Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2004

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Klimaatverandering: EU kan Kyoto-doelen halen door aankoop emissierechten elders

  In tegenstelling tot een jaar geleden lijkt de Europese Unie van voor de uitbreiding (EU-15) het Kyoto-doel in 2010 wel te gaan halen vanwege twee belangrijke wijzigingen. In de eerste plaats wordt een lagere uitstoot van broeikasgassen door de EU-15 ... lees meer

  Persbericht | 21-12-2004

 • Toekomst Europees landelijk gebied in kaart gebracht

  De Europese landbouw heeft toekomst, ook na afschaffing van de EU-landbouwsubsidies. Dit blijkt uit de studie EURURALIS naar de toekomst van het Europese landelijke gebied, uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het Milieu- en ... lees meer

  Persbericht | 08-12-2004

 • Bredere definitie van kenniseconomie schept kansen voor de regio

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne kenniseconomie die Nederland is, gaat het immers ook om vernieuwing in handel en diensten. ... lees meer

  Persbericht | 29-11-2004

 • Herinrichting landelijk gebied goed voor landbouw, water en natuur, minder voor milieu

  Het kabinet heeft plannen voor de herinrichting van het landelijk gebied, de zogenaamde reconstructie. Die reconstructieplannen zijn positief voor landbouw, waterbeheer en natuurverwerving, maar dragen nauwelijks bij aan het verbeteren van de milieukwaliteit. ... lees meer

  Persbericht | 01-11-2004

 • Duurzame kwaliteit van leven: een kwestie van kiezen

  Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de verdeling ervan over de wereld en van wetenschappelijke inzichten ... lees meer

  Persbericht | 19-10-2004

 • Investeringen in economie én milieu nodig voor meer duurzame EU

  Het Europese milieubeleid van de afgelopen decennia heeft geleid tot investeringen in de economie waardoor ook de gezondheid van mensen en de natuur verbeterd zijn. Toch blijft het milieu in Europa om aandacht vragen. Dit geldt in het bijzonder voor ... lees meer

  Persbericht | 19-09-2004

 • Bestuurlijke versnippering bedreigt natuur en landschap

  Dier- en plantensoorten profiteren van de verbeterde waterkwaliteit in beken en rivieren en van bescherming door Europese regelgeving. De Randstad is dankzij het ruimtelijk beleid nog niet aan elkaar gebouwd. Deze signalen laten zien dat het gevoerde ... lees meer

  Persbericht | 15-09-2004

 • Combinatie van model en ontwerp schetst ruimelijke toekomst

  Modellen voor ruimtegebruik zijn van belang om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van beleidsvoornemens of ruimtelijke ingrepen. Ontwerp kan daarbij inspirerende beelden opleveren die het denken over ruimtelijke vraagstukken en het vinden ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2004

 • EU bepaalt en beperkt nationale ruimtelijke ontwikkeling

  De Europese Unie is, direct of indirect, betrokken bij de belangrijkste terreinen van het nationale ruimtelijke beleid. Daarbij zijn de indirecte, en daardoor minder goed zichtbare, effecten vaak belangrijker dan de directe effecten. Dit zal in de ... lees meer

  Persbericht | 31-08-2004

 • Effecten van klimaatverandering duidelijk zichtbaar in Europa

  Steeds meer effecten van klimaatverandering zijn zichtbaar in vele delen van Europa. Die effecten lijken de theorie van klimaatverandering te ondersteunen. Hierbij gaat het om zowel negatieve als positieve gevolgen voor natuur en maatschappij. Voorbeelden ... lees meer

  Persbericht | 17-08-2004

 • Wat kost een emissiereductie van broeikasgassen met 30%?

  Om de kosten van klimaatbeleid ook na Kyoto (2010) beperkt te houden is het van groot belang dat ontwikkelingslanden meedoen. Dit maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van goedkope opties om de emissies van broeikasgassen te beperken. Als ... lees meer

  Persbericht | 29-06-2004

 • Creëer mogelijkheden om files te omzeilen

  Zonder aanvullend beleid zal de fileproblematiek toenemen. Files doen zich steeds vaker voor op onverwachte plaatsen en onverwachte tijden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker te voorspellen hoe lang de reistijd op een bepaald wegtraject zal zijn. ... lees meer

  Persbericht | 01-06-2004

 • Overheid mist kans in tussenland

  Ingeklemd tussen stad en kanaal, tussen knooppunten van rijkswegen, bedrijventerreinen, industrie, akkerbouw, weilanden en kleine bosjes liggen vaak onbestemde gebieden. Zij markeren de ernstige vervaging van het onderscheid tussen stad en land: zij ... lees meer

  Persbericht | 27-05-2004

 • Denk niet te gemakkelijk over ontwikkelingsplanologie

  Terecht wordt de ontwikkelingsplanologie steeds vaker omarmd als planningspraktijk naast de traditionele toelatingsplanologie. De toepassing van ontwikkelingsplanologie is echter geen eenvoudige zaak. Wordt hierover te gemakkelijk gedacht, dan dreigt ... lees meer

  Persbericht | 23-05-2004

 • Planbureaus over nota ruimte: waardering en kritiek

  In de Nota Ruimte worden heldere keuzes gemaakt en wordt veel aandacht besteed aan de bijbehorende uitvoeringsagenda. De nuchterheid van de nota lijkt een realistisch antwoord op de complexe ruimtelijke en maatschappelijke werkelijkheid die zich op ... lees meer

  Persbericht | 17-05-2004

 • Grote ruimtelijke veranderingen door belevingseconomie

  Gedurende de laatste tien jaar is in Nederland het aantal golfbanen, maneges, horecaondernemingen, kartbanen, bioscopen en pretparken aanzienlijk toegenomen. De vrijetijdsindustrie en de beleveniseconomie hebben zo hun sporen achtergelaten in het Nederlandse ... lees meer

  Persbericht | 12-05-2004

 • Milieubeleid: spanning met EU neemt toe

  De uitstoot van milieuverontreinigende stoffen neemt in Nederland af, vooral door technische maatregelen die in EU-verband zijn afgesproken. Diverse Europese verplichtingen worden met het vastgestelde milieubeleid echter niet gehaald. Het niet tijdig ... lees meer

  Persbericht | 06-05-2004

 • MNP: bundeling verstedelijking goed voor natuur en bereikbaarheid

  De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen rondom de grotere steden. MNP-RIVM schat de kans hoog in dat zo de gewenste stedelijke en groene woonmilieus ontstaan, terwijl tegelijkertijd de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft ... lees meer

  Persbericht | 26-04-2004

 • Mestprobleem nog niet opgelost

  Het mineralenbeleid van de afgelopen jaren heeft de oplossing van het mestprobleem dichterbij gebracht. Door het mestbeleid en de inspanning van de landbouw was het overschot van fosfaat en stikstof in 2002 ruim 30% lager dan in 1997. Desondanks zijn ... lees meer

  Persbericht | 26-04-2004

 • Bevolking Nederland mogelijk naar ruim 20 miljoen inwoners

  Momenteel telt Nederland 16,3 miljoen inwoners. In 2050 zal de Nederlandse bevolkingsomvang liggen tussen de 15 en ruim 20 miljoen inwoners. Dit staat in de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) ... lees meer

  Persbericht | 16-02-2004