Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2016

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Kleine ondernemers jagen verduurzaming van de voedselsector aan

  Nieuwsbericht | 15-12-2016

  Kleine, innovatieve voedselbedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselproductie door in de praktijk te bewijzen dat duurzaamheid economisch haalbaar is. De overheid kan deze ontwikkeling stimuleren, bijvoorbeeld door instrumenten ... lees meer

 • Enquête toont aan: Europeanen hebben breed natuurbeeld

  Nieuwsbericht | 14-12-2016

  Volgens een recente enquête hebben Europeanen een breed natuurbeeld. Voor hen valt daar van alles onder: van oerbossen, roofvogels en moerassen, tot productiebossen, tuinplanten en grote akkers. Stadsparken scoorden het laagst op de ‘natuurlijkheid’-rangorde, ... lees meer

 • Samen werken aan natuur

  Nieuwsbericht | 06-12-2016

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert op 25 januari 2017 het symposium ‘Samen werken aan natuur’. PBL-directeur Hans Mommaas overhandigt tijdens deze bijeenkomst de publicatie Lerende Evaluatie van het Natuurpact aan Martijn van ... lees meer

 • Mondiale afname verbranding steenkool leidt tot stilstand in groei CO2-uitstoot

  Nieuwsbericht | 06-12-2016

  Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en van staal- en cementproductie tot stilstand gekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de wereldwijde ... lees meer

 • Hans Mommaas spreekt op de Planetary Security Conference

  Nieuwsbericht | 01-12-2016

  Op 5 en 6 december 2016 vindt in het Vredespaleis de tweede conferentie plaats van het Planetary Security Initiative, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas spreekt tijdens deze conferentie over de mondiale ... lees meer

 • Veenbodemdaling leidt tot hoge kosten

  Nieuwsbericht | 24-11-2016

  De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting; de kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud ... lees meer

 • Slimme meter: energiebesparing blijft achter bij verwachting

  Nieuwsbericht | 19-11-2016

  De Rijksoverheid maakt zich sterk voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. Daarom vindt momenteel in Nederland een grootschalige installatie van slimme meters in woningen plaats. Nu meer dan 25% van deze slimme meters is geplaatst, blijkt dat ... lees meer

 • Parijs-akkoord betekent halvering Nederlandse CO2 uitstoot in 2030

  Nieuwsbericht | 17-11-2016

  Het huidige klimaatbeleid in Nederland strookt niet met de ambitieuze doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van klimaatverandering, zou  de CO2-uitstoot ... lees meer

 • Tweegradendoelstelling: Qua emissiereductie halverwege, maar qua kosten pas op een derde

  Nieuwsbericht | 09-11-2016

  De klimaatplannen die  landen hebben ingediend voor het terugdringen van broeikasgassen zorgen samen voor ongeveer de helft van de reductie die nodig is voor het halen van het 2°C doel van het akkoord van Parijs. Een nieuwe studie van het PBL ... lees meer

 • Niet alle landen op koers om klimaatdoelen te halen

  Nieuwsbericht | 04-11-2016

  In het klimaatakkoord van Parijs, dat op 4 november 2016 in werking is getreden, beloofden landen beleid te implementeren om hun broeikasgasemissies te verminderen. Een nieuw rapport van NewClimate Institute, PBL en het International Institute for ... lees meer

 • Extra maatregelen nodig om emissies in 2030 met 25% extra te doen dalen, aldus rapport VN-milieuorganisatie

  Nieuwsbericht | 03-11-2016

  Om een kans te maken om gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten landen dringend en drastisch hun ambities opschroeven om de tegen 2030 voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een kwart extra te doen dalen. Dat zei ... lees meer

 • André van Lammeren per januari 2017 nieuwe onderdirecteur PBL

  Nieuwsbericht | 01-11-2016

  Dr. ir. André van Lammeren is per 1 januari 2017 benoemd tot onderdirecteur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij volgt ir. Reinier van den Berg op, die per 1 februari met vervroegd pensioen gaat.

