watertekort in droge tijden voorkomen

  Nieuwsbericht | 20-09-2011

  Klimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije dijken kan het overstromingsrisico aanzienlijk verkleinen. Het beter benutten van het ... lees meer

 • Kabinet geeft stevige impuls voor hernieuwbare energie maar bezuinigt op waterkwaliteitsbeleid

  Nieuwsbericht | 19-09-2011

  De beleidswijzigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd voor milieu en klimaat wijzen niet allemaal in dezelfde richting. Het kabinet geeft een stevige impuls voor hernieuwbare energie waardoor in 2020 het aandeel hernieuwbare energie toeneemt ... lees meer

 • Promotie 'Demografische krimp en lokale overheidsstrategieën'

  Nieuwsbericht | 14-09-2011

  Op woensdag 14 september 2011 promoveerde Femke Verwest, tevens werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp demografische krimp. De titel van haar dissertatie is ‘Demographic decline and loc ... lees meer

 • Nederland kan miljarden bezuinigen én het milieu helpen

  Nieuwsbericht | 14-09-2011

  Als de Nederlandse overheid inzet op het afschaffen van milieuschadelijke subsidies – in 2010 goed voor vijf tot tien miljard euro in de sectoren energie, verkeer en landbouw - kan ze flink bezuinigen én zorgen voor een schoner milieu. Milieuschadelijke ... lees meer

 • Regionale verschillen belangrijk bij aantrekken buitenlandse bedrijven

  Nieuwsbericht | 08-09-2011

  Regionale kenmerken bepalen de locatiekeuze van buitenlandse bedrijven in Europa in grotere mate dan nationale kenmerken. Overheden die zich richten op het aantrekken van investeringen van –met name kennisintensieve- buitenlandse bedrijven zouden ... lees meer

 • Grotere veestapel riskant voor leefomgeving

  Nieuwsbericht | 08-09-2011

  Een grotere veestapel maakt de uitvoering van het mestbeleid moeilijker, vooral voor de varkenshouderij. Daarnaast kunnen de risico’s voor de leefomgeving, met inbegrip van de volksgezondheid, toenemen.

  ... lees meer
 • Regio's met groei én krimp vragen om nieuw beleid

  Nieuwsbericht | 07-09-2011

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 7 september de Ruimtelijke Verkenning 2011 aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin staat dat de groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid ... lees meer

 • Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden

  Nieuwsbericht | 05-09-2011

  De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn. Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening van de economie zijn nodig om deze zorgen ... lees meer

 • Staatsecretaris Atsma neemt monitor Duurzaam Nederland in ontvangst

  Nieuwsbericht | 02-09-2011

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geven op maandag 5 september 2011 om 13.00 uur een persconferentie over de 'Monitor ... lees meer

 • Vergroening landbouwsteun remt achteruitgang biodiversiteit

  Nieuwsbericht | 18-08-2011

  De door de Europese Commissie voorgestelde ‘vergroening’ van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) remt de achteruitgang in biodiversiteit af, met name in regio’s met intensieve landbouw. Extensieve landbouwgebieden zijn meer gebaat met ... lees meer

 • Nieuwe rol overheid nodig voor schone economie

  Nieuwsbericht | 21-06-2011

  Nederland kan zijn internationale concurrentiekracht via ‘groene groei’ versterken. Voor het vergroenen van de economie moet alle in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven worden benut. Het inzetten van ... lees meer

 • Armoede en milieu vragen om een wereldwijde aanpak

  Nieuwsbericht | 16-06-2011

  Klimaatverandering, overbevissing, landerosie en grondstoffenschaarste zijn voorbeelden van milieuvraagstukken die om een wereldwijd gecoördineerde aanpak vragen. Dit is in het belang van ontwikkelingslanden en dat van Nederland.

  ... lees meer
 • PBL evalueert het nieuwe rijksbeleid voor infrastructuur en ruimte

  Nieuwsbericht | 16-06-2011

  Het kabinet-Rutte wil de stedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven versterken en daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders creëren. Het Rijk stelt dat een goede bereikbaarheid daarvoor een voorwaarde is. ... lees meer

 • Nederlandse emissieplafonds voor broeikasgassen in 2013 - 2020 berekend

  Nieuwsbericht | 08-06-2011

  Vanwege het Europese ‘Effort Sharing’ besluit moet Nederland zich van 2013 tot 2020 houden aan jaarlijks dalende emissieplafonds voor broeikasgassen die niet onder de Europese emissiehandel vallen. Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot in 2020, e ... lees meer

