Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Meer daadkracht nodig in milieubeleid

Nieuwsbericht | 14-03-2012

Meer daadkracht in het milieubeleid is nu nodig om onze welvaart in de toekomst te waarborgen. Door de economische groei en bevolkingstoename in de laatste decennia is wereldwijd het milieu aangetast en is de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen onder druk komen te staan. Zonder effectief beleid zullen deze problemen de komende veertig jaar alleen maar blijven toenemen. Dit zal grote gevolgen hebben voor klimaatverandering, biodiversiteit, water en gezondheid. Dit leidt tot hoge kosten en vormt een bedreiging voor de welvaart van een groeiende wereldbevolking.

Dit is de hoofdconclusie uit de “OESO milieuverkenning tot 2050”, een gezamenlijk product van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aan de basis van deze verkenning liggen uitgebreide modelanalyses uitgevoerd door de economische en milieu-modellen van de OESO en PBL.

Milieuproblemen blijven toenemen

De verkenning schetst een somber beeld van de wereld in 2050 als we ons beleid en gedrag niet veranderen. Zo zal de uitstoot van broeikasgassen in 2050 50 procent hoger zijn dan nu. Dit kan leiden tot een stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur van drie tot zes graden tegen het eind van deze eeuw. Het verlies van biodiversiteit zet door, vooral in Azië en zuidelijk Afrika. Het aantal mensen met beperkte toegang tot water groeit met meer dan twee miljard. En luchtverontreiniging wordt mondiaal de grootste oorzaak van milieugerelateerde gezondheidsproblemen, onder andere door vergrijzing en verstedelijking.

Nu effectief ingrijpen

Door nu in te grijpen kan erger worden voorkomen. Dit zou effectief kunnen door milieuvervuiling zwaarder te belasten, beter rekening te houden met de waarde van natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuilende subsidies af te schaffen en effectievere regulering en normering in te voeren. Een integrale aanpak, die goed kijkt naar de effecten van een maatregel op andere terreinen, is daarbij belangrijk.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking is noodzakelijk; veel milieuproblemen zijn immers grensoverschrijdend en de wereldeconomie is sterk verweven. De uitdagingen rond klimaat en biodiversiteit zijn dermate groot dat alleen een gezamenlijke aanpak helpt. Coördinatie kan daarnaast tot een eerlijker verdeling van de kosten leiden. Uiteindelijk is het ook in het nationale belang als overheden meer oog hebben voor mondiale problemen.

De OESO milieuverkenning verschaft beleidsmakers een praktische handreiking, zodat de wereld een duurzamere weg kan inslaan. Hiermee wil de verkenning een bijdrage leveren aan de komende RIO+20 conferentie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).