Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2019

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Geïntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht

  Nieuwsbericht | 21-06-2019

  Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit blijkt uit het PBL-onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming ... lees meer

 • Omgevingsvisie moet meer zijn dan optelsom van sectorale opgaven

  Nieuwsbericht | 20-06-2019

  De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de allereerste Rijksbrede visie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het kabinet laat zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. De NOVI biedt ... lees meer

 • Effect kabinetsvoorstel CO2-heffing industrie

  Nieuwsbericht | 18-06-2019

  Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL een aantal varianten doorgerekend van een voorstel voor het invoeren van een CO2-heffing voor de industrie in combinatie met aanpassingen van de tarieven van de energiebelasting ... lees meer

 • Effect voorstel CO2-heffing PvdA

  Nieuwsbericht | 18-06-2019

  Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in Nederland. Het voorstel betreft een in de tijd oplopende heffing op de CO2-uitstoot van bedrijven ... lees meer

 • Effect varianten CO2-heffing PvdA, GroenLinks en Kabinet

  Nieuwsbericht | 18-06-2019

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in drie notities analyses gemaakt van verschillende vanuit de politiek voorgestelde varianten voor een CO2-heffing in Nederland: een voorstel van de Partij van de Arbeid (PvdA), een voorstel in twee ... lees meer

 • Effect voorstel CO2-heffing GroenLinks

  Nieuwsbericht | 18-06-2019

  Op verzoek van GroenLinks heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in Nederland. Het voorstel betreft een in de tijd oplopende heffing op de CO2-uitstoot van ETS bedrijven met ... lees meer

 • Langer zelfstandig wonende ouderen verduurzamen hun huis niet zomaar

  Nieuwsbericht | 11-06-2019

  Van ouderen wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht, bijvoorbeeld in de organisatie van hun zorg en ondersteuning. Ouderen moeten daarnaast aan de slag met het verduurzamen van hun woningen. Beleidsdoelen rond zorg en de energietransitie leiden ... lees meer

 • Uniforme CO2-prijs meest kostenefficiënt

  Nieuwsbericht | 07-06-2019

  Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO2-uitstoot te reduceren. Als alle sectoren ... lees meer

 • Maatregelen houtstook en verkeer meest effectief voor verbetering luchtkwaliteit tot 2030

  Nieuwsbericht | 28-05-2019

  Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het veruit het meest effectief om maatregelen te nemen gericht op houtstook in woningen. Blootstelling aan ... lees meer

 • Brede welvaart in beleid en politiek: 'Slotwoord is nog niet gesproken'

  Nieuwsbericht | 21-05-2019

  'De discussie over brede welvaart kent verschillende inkleuringen', stelde Hans Mommaas, directeur van het PBL op 24 april 2019. Tijdens de drukbezochte discussiebijeenkomst ‘Brede Welvaart in beleid en politiek’ werden de verschillende inkleuringen ... lees meer

 • Brief planbureaus over Brede welvaart

  Nieuwsbericht | 15-05-2019

  De ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland laat een gemengd beeld zien. Gemiddeld genomen gaat het beter. Naast veel positieve ontwikkelingen, zeker op economisch terrein, zijn er echter ook negatieve ontwikkelingen, met name op het gebied ... lees meer

 • Programma Panorama Nederland meets PBL 11 juni – 21 juni

  Nieuwsbericht | 14-05-2019

  Het Panorama Nederland – gemaakt door het College van Rijksadviseurs – is On Tour. Van 11 tot en met 21 juni is Panorama NL op bezoek bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Panorama NL is een 360 verbeelding van een mogelijke toekomst ... lees meer

 • Ruimte lokaliseren in stedelijk gebied: ruimtelijke dichtheden en functiemenging

  Nieuwsbericht | 10-05-2019

  In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over ... lees meer

 • Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens

  Nieuwsbericht | 06-05-2019

  De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen: ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuur te herstellen. ... lees meer

 • Effect voorstellen CO2-heffing

  Nieuwsbericht | 24-04-2019

  CO2-beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke emissiereductie van deze voorstellen is aanzienlijk. Daarbij ... lees meer

 • Duurzame dagelijkse kost niet alleen op bord van consument

  Nieuwsbericht | 16-04-2019

  Het produceren van voedsel heeft gevolgen voor het milieu, in Nederland en wereldwijd. Verduurzaming van de voedselconsumptie is niet alleen een taak van de boer of de consument. Een duurzamer dagelijks menu is alleen mogelijk als consumenten, maatschappelijke ... lees meer