 • Overschot meststoffen neemt wereldwijd toe

  Nieuwsbericht | 06-06-2011

  Naar verwachting neemt in de komende vijftig jaar wereldwijd het overschot aan meststoffen sterk toe, niet alleen in de geïndustrialiseerde landen en Azië, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika. Dit komt vooral door een toename van de veeteelt. Hierdoor ... lees meer

 • PBL-bijdrage droogtedossier op het Klimaatportaal

  Nieuwsbericht | 01-06-2011

  Het jaar 2011 kent het droogste voorjaar sinds het begin van de metingen in 1906. De waterstanden in de Maas en de Rijn zijn uitzonderlijk laag. Deze droogte heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur; daarnaast nemen door ontwatering de broeikasgasemissies ... lees meer

 • Uitstoot broeikasgassen in Nederland binnen de internationale afspraken

  Nieuwsbericht | 31-05-2011

  Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor de luchtverontreinigende stoffen ammoniak en stikstofoxiden ... lees meer

 • Grensoverschrijdend plannen op zee

  Nieuwsbericht | 20-05-2011

  Europese regels bepalen dat Nederland in 2020 veertien procent van de energie haalt uit hernieuwbare bronnen. Dat kan grote ruimtelijke gevolgen hebben.

  ... lees meer
 • Parijs belangrijkste concurrent Noordvleugel Randstad

  Nieuwsbericht | 19-05-2011

  De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel van de Randstad liggen in nabijgelegen regio’s en grote productiegebieden als Parijs, het Ruhrgebied, Milaan en Barcelona. De regio Parijs is gemiddeld genomen de belangrijkste ... lees meer

 • PBL Academielezing “Technologie, beleid en democratie” door Archon Fung

  Nieuwsbericht | 10-05-2011

  Op vrijdag 10 juni 2011 bezocht Archon Fung het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een lezing over technologie, beleid en democratie, gevolgd door een reactie van PBL-directeur prof. dr. Maarten Hajer.

  ... lees meer
 • Vlees, vis en zuivel: opties voor verandering in productie en consumptie

  Nieuwsbericht | 28-04-2011

  De consumptie van vlees, vis en zuivel is de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen in Europa en is nu twee maal zo hoog als het mondiale gemiddelde. Dit leidt tot een groot ruimtebeslag, vermindering van biodiversiteit en gezondheidsrisico’s en ... lees meer

 • PBL Academielezing “The Origin of Wealth” door Eric Beinhocker

  Nieuwsbericht | 26-04-2011

  Op donderdag 26 mei 2011 bezoekt Eric Beinhocker het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een lezing over complexiteit, economie en klimaatverandering. Deze lezing is gebaseerd op zijn boek 'The Origin of Wealth (2006), maar met een specifiek ... lees meer

 • Regionale woningsmarktsimulaties met Houdini

  Nieuwsbericht | 13-04-2011

  De woningmarkt is bij uitstek een regionale aangelegenheid. Toch bestaan er nauwelijks regionale simulaties van de lange termijneffecten van demografische en economische ontwikkelingen op woningprijzen, woningbouwproductie en betaalbaarheid.

  ... lees meer
 • Te veel stikstof is schadelijk voor economie en milieu

  Nieuwsbericht | 11-04-2011

  Stikstofvervuiling kost de Europese burger jaarlijks 150 tot 740 euro. Dit blijkt uit het eerste grootschalige stikstofonderzoek, ENA (European Nitrogen Assessment), dat op maandag 11 april 2011 in het Schotse Edinburgh is gepresenteerd.

  ... lees meer
 • Nederland loopt risico’s bij uitvoering Natura 2000-beleid

  Nieuwsbericht | 11-04-2011

  Nederland neemt nog onvoldoende maatregelen om een verdere achteruitgang van de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden te stoppen. Daardoor ontstaan risico’s voor de soorten en habitats die Nederland op basis van Europese afspraken moet beschermen.

  ... lees meer
 • Visie van het PBL op boek ‘De staat van het klimaat – een koele blik op een verhit debat’

  Nieuwsbericht | 07-04-2011

  Wetenschapsjournalist Marcel Crok bracht vorig jaar een kritisch boek uit over het functioneren van het IPCC en de stand van kennis van het klimaatsysteem. Als achtergrondmateriaal bij de ‘Staat van het klimaat 2010’, formuleerde het PBL hier een ... lees meer

 • Turbulent jaar voor weer en klimaatwetenschap

  Nieuwsbericht | 05-04-2011

  Staatssecretaris Atsma van Milieu ontving 5 april het eerste exemplaar van de ‘Staat van het Klimaat 2010’. De publicatie geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen op het gebied van klimaat in het afgelopen jaar. Het is een uitgave van de ... lees meer