  ... lees meer
 • Deltacommissaris ontvangt eindrapport ‘Koers houden in de delta’

  Nieuwsbericht | 31-10-2016

  Organiseer het lerend vermogen van het Deltaprogramma, veranker het adaptief werken en creëer een basis voor gezamenlijk verantwoorden. Dit zijn enkele aanbevelingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet in het rapport ‘Koers houden ... lees meer

 • Nationale Energieverkenning 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

  Nieuwsbericht | 14-10-2016

  De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al ... lees meer

 • Sleutel voor verbeteren waterkwaliteit ligt in regio

  Nieuwsbericht | 11-10-2016

  Alleen met versterkte inzet van bestuurlijke maatregelen - zoals betere samenwerking tussen overheden, landbouw en andere betrokken partijen - kan het lukken om in 2027 voor alle Nederlandse wateren de waterkwaliteit ‘goed’ te bereiken, zoals gedefinieerd ... lees meer

 • Toename aankoop elektrische auto’s onzeker

  Nieuwsbericht | 07-10-2016

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het PBL nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 2 subsidieregelingen om de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren te stimuleren. Het gaat daarbij om de mogelijke introductie ... lees meer

 • Textiel inzamelen nuttiger dan gft

  Nieuwsbericht | 27-09-2016

  Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door ... lees meer

 • Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

  Nieuwsbericht | 21-09-2016

  Het aantal basisschoolleerlingen daalt al 7 jaar en dat zal volgens de bevolkingsprognose van CBS de komende jaren doorzetten. Uit de regionale bevolkingsprognose 2016 van PBL en CBS blijkt dat de komende jaren de krimp het sterkst is in Limburg, Groningen, ... lees meer

 • Meer Duitsers pendelen naar Nederland dan andersom

  Nieuwsbericht | 15-09-2016

  De grens tussen Nederland en Duitsland vormt nog altijd een belemmering voor de arbeidsmarkten in de grensregio’s. Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers. Dit rapporteren CBS en PBL in ... lees meer

 • Richtinggevend rijksbeleid nodig om uitstoot broeikasgassen te beperken

  Nieuwsbericht | 14-09-2016

  Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Er is een grote maatschappelijke bereidheid om het klimaatprobleem aan te pakken, maar het ontbreekt aan richtinggevend rijksbeleid. De komende verkiezingen ... lees meer

 • Gemeenten op de ladder

  Nieuwsbericht | 13-09-2016

  Op woensdag 14 september buigt de Tweede Kamer zich over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder is een nationaal instrument waarmee gemeenten worden gestimuleerd om goede afwegingen te maken tussen beschikbare ruimte en nieuwe ontwikkelingen ... lees meer

 • Samenvatting voor Beleidsmakers van de IPBES assessment van scenario’s en modellen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten

  Nieuwsbericht | 13-09-2016

  De Samenvatting voor Beleidsmakers (Summary for Policymakers, SPM) van de IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) assessment van scenario's en modellen werd op 25 augustus 2016 gepresenteerd tijdens de ScenNet conferentie ... lees meer

 • PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

  Nieuwsbericht | 12-09-2016

  De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten ... lees meer

 • Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

  Nieuwsbericht | 09-09-2016

  Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad.

   

  ... lees meer
 • Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: veel economische doelen en mobiliteitsdoelen worden gehaald

  Nieuwsbericht | 07-09-2016

  Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehaald. De afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur ... lees meer

 • Export groene innovaties: veeleisende thuismarkt van belang

  Nieuwsbericht | 30-08-2016

  Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren. Voor een klein land als Nederland helpt een veeleisende thuismarkt om door export extra aan groene innovaties te verdienen. ... lees meer

 • Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

  Nieuwsbericht | 02-08-2016

  De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus. Het is verstandiger belastingen in te zetten voor hun primaire doel: de ... lees meer

