Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nieuw aangetreden PBL-directeur Hans Mommaas: sterker inzetten op meerschalig beleid

Nieuwsbericht | 02-11-2015

Hans Mommaas is per 1 november 2015 begonnen als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De eerstvolgende tijd wil hij zich allereerst op basis van gesprekken met PBL-medewerkers en met externe stakeholders gaan oriënteren op de agenda van het PBL voor de komende jaren. Bij zijn start vandaag heeft hij aangegeven daarbij in ieder geval de succesvol ingezette lijn van zijn voorganger te willen voortzetten.

Op 3 onderdelen ziet hij nu kansen voor intensivering:

  • Internationaal benchmark-onderzoek: hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen op het gebied van milieu, natuur en ruimte? welke landen vormen op een bepaald gebied de kopgroep? hoe kan Nederland van deze landen leren?

  • Onderzoek ten behoeve van de meerschaligheid van beleid: beleid ten aanzien van natuur, milieu en ruimte krijgt gestalte op meerdere bestuurlijke niveaus: mondiaal (bijvoorbeeld VN), Europees, nationaal, regionaal en/of lokaal. Meer en meer zal het nodig zijn om ook op het vlak van de kennis in te zetten op multi-level governance, oftewel gericht op meerdere bestuurslagen tegelijk. Bijvoorbeeld bij het ruimtelijke en natuurbeleid: de concrete invulling en uitvoering is gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten, maar de rijksoverheid blijft verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen, zoals onder meer ook in EU-verband afgesproken (systeemverantwoordelijkheid). Hoe kan kennis de verschillende bestuurslagen en de onderlinge afstemming faciliteren? 
  • Verdere 'vermaatschappelijking' van de kennis: hoe kun je kennis inzetten voor de versterking van de wisselwerking tussen beleid en samenleving? Door feiten en analyses aan te dragen kan PBL-onderzoek niet alleen overheden maar ook NGO’s, bedrijven en burgers ondersteunen bij het realiseren van gewenste veranderingen. En andersom vormen de kennis en ideeën van deze maatschappelijke actoren een belangrijke input voor zowel PBL-onderzoek als voor overheidsbeleid. Overheden zijn immers in toenemende mate afhankelijk van anderen voor het realiseren van beleid. Waren voorheen misschien technische innovaties en een besluitvaardige overheid voldoende, tegenwoordig zijn private en maatschappelijke initiatieven cruciaal ('energieke samenleving').

Rode draden: duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkelingen

Prof. dr. ir. Hans Mommaas (1955), die prof. dr. Maarten Hajer opvolgt, is de 2e directeur van het PBL. Het PBL is in 2008 ontstaan uit een fusie van het Milieu- en Natuurplanbureau in Bilthoven en het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag.

Mommaas was tot zijn benoeming bij het PBL hoogleraar in de Studie van de Vrije Tijd aan de Universiteit van Tilburg, wetenschappelijk directeur van Telos – Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, en geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Eerder was hij onder meer lid van de VROM-Raad.

Hans Mommaas studeerde Westerse Sociologie aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen. In 1993 promoveerde hij in Tilburg aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift getiteld 'Moderniteit, Vrijetijd en de Stad'.

Bij het PBL komen de rode draden van verduurzaming en vermaatschappelijking samen. Mommaas: 'Ik zie ernaar uit om samen met de PBL medewerkers de kennis over natuur, milieu en ruimte scherp te houden en in te zetten voor de beleidsmatige en maatschappelijke agendavorming rond de verduurzaming van de leefomgeving.'

Nevenfunctie: hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Tilburg

Hans Mommaas gaat zijn werk bij het PBL combineren met een nieuwe leerstoel aan Tilburg University. Hij is per 1 november benoemd tot hoogleraar Regional Sustainability Governance in de sectie Law and Governance binnen de faculteit Rechtswetenschappen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).