Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Convenant PBL en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nieuwsbericht | 13-07-2018

Op 12 juli 2018 hebben de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuw convenant afgesloten over additionele taken die het PBL in de periode 2018-2021 zal verrichten op verzoek van de directie Inclusieve en Groene Groei. De werkzaamheden zijn aanvullend ten opzichte van het jaarlijks vastgestelde werkprogramma van het PBL.

André van Lammeren (PBL) en Carola van Rijnsoever (BZ) ondertekenen convenant

Coherentie in beleid voor ontwikkeling en SDGs

Doel van de overeenkomst is allereerst dat PBL een bijdrage levert aan visievorming en strategische beleidsontwikkeling van het ministerie ten behoeve van inclusieve en groene groei strategieën om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) te realiseren. PBL doet dit via strategische verkenningen, beleidsanalyses en evaluaties op het snijvlak van ontwikkeling, armoedebestrijding en leefomgeving. Daarnaast draagt PBL er zorg voor dat de internationale en ontwikkelingsdimensie van het duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van PBL-kennisontwikkeling voor interdepartementale beleidsprocessen (mainstreaming). PBL draagt als planbureau zo bij aan coherentie in het Nederlandse beleid voor ontwikkeling en SDGs. Tot slot stelt het convenant PBL in staat zijn kennisbasis op het gebied van inclusieve groene groei verder te versterken. Ondersteunend hieraan zal het PBL zijn internationale en nationale netwerken met ontwikkelingsrelevante partners versterken.

Focus van internationale PBL-studies

Internationale verdragen en afspraken die Nederland recent heeft ondertekend vormen voor het internationale werk van PBL het uitgangspunt. Dit zijn onder andere de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), verdragen rond internationaal klimaatbeleid voor zowel mitigatie als adaptatie (de Parijs Agenda), de afspraken in het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction en de New Urban Agenda. Deze vormen samen met andere eerder afgesloten VN-verdragen, zoals die op het gebied van biodiversiteit en verwoestijning, belangrijke kaders voor de positionering van de (inter)nationale studies van het PBL.

De inhoudelijke focus van het internationale werk van PBL is op de mondiale nexus voedsel-, water- en energiezekerheid met behoud van biodiversiteit en beperken van klimaatverandering (mitigatie) en de effecten daarvan (adaptatie). Belangrijke terreinen waarop het internationale werk zich momenteel beweegt zijn klimaatbeleid (vooral in relatie tot de inrichting van het energiesysteem), biodiversiteit en ecosysteemdiensten, voedselsysteem, analyses van footprint en handelsketens, landgebruik en degradatie, water- en klimaatgerelateerde risico’s, innovatie en transities, instrumentering van IGG beleid, de verbindingen tussen de verschillende terreinen rond SDG’s en de energie-voedsel-water-nexus.

Grondige kennis nodig van fysieke en maatschappelijke systemen

Er is, zowel in het Nederlandse buitenland beleid als in internationaal beleid, behoefte aan het identificeren van kansrijke oplossingsrichtingen, inclusief de vraag hoe deze gerealiseerd zouden kunnen worden (instrumentering van beleid). Het gaat hierbij onder andere om de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem, om een voedselsysteem dat genoeg en goed voedsel produceert, maar dat ook de impact op biodiversiteit en klimaat weet te beperken, naar nieuwe relaties tussen stad en platteland, en om de transitie naar een circulaire economie. Een evidente opgave daarbij is het verminderen van ongelijkheid in de wereld en beter beschermen van met name de arme en kwetsbare bevolking. Daarvoor is grondige kennis nodig van de belangrijkste fysieke en maatschappelijke systemen, op verschillende schaalniveaus, om handelingsperspectieven voor de realisatie van de SDGs te ontwikkelen.

Contact

Voor meer informatie: Mieke Berkers (woordvoerder PBL) via persvoorlichting@pbl.nl.