Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2005

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • RPB: Komst megawinkels ook in Nederland onvermijdelijk

  Ook in Nederland ontstaat er steeds meer behoefte aan megawinkels en megawinkelcentra, die in het buitenland al volop aan de rand van de steden worden gebouwd. De overheid doet er dan ook goed aan deze trend niet tegen te houden; zij zou zich in haar ... lees meer

  Persbericht | 14-12-2005

 • RPB: Verdwijnende landbouw verandert aanblik Nederlandse landschap

  De aanblik van het Nederlandse platteland zal de komende decennia flink veranderen. Op steeds meer plaatsen verdwijnt de landbouw als dominante functie en daarmee als bepaler van het landschap, terwijl nieuwe grondeigenaren het landschap een ander ... lees meer

  Persbericht | 13-12-2005

 • RPB: Ruimtelijke concepten missen overtuigingskracht

  De streefbeelden uit de ruimtelijke ordening passen steeds minder op een snel veranderende samenleving. Om de toenemende ruimtelijke complexiteit het hoofd te bieden, hebben beleidsmakers de afgelopen decennia daarom veelvuldig hun heil gezocht in ... lees meer

  Persbericht | 06-12-2005

 • Effecten klimaatverandering nemen toe

  De effecten van klimaatverandering in Nederland zijn nu nog beperkt. Ze zullen echter de komende decennia toenemen, maar pas tegen het eind van deze eeuw problematisch worden. Dat is de hoofdboodschap van een studie van het Milieu en Natuurplanbureau, ... lees meer

  Persbericht | 31-10-2005

 • RPB: Het beschermen van natuurgebieden kan beter

  De ruimteclaims op de waardevolle groene gebieden in Nederland nemen toe. Hierdoor is er behoefte aan een duidelijke visie op de bescherming van deze gebieden. Daarvoor kan heel goed inspiratie worden opgedaan in het buitenland. Zo blijkt in Engeland ... lees meer

  Persbericht | 12-10-2005

 • RPB: Grote behoefte aan landstedelijke woningen

  De woonwensen van mensen zijn tot nu toe onvoldoende gerealiseerd. Veel mensen zouden graag landelijk wonen, zij het met de stad, en al haar voorzieningen, onder handbereik. Het is de vraag of de gerealiseerde (Vinex)nieuwbouw tegemoet komt aan deze ... lees meer

  Persbericht | 03-10-2005

 • MNP en ECN: Opslag CO2 kan bijdragen aan vermindering uitstoot

  Ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot hiervan. Samen met maatregelen als energiebesparing en alternatieven voor fossiele brandstoffen, kan zo de ... lees meer

  Persbericht | 26-09-2005

 • RPB: Stop met praten over het Groene Hart

  Over het Groene Hart wordt al jaren gepraat, terwijl de ontwikkelingen en met name de verstening in het gebied gewoon doorgaan. Misschien is het beter om het begrip Groene Hart in het beleid los te laten. Alleen dan kan recht worden gedaan aan de diversiteit ... lees meer

  Persbericht | 15-09-2005

 • Kansen voor regionale luchthavens

  De Nederlandse regionale luchthavens zouden door de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen wel eens aanzienlijk kunnen gaan groeien. Door hun strategische ligging in het dichtbevolkte Noordwest-Europa beschikken de regionale luchthavens Lelystad, ... lees meer

  Persbericht | 13-09-2005

 • Natuurbalans 2005: Ambities en middelen voor natuur en landschap uit balans

  De (inter)nationale ambities voor natuur en landschap en de beschikbare middelen zijn niet in evenwicht. Het gaat daarbij niet alleen om financiële middelen. Door de beperkte ruimte in Nederland zijn ook planologische duidelijkheid en bestuurlijke ... lees meer

  Persbericht | 07-09-2005

 • Minder geluidsoverlast door Schiphol maar meer risico's

  De beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol worden zeer waarschijnlijk gehaald. Deze gelden voor de meest belaste woongebieden direct rondom de luchthaven. Verreweg de meeste overlast en risico's treden ... lees meer

