15 december 2016

PBL nieuwsbrief 15 december 2016

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten uit de afgelopen periode.

Inhoud

6-12-2016

Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en van staal- en cementproductie tot stilstand gekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de wereldwijde afname met 2% van de verbranding van steenkool en van cementproductie in 2015 – de grootste afname van de afgelopen 50 jaar, afgezien van economische recessies. De mondiale afname van de CO2-uitstoot door het gebruik van steenkool werd teniet gedaan door een toename van de uitstoot door de verbranding van aardgas en olieproducten.

Naar boven
1-12-2016

Op 5 en 6 december 2016 vindt in het Vredespaleis de tweede conferentie plaats van het Planetary Security Initiative, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas spreekt tijdens deze conferentie over de mondiale ontwikkelingen in klimaat en water en de mogelijke risico’s die daarmee samenhangen.

Naar boven
24-11-2016

De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting; de kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud aan de infrastructuur kunnen oplopen tot € 5,2 miljard tot het jaar 2050. In het landelijk gebied liggen deze kosten aanmerkelijk lager. Gericht beleid nu kan in de toekomst oplopende kosten voor overheden en particulieren voorkomen. Dit concludeert het PBL in de studie ‘Dalende bodems, stijgende kosten’.

Naar boven
19-11-2016

De Rijksoverheid maakt zich sterk voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. Daarom vindt momenteel in Nederland een grootschalige installatie van slimme meters in woningen plaats. Nu meer dan 25% van deze slimme meters is geplaatst, blijkt dat de energiebesparing achterblijft bij de verwachting. Het PBL onderzocht hoe de potentie van de slimme meter beter kan worden benut.

Naar boven
17-11-2016

Het huidige klimaatbeleid in Nederland strookt niet met de ambitieuze doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van klimaatverandering, zou  de CO2-uitstoot voor het behalen van de 2oC-doelstelling in 2050 moeten zijn gedaald met zo’n 85-95% ten opzichte van 1990. Voor de 1,5oC-doelstelling komt dit neer op een emissiereductie van meer dan 100%. Voor beide doelstellingen geldt dat Nederland in 2030 de emissies met zo’n 40-50% zou moeten reduceren. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.