 • Energiebesparing bij woningen is financieel meest haalbaar in de huursector

  Nieuwsbericht | 28-07-2016

  In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten worden gerenoveerd. Dit resulteert in een enorme verduurzamingsopgave ... lees meer

 • Meer Nederlands vastgoed in handen van buitenlandse beleggers

  Nieuwsbericht | 21-07-2016

  Over de periode 2009 tot en met 2015 is het aandeel van buitenlandse partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt sterk toegenomen. Het aandeel van beleggers uit Azië en het Midden-Oosten blijft achter bij beleggers uit Duitsland, de Verenigde Staten ... lees meer

 • Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland

  Nieuwsbericht | 18-07-2016

  De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland.  Dat kan met energiezuinige processen, meer hernieuwbare energie en minder aardgas, emissievrij vervoer, groene ... lees meer

 • Nacht van de Leefomgeving 2016

  Nieuwsbericht | 11-07-2016

  Het PBL organiseert op 14 september in Amsterdam de Nacht van de Leefomgeving. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijk beleid. Hiernaast geven onder meer minister Melanie Schultz van Haegen, ... lees meer

 • Nieuwe samenstelling Begeleidingscollege PBL

  Nieuwsbericht | 06-07-2016

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag 1 juli 5 nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege PBL, en 3 leden herbenoemd van wie de benoemingstermijn was afgelopen.

  ... lees meer
 • Nog volop ruimte voor woningen in de bestaande stad

  Nieuwsbericht | 04-07-2016

  Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80% van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Bij een hoog groeiscenario is dat slechts 35% van de totale woningbehoefte. Daarbij zit de potentie vooral in de transformatie ... lees meer

 • Internationale klimaatplannen schieten tekort voor klimaatdoel Parijs

  Nieuwsbericht | 29-06-2016

  De plannen van individuele landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen gaan niet ver genoeg om toekomstige opwarming van de aarde te beperken tot 2oC, zoals in Parijs is afgesproken. Dit blijkt uit een nieuwe analyse die vandaag ... lees meer

 • Aangrijpingspunten voor een meer circulaire voedselketen

  Nieuwsbericht | 20-06-2016

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft in kaart gebracht welke samenhangende aanpak nodig is om de voedselketen meer circulair te maken. De policy brief Voedsel voor de circulaire economie onderscheidt 3 aangrijpingspunten: duurzaam beheer ... lees meer

 • Mommaas houdt Boekmanlezing 2016

  Nieuwsbericht | 19-06-2016

  PBL-directeur Hans Mommaas (tevens hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University) verdedigt op 23 juni in de Boekmanlezing 2016 het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar toekomstige inwoners. Wat is er nodig om steden ... lees meer

 • Feiten en cijfers over natuur, milieu en ruimte in een nieuw jasje

  Nieuwsbericht | 15-06-2016

  Voor iedereen op zoek naar feiten en cijfers over het milieu, de natuur, en ruimtelijke inrichting is er de website Compendium voor de Leefomgeving (www.clo.nl). Op 14 juni is een compleet nieuwe versie van dit online naslagwerk gelanceerd.

    ... lees meer

 • Herman Vollebergh bijzonder hoogleraar in Tilburg

  Nieuwsbericht | 02-06-2016

  Dr. Herman Vollebergh is per 1 juni 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Economie en Milieubeleid bij de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Deze leerstoel is ingesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ... lees meer

 • Cities in Europe: cijfers en analyses over de stad

  Nieuwsbericht | 30-05-2016

  CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van ... lees meer

 • PBL bijeenkomst op IABR-2016 over infrastructuren voor duurzame stad

  Nieuwsbericht | 26-05-2016

  De Next Economy vraagt om het herontwerpen van de stad en haar infrastructuur. Op 3 juni 2016 organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met het College van Rijksadviseurs (CRa) op de IABR een bijeenkomst met als titel: Infrastructuren ... lees meer

