10 november 2016

PBL nieuwsbrief 10 november 2016

Deze nieuwsbrief van het Planbureau voor de Leefomgeving bevat een selectie van recente nieuwsberichten.

Inhoud

9-11-2016

De klimaatplannen die  landen hebben ingediend voor het terugdringen van broeikasgassen zorgen samen voor ongeveer de helft van de reductie die nodig is voor het halen van het 2°C doel van het akkoord van Parijs. Een nieuwe studie van het PBL laat zien dat de kosten van het halen van 2°C echter nog een factor 3 tot 3,5 hoger zijn dan de kosten van het halen van de huidige klimaatplannen. Voor het halen van 1,5°C zijn ze zelfs 5 tot 6 keer hoger.

Naar boven
4-11-2016

In het klimaatakkoord van Parijs, dat op 4 november 2016 in werking is getreden, beloofden landen beleid te implementeren om hun broeikasgasemissies te verminderen. Een nieuw rapport van NewClimate Institute, PBL en het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) geeft een overzicht van geprojecteerde uitstoot van broeikasgassen tot 2030 in 25 landen en regio’s, gebaseerd op hun huidige beleid. De studie concludeert dat minder dan een derde van deze landen op koers is om de doelen die ze zichzelf gesteld hebben te bereiken.

Naar boven
1-11-2016

Dr. ir. André van Lammeren is per 1 januari 2017 benoemd tot onderdirecteur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij volgt ir. Reinier van den Berg op, die per 1 februari met vervroegd pensioen gaat.

Naar boven
13-10-2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald. Ook het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 wordt nog niet gehaald. Het werkgelegenheidsdoel uit het Energieakkoord ligt wel binnen bereik. Verwacht wordt dat de gemiddelde energierekening van burgers in 2020 iets lager zal zijn dan die van 2015. De uitstoot van broeikasgassen neemt tussen 1990 en 2020 af met 23%, wat meer is dan eerder verwacht.

Naar boven
10-10-2016

Alleen met versterkte inzet van bestuurlijke maatregelen - zoals betere samenwerking tussen overheden, landbouw en andere betrokken partijen - kan het lukken om in 2027 voor alle Nederlandse wateren de waterkwaliteit ‘goed’ te bereiken, zoals gedefinieerd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). In de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater zijn stappen gezet om het einddoel dichterbij te brengen. Het PBL formuleert in zijn rapport ‘Effectiever beleid, meer waterkwaliteit’ 4 randvoorwaarden om de nieuwe aanpak tot een succes te maken: een richtinggevende rol van de Rijksoverheid, betere samenwerking tussen partijen, ruimte voor de regio en aandacht voor gezamenlijk leren en verantwoorden.

Naar boven
6-10-2016

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het PBL nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 2 subsidieregelingen om de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren te stimuleren. Het gaat daarbij om de mogelijke introductie van een aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s en een oplaadtegoed voor kopers van een tweedehands elektrische auto. Uit de studie van het PBL blijkt dat de effectiviteit van deze maatregelen onzeker is.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.