 • Ruimtelijke Verkenning: de toekomst overkomt ons niet zomaar

  Nieuwsbericht | 12-04-2019

  De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen die maar moeilijk zijn te overzien. Denk aan de energietransitie en de voortsnellende ... lees meer

 • Transitie naar koken op schonere brandstof in Afrika goed voor mens en milieu

  Nieuwsbericht | 05-04-2019

  Meer dan 700 miljoen mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara gebruiken nog steeds traditionele biomasssa (hout of houtskool) in open vuren of inefficiënte toestellen om te koken. Dit heeft ernstige gezondheidseffecten tot gevolg: jaarlijks sterven ... lees meer

 • Discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek'

  Nieuwsbericht | 03-04-2019

  Het PBL organiseert in samenwerking met ESB een discussiebijeenkomst 'Brede Welvaart in beleid en politiek', met drie tafels waaraan prominente wetenschappers, beleidsmaker en politici met elkaar in discussie gaan over vragen zoals; hoe meet je brede ... lees meer

 • Rob Alkemade buitengewoon hoogleraar aan WUR

  Nieuwsbericht | 26-03-2019

  PBL-collega Rob Alkemade (1960) is met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de WUR. Zijn leerstoel, ‘Global biodversity and ecosystem services modelling’, wordt gefinancierd door het PBL. Met deze benoeming is Alkemade ... lees meer

 • Presentatie Ruimtelijke Verkenning

  Nieuwsbericht | 14-03-2019

  Op vrijdag 12 april 2019 presenteert het PBL de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst schetsen we vier scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. De bijeenkomst wordt gehouden bij het ... lees meer

 • Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

  Nieuwsbericht | 13-03-2019

  Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt ... lees meer

 • Nieuw VN-rapport: milieudoelen niet haalbaar zonder verregaande innovatie en integraal beleid

  Nieuwsbericht | 12-03-2019

  De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en het Akkoord van Parijs. Om de doelen te halen zijn verregaande innovaties nodig in productie en consumptie gecombineerd ... lees meer

 • Bijeenkomst Van bord tot boer: naar een ander voedselsysteem

  Nieuwsbericht | 08-03-2019

  Tijdens de bijeenkomst 'Van bord tot boer, naar een ander voedselsysteem' presenteert het PBL de studie Dagelijkse kost, hoe overheden, bedrijfsleven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. De bijeenkomst vindt plaats op 16 ap ... lees meer

 • Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen

  Nieuwsbericht | 20-02-2019

  Er zijn vragen gerezen over het gebruik van cijfers uit de Nationale Energieverkenning (NEV2017) als basis voor de kabinetsberekening van de hoogte van de energierekening van huishoudens in 2019. Daarbij zijn in de media ook meer algemeen kritische ... lees meer

 • Effect van Brexit op concurrentiepositie bedrijven verschilt sterk per bedrijfstak

  Nieuwsbericht | 19-02-2019

  De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal een groot effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat verschilt echter per bedrijfstak en provincie. De initiële gevolgen zullen vooral een verzwakkend effect ... lees meer

 • Onderzoeksmethode lerend evalueren verfilmd

  Nieuwsbericht | 04-02-2019

  Het PBL legt in een korte film uit wat de relatief nieuwe onderzoeksmethode lerend evalueren is. Een lerende evaluatie voer je uit in samenwerking met de partijen die betrokken zijn bij het beleid. Dit gebeurt al tijdens de ontwikkeling en de uitvoering ... lees meer

 • Doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht

  Nieuwsbericht | 25-01-2019

  Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit ... lees meer

 • Reactie PBL op verzoek aanvullende berekeningen PvdA

  Nieuwsbericht | 23-01-2019

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) geven gehoor aan het verzoek van de Partij van de Arbeid om een aantal aanvullende vragen betreffende het ontwerp-Klimaatakkoord te beoordelen. Dat hebben beide planbureaus ... lees meer

 • PBL en CPB presenteren analyses ontwerp-Klimaatakkoord op 13 maart 2019

  Nieuwsbericht | 22-01-2019

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op  woensdag 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit hebben beide planbureaus eerder vandaag meegedeeld aan de minister van Economische ... lees meer

 • In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door

  Nieuwsbericht | 11-01-2019

  De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde ... lees meer

 • PBL-reactie op kritiek Stichting Agri Facts

  Nieuwsbericht | 10-01-2019

  Recente aantijgingen van de Stichting Agri Facts naar aanleiding van een in 2014 verschenen PBL-publicatiebericht over een Engelstalig wetenschappelijk artikel zijn onjuist.

  ... lees meer