 • 'Natuurlijk Kapitaal slaat brug tussen natuur en economie'

  Nieuwsbericht | 26-05-2016

  Hoe kunnen overheden en bedrijven de natuur benutten en tegelijk beschermen? Dit onderwerp stond centraal tijdens het PBL-symposium ‘Natuurlijk Kapitaal Nederland’ op 19 mei in het oude Postkantoor te Utrecht. Het PBL presenteerde op dit symposium ... lees meer

 • Voedsel en natuurlijke hulpbronnen

  Nieuwsbericht | 25-05-2016

  Willen we het voedselsysteem echt verduurzamen, dan is een geïntegreerde aanpak nodig gericht op bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Dat gaat dan verder dan de huidige veelheid van losse maatregelen en initiatieven van overheden en partijen als ... lees meer

 • PBL en CPB: woonbeleid kan efficiënter

  Nieuwsbericht | 23-05-2016

  Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste gaat van de overheidsfinanciën. ... lees meer

 • Duurzaam benutten van natuur goed voor economie

  Nieuwsbericht | 18-05-2016

  De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden. Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk.

   

  Ondernemers, ... lees meer

 • Meer wegen en spoor veelal niet rendabel

  Nieuwsbericht | 12-05-2016

  Het personen- en goederenvervoer blijft de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen. Uitbreiding van het spoor verbetert de bereikbaarheid slechts beperkt, ... lees meer

 • Hoe het werken in Nederland verandert

  Nieuwsbericht | 21-04-2016

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR-2016-The Next Economy) het veranderende werklandschap van Nederland. Waar wonen en werken we en hoe zit het met ons woon-werkverkeer? ... lees meer

 • Bbp geeft onvolledig beeld van welvaart

  Nieuwsbericht | 21-04-2016

  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het PBL in kaart gebracht hoe welvaart en welvaartsverbetering kunnen worden gemeten. Het bbp – het bruto binnenlands product – is daartoe slechts in beperkte mate geschikt. Onderwerpen als natuur, milieu en ... lees meer

 • Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen

  Nieuwsbericht | 14-04-2016

  Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% van de huurders in 2012. Onder eigenaren van een koopwoning komen betaalrisico’s ... lees meer

 • PBL-academielezing over smart cities door prof. Rob Kitchin

  Nieuwsbericht | 12-04-2016

  Op woensdag 25 mei verzorgt prof. Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) de PBL-academielezing: 'Smart Cities: Realising the promises whilst minimizing the perils'. Prof. Albert Meijer (UU) geeft na afloop een reflectie op de lezing.

  ... lees meer
 • Nederland kan verdienen aan circulaire economie

  Nieuwsbericht | 29-03-2016

  Nederland heeft een goede positie om de economie meer circulair te maken - en hieraan te verdienen. Een circulaire economie versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de voorzieningszekerheid van grondstoffen. ... lees meer

 • Energietransitie in beeld

  Nieuwsbericht | 21-03-2016

  Hoe kunnen we in Nederland komen tot een schoon en duurzaam energiesysteem? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland in 2050 80 of zelfs 95% minder broeikasgassen uitstoot? Welke technieken moeten we kiezen? In een interactieve website adresseert ... lees meer

 • PBL op IABR 2016: hoe werklandschappen veranderen

  Nieuwsbericht | 17-03-2016

  Op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR 2016) presenteert het PBL een interactieve installatie waar bezoekers een beeld krijgen van het veranderend werklandschap van Nederland in verleden, heden en toekomst. De 7e editie van de ... lees meer

 • Sterke banengroei in Nederlandse steden, maar werklozen profiteren niet

  Nieuwsbericht | 08-03-2016

  Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook ... lees meer

 • PBL-symposium Natuurlijk Kapitaal Nederland

  Nieuwsbericht | 29-02-2016

  Hoe kunnen natuur en economie elkaar versterken? En op welke manier kunnen overheden, ondernemers en maatschappelijke instanties daar concreet mee aan de slag? Het PBL heeft dit de afgelopen 2 jaar in de praktijk onderzocht, in opdracht van het ministerie ... lees meer

 • Leren van Duitse kolenuitstap

  Nieuwsbericht | 26-02-2016

  In zijn blog voor Energiepodium richt Pieter Boot (PBL) de blik op het Duitse debat over kolen in de elektriciteitsvoorziening. Nederland kan leren van dat debat, vindt Boot. 'In Duitsland geldt de gehele klimaatopgave als nationale verantwoordelijkheid.'

