23 maart 2017

PBL nieuwsbrief 23 maart 2017

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten uit de afgelopen periode.

Inhoud

21-03-2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dit beeld doemt op uit een nieuw rapport van het  PBL (Planbureau voor de Leefomgeving):  ’Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. Het rapport bevat voorstellen om deze patstelling te doorbreken.

Naar boven
21-03-2017

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

Naar boven
1-03-2017

Dr. Edwin Buitelaar is per 1 maart 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Land and Real Estate Development van de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is ingesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Binnen het Departement Sociale Geografie en Planologie van de Faculteit Geowetenschappen zal prof. dr. Buitelaar onderzoek doen naar het functioneren van grond- en vastgoedmarkten.

Naar boven
16-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid.

Naar boven
24-02-2017

Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Tijdens het seminar De verdeelde triomf gaan we in op deze vraag. Het seminar vindt plaats op 6 april a.s. in Den Haag.

Naar boven
6-02-2017

Nederland, Japan en de Verenigde Naties hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) in Nederland. Het ministerie van IenM zette een handtekening voor de oprichting van het instituut. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt deel uit van het GCEA. Het PBL kan vanuit wetenschappelijkke hoek bijdragen door kennis van onder meer overstromingen, droogte, landbouw en stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.