 • Blog Maarten Hajer op Natuurverkenning.nl

  Nieuwsbericht | 05-04-2011

  'In beleid kun je niet wandelen. Zo hoor je weinig mensen na een stevige boswandeling zeggen dat ze hebben genoten van de natuurdoeltypen, habitatnummers, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecosysteemdiensten. Gelukkig maar. Toch spelen die woorden ... lees meer

 • Sterke daling beroepsbevolking verwacht in grote delen van Europa

  Nieuwsbericht | 31-03-2011

  Bij ongunstige economische omstandigheden neemt de beroepsbevolking in Europa tot 2050 met 20 procent af. Er komt een grotere druk op de werkenden om de niet-werkenden financieel te ondersteunen. Bij economisch gunstige tijden kan de beroepsbevolking ... lees meer

 • Ruimteconferentie 2011: zorg dat u zich op tijd aanmeldt!

  Nieuwsbericht | 31-03-2011

  Het PBL organiseert op dinsdag 19 april in de Cruise Terminal te Rotterdam de Ruimteconferentie 2011. Met internationale sprekers en een gevarieerd programma op het gebied van ruimte en leefomgeving: infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, mobiliteit ... lees meer

 • Groter marktaandeel duurzame producten mogelijk

  Nieuwsbericht | 24-03-2011

  Het marktaandeel van duurzaam geproduceerde goederen, zoals koffie en hout, nadert de vijftig procent. Verdere stijging wordt moeilijker doordat er geen gelijk speelveld is voor producenten en doordat consumenten in verwarring raken door de vele certificeringsystemen. ... lees meer

 • Evaluatie herziening regelgeving verkeersgeluid

  Nieuwsbericht | 17-03-2011

  Om de sluipende toename van verkeersgeluid vanaf snelwegen en spoor tegen te gaan, is er een nieuw wetsvoorstel voor verkeersgeluid opgesteld. Deze nieuwe regelgeving werkt met 'geluidproductieplafonds'. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gekeken ... lees meer

 • Grondstoffen: voorlopig nog niet op maar wel duur

  Nieuwsbericht | 11-03-2011

  De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste. Die schaarste heeft weinig te maken met het opraken van voorraden. Vooral slecht functionerende markten en verkeerde beleidreacties spelen een belangrijke ... lees meer

 • Hypotheken: individuele en regionale risicofactoren

  Nieuwsbericht | 07-03-2011

  Het kopen van een huis brengt financiële risico's met zich mee. Sinds de crisis zijn zowel consumenten als banken en overheid zich daar extra bewust van. Betaalproblemen en negatieve vermogens komen bij bepaalde bevolkingsgroepen meer voor. Ook is ... lees meer

 • Bezuiniging Ecologische Hoofdstructuur: Internationale natuurdoelen buiten bereik

  Nieuwsbericht | 16-02-2011

  De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten ... lees meer

 • Demografische groei en krimp in Nederland

  Nieuwsbericht | 10-02-2011

  De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio's ... lees meer

 • Ruimteconferentie 2011 over infrastructuur en stedelijke ontwikkeling

  Nieuwsbericht | 09-02-2011

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert op dinsdag 19 april de Ruimteconferentie 2011. De relatie tussen infrastructuur en stedelijke ontwikkeling staat dit jaar centraal. De Amerikaan Robert Cervero en de Engelsman Simon Marvin zijn ... lees meer

 • Onvoorziene gebeurtenissen kunnen reden zijn om tóch te verhuizen

  Nieuwsbericht | 07-02-2011

  Veel mensen die eerder aangaven te willen verhuizen, slagen er niet in hun geuite verhuiswens te realiseren. Anderen daarentegen verhuizen wel, terwijl ze dat niet van plan waren. Hoe komt dat? Uit empirisch onderzoek van het PBL blijkt dat onvoorziene ... lees meer

 • Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering

  Nieuwsbericht | 02-02-2011

  Het blijkt technisch mogelijk om genoeg voedsel te verbouwen voor negen miljard mensen en de ondervoeding terug te dringen, maar dat zal vooral ten koste gaan van de biodiversiteit in tropische en subtropische regio’s. Ook in Nederland zijn er spanningen ... lees meer

 • Communicatie van MKBA’s bij verstedelijkingsprojecten kan beter

  Nieuwsbericht | 27-01-2011

  De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) vormt een belangrijk onderdeel van de besluitvorming over ruimtelijke investeringsprojecten. Bij verstedelijkingsprojecten zijn de presentatie en communicatie van de resultaten van de MKBA echter in de ... lees meer

 • De compacte stad wordt steeds groter

  Nieuwsbericht | 21-01-2011

  Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de mobiliteit te beperken. Bovendien zijn steden belangrijk voor de economie. Ondanks dit beleid is er een duidelijke ... lees meer