  ... lees meer
 • Nieuwe schatting voor het mondiale koolstofbudget

  Nieuwsbericht | 24-02-2016

  In december 2015 hebben 195 landen afgesproken om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Een nieuwe studie, vandaag gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature Climate Change, geeft nieuwe schattingen voor het zogenaamde koolstofbudget: ... lees meer

 • Betere bemesting van grasland kan wereldwijd voedselvoorziening helpen verbeteren

  Nieuwsbericht | 16-02-2016

  Als het beheer van graslanden wereldwijd sterk verbetert, kunnen graslanden een veel belangrijkere rol gaan spelen in de voedselproductie. Beter beheer voorkomt dat vee bijgevoerd moet worden met graan dat anders voor menselijke consumptie beschikbaar ... lees meer

 • Waardering voor elektrische auto’s is toegenomen

  Nieuwsbericht | 10-02-2016

  De waardering voor elektrische auto’s is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Dat geldt voor zowel zakelijk rijders als particuliere autokopers. De consument raakt meer bekend en vertrouwd met elektrisch rijden en is sneller geneigd voor een elektrische ... lees meer

 • Duidelijke bakens nodig bij sturen op CO2-reductie

  Nieuwsbericht | 08-02-2016

  In een blog voor Energiepodium bespreekt Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het PBL, het Energierapport. Zijn conclusie luidt: sturen op CO2-reductie is zinvol. Maar zonder duidelijke bakens die behoren bij de invulling ... lees meer

 • Nieuwe VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: ook opgave voor Nederland

  Nieuwsbericht | 21-01-2016

  In september 2015 heeft de VN een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld. Deze agenda bevat 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die gelden voor alle landen; de lidstaten moeten zorgen voor vertaling in nationaal beleid. ... lees meer

 • PBL-symposium over stedelijke ongelijkheid: De verdeelde triomf

  Nieuwsbericht | 14-01-2016

  Steden zijn belangrijk voor economische groei. De stad trekt als een magneet mensen en bedrijven aan. Men spreekt wel van de triomf van de stad. Maar profiteren wel alle steden en inwoners van deze tendens? En hoe werkt dit binnen de stad uit? Het ... lees meer

 • Huidige KRW-doelen vragen om meer inzet van Rijk, waterbeheerders en agrariërs

  Nieuwsbericht | 12-01-2016

  Om de ecologische einddoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen is extra inzet nodig van het Rijk, de waterbeheerders en agrariërs. Met de huidige plannen verbetert de waterkwaliteit in veel wateren wel, maar niet voldoende. Dit blijkt ... lees meer

 • Huurtoeslag verbetert de betaalbaarheid van wonen in sterke mate

  Nieuwsbericht | 07-01-2016

  Zonder huurtoeslag zouden veel meer huurders moeite hebben om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van levensonderhoud te betalen. Corporaties kunnen huurders ook tegemoetkomen door de huur niet of nauwelijks te verhogen, maar het effect daarvan ... lees meer

 • PBL-Academielezing over Europese transitieagenda door Hans Bruyninckx

  Nieuwsbericht | 04-01-2016

  'De ontluikende Europese transitieagenda' is de titel van de lezing die prof. Hans Bruyninckx op woensdag 17 februari houdt voor  de PBL-Academie. Hans Bruyninckx is directeur van het European Environment Agency en hoogleraar Europees en internationa ... lees meer