  Persbericht | 23-08-2005

 • Waterbeleid kruipt het land op

  Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de wateroverlast in 2015 is alleen mogelijk in samenhang met andere beleidsterreinen zoals landbouw, milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Daardoor zijn de ... lees meer

  Persbericht | 31-07-2005

 • Steden lopen inkomensachterstand in

  Het inkomensniveau in de steden is sinds 1995 gestegen. Daarmee lijken de steden hun achterstand op dit gebied ten opzichte van hun randgemeenten in te lopen. Deze inkomensgroei concentreert zich echter in de buurten in of nabij de stadscentra. Dat ... lees meer

  Persbericht | 28-06-2005

 • RPB: Label kennisas voor A2 discutabel

  De benoeming van de A2 – van Amsterdam tot Maastricht – als nationale kennisas is arbitrair. Op essentiële onderdelen is niet de A2 de meest kennisintensieve infrastruc­tuuras, maar de A12 dan wel de A4. Er is dan ook weinig tot geen reden om ... lees meer

  Persbericht | 22-06-2005

 • Planbureau wil meer oog voor belevingswaarde van grote projecten

  De maatschappelijke kosten en baten (mkba) van grote infrastructurele projecten, zoals die voor aanvang van het project in kaart worden gebracht, zijn per definitie onvolledig. Hoe bereken je immers de belevingswereld van zo'n project, bijvoorbeeld ... lees meer

  Persbericht | 18-06-2005

 • RPB concludeert: Vinex-bewoner per definitie mobieler

  Het Vinex-beleid, dat erop gericht is de mobiliteit in te dammen, kan betrekkelijk succesvol genoemd worden. Ondanks reizen bewoners van nieuwbouwwijken relatief veel. Deze hoge mobiliteit is niet zo zeer een gevolg van de plek waar men woont, maar ... lees meer

  Persbericht | 15-06-2005

 • Advies Commissie Nouwen pas op lange termijn gunstig voor milieu

  Het vervangen van de motorrijtuigenbelasting en een deel van de aanschafbelasting door een kilometerprijs, kan aanzienlijke milieuwinst opleveren. Invoering van beprijzing op een aantal fileknelpunten levert echter slechts een beperkte verbetering ... lees meer

  Persbericht | 25-05-2005

 • Planbureau brengt ruimtelijk-economische modellen in kaart

  In een complexe samenleving hebben grote projecten als de Zuiderzeelijn naar het noorden en de HSL naar het zuiden mogelijk grote ruimtelijke effecten. Die effecten kunnen heel verschillend van aard zijn. Om die reden worden binnen de ruimtelijke economie ... lees meer

  Persbericht | 18-05-2005

 • RPB: Privaat recht biedt alternatief voor ruimtelijke ordening

  In Nederland wordt bij de inrichting van de ruimte te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het privaatrecht biedt. De privaatrechtelijke regels die zijn verbonden aan het eigendom van grond en gebouwen stellen de burgers in staat om -naar ... lees meer

  Persbericht | 11-05-2005

 • Milieubalans 2005: Europese milieueisen maken aanvullend Nederlandsbeleid noodzakelijk

  Het uitvoeren van de Europese emissie-eisen leidt tot forse vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Maar door de specifieke situatie in Nederland is dat niet genoeg om te voldoen aan de milieukwaliteitseisen die de Europese ... lees meer

  Persbericht | 09-05-2005

 • Mogelijk ruim 10 miljoen huishoudens in 2040; trend kleiner wordende huishoudens zet door

  Doordat mensen langer alleen wonen en het aantal ouderen toeneemt, verandert de omvang en samenstelling van huishoudens in Nederland. Mogelijk zal hierdoor het aantal huishoudens toenemen van 7 miljoen nu naar 10 miljoen in 2040. Dat blijkt uit het ... lees meer

  Persbericht | 17-04-2005

 • Ozon en klimaat: het ene gat met het andere dichten?

  Sommige vervangers van stoffen die de ozonlaag afbreken, bevorderen het broeikaseffect. Het beperken van deze bijwerkingen blijkt echter goed mogelijk. Dat blijkt uit een rapport over de relatie tussen aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering ... lees meer

  Persbericht | 10-04-2005