28 september 2016

PBL nieuwsbrief 28 september 2016

Deze nieuwsbrief van het Planbureau voor de Leefomgeving bevat een selectie van recente nieuwsberichten.

Inhoud

26-09-2016

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door inzamelen en hergebruik. Zo is gft inzamelen nuttig vanwege het grote volume; vanuit milieuoogpunt is het echter belangrijker om een kilo textiel te recyclen dan een kilo gft, omdat de productie van textiel het milieu zwaar belast. Dit stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grondstof voor de circulaire economie’ dat vandaag is uitgekomen.

Naar boven
13-09-2016

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Er is een grote maatschappelijke bereidheid om het klimaatprobleem aan te pakken, maar het ontbreekt aan richtinggevend rijksbeleid. De komende verkiezingen en vervolgens een nieuw kabinet bieden de kans meer richting te geven aan het leefomgevingsbeleid. Dit geldt onder meer voor de grote opgaven rond energietransitie, circulaire economie en de combinatie landbouw-natuur. Ook de toenemende sociaaleconomische verschillen binnen en tussen steden en regio’s in Nederland vragen om heldere uitspraken van de rijksoverheid.

Naar boven
11-09-2016

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naar boven
8-09-2016

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad.

 

Naar boven
6-09-2016

Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehaald. De afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur is echter nog niet optimaal. Dit zijn de opvallendste uitkomsten uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, die vandaag door Minister Schultz van Haegen - Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Naar boven
29-08-2016

Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren. Voor een klein land als Nederland helpt een veeleisende thuismarkt om door export extra aan groene innovaties te verdienen. De vraag naar groene innovatie is vaak sterk afhankelijk van overheidsbeleid en kan met name gecreëerd worden met milieubeleid. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties – inzichten uit de praktijk’, die vandaag is verschenen.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.