10 mei 2017

PBL nieuwsbrief 10 mei 2017

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten uit de afgelopen periode.

Inhoud

23-04-2017

Gaan de klimaatafspraken uit Parijs samen met economische groei? Welke rol spelen financiële instellingen bij de transitie naar een klimaatneutrale economie? Op dinsdag 30 mei 2017 geeft Manish Bapna (Managing Director, World Resources Institute) de PBL Academielezing: ´The New Economy: Aligning Growth, Climate Action and Sustainable Development'.

Naar boven
19-04-2017

Zijne Majesteit de Koning heeft op 19 apri 2017 het gebouw B30 in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu 5 organisaties gevestigd: het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Naar boven
27-04-2017

Een jaar na de klimaattop van Parijs legde Duitsland eind 2016 een Klimaatplan 2050 voor. Het plan heeft vooral het karakter van een politieke agenda. Inhoudelijk moet het verder worden uitgewerkt en gevoelige zaken zijn voorbij de Bondsverkiezingen van september 2017 getild.

Naar boven
5-04-2017

Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? 2 websites presenteren nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en krimpt in verschillende type banen en bevolking.

Naar boven
2-04-2017

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus Nederland is. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030. Als ernaar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43% te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 mld per jaar. Als het doel wordt om 49% te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot € 3,5-5,5 mld per jaar.

Naar boven
29-03-2017

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen, zo luiden enkele conclusies van de PBL-Evaluatie van de Meststoffenwet. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt dus tegen zijn grenzen aan.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.