Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2006

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Stedelijke centra steeds meer domein van jonge, hoogopgeleide kenniswerkers

  Stedelijke centra, als de binnenstad maar ook nieuwe centra als de Amsterdamse Zuidas, worden steeds meer de plek waar mensen die afhankelijk zijn van intensieve rechtstreekse contacten, wonen, werken en elkaar ontmoeten. Het zijn ten eerste vooral ... lees meer

  Persbericht | 19-12-2006

 • RPB: Geluidshinder rond Schiphol groter dan bij andere Europese luchthavens

  Er is minder geluidsherrie rond Schiphol dan rond vergelijkbare grote luchthavens als Londen Heathrow, Parijs en Frankfurt. Toch ervaren omwonenden nergens zo veel geluidshinder als rond Schiphol. Het beleid zou zich dan ook beter kunnen richten o ... lees meer

  Persbericht | 18-12-2006

 • Atlas Europa brengt ruimtelijke ontwikkelingen in Europees perspectief

  Waar concentreert de landbouw zich in Europa en waar is nog ruimte voor natuur? Waar wonen de meeste mensen? Waar zijn de vervuilingsproblemen het grootst en in welke Europese steden is de leefbaarheid het hoogst? Hoe zit het met de vergrijzing binnen ... lees meer

  Persbericht | 15-12-2006

 • Bodemsanering levert komende eeuw miljarden op aan gezondheidsbaten

  Het schoonmaken van verontreinigde grond levert de komende honderd jaar zo’n 30-140 miljard euro op aan gezondheidsbaten, afhankelijk van de intensiteit van het gevoerde beleid. Zelfs als de overheid zich terugtrekt en sanering aan marktpartijen ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2006

 • RPB: Ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp sterk overschat

  Steeds meer gemeenten krijgen de komende decennia te maken met een afnemend aantal inwoners. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, heeft deze afname slechts een beperkte invloed op ruimtelijke ontwikkelingen. Enerzijds is bevolkingskrimp niet ... lees meer

  Persbericht | 29-11-2006

 • Ontwikkelingen aan de stadsranden leiden tot toename van files

  Vooral de ontwikkelingen aan de randen van de steden hebben geleid tot een toename van de files. Dit geldt met name voor de sterke groei van de werkgelegenheid op kantoren- en bedrijvenparken aan de stadsranden maar ook voor de bouw van nieuwe woonwijken ... lees meer

  Persbericht | 14-11-2006

 • Temperatuurstijging kan binnen 2 graden blijven

  De EU doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot hooguit 2 graden boven het pre-industriële niveau is nog steeds haalbaar, als het huidige internationale klimaatbeleid wordt aangescherpt. Dat blijkt uit het rapport Van Klimaatdoel ... lees meer

  Persbericht | 14-11-2006

 • Samenhang economie en ecologie is onderbelicht

  Het is niet waarschijnlijk dat politieke partijen de eigen doelen uit de verkiezingsprogramma’s op het gebied van economie en ecologie tegelijk zullen kunnen realiseren. Vrijwel alle partijen vinden economische groei belangrijk en nemen maatregelen ... lees meer

  Persbericht | 13-11-2006

 • RPB: Randstad is geen samenhangend geheel van steden

  De Randstad bestaat niet. De Randstad functioneert niet als één samenhangend geheel van steden. Het zijn nog steeds de (vier) grote steden die de spil vormen in de relaties tussen bedrijven, in het woon-werkverkeer en in het winkelbezoek. Te midden ... lees meer

  Persbericht | 08-11-2006

 • Verlies biodiversiteit onvermijdelijk

  Toename van de energieconsumptie en een forse inzet op honger- en armoedebestrijding, zorgen voor een enorme druk op ecosystemen. De komende jaren is een verder verlies aan biodiversiteit onvermijdelijk. Toch willen we op de langere termijn een duurzaam ... lees meer

  Persbericht | 07-11-2006

 • Veel golfterreinen in verstedelijkte Randstad - ‘Ruimte in cijfers 2006’ brengt ruimtelijke ontwikkelingen in kaart

  De toename van het aantal golfbanen heeft ertoe geleid dat het totale oppervlak aan golfterreinen in Nederland sterk is gestegen, namelijk van 1.300 ha in 1989 tot 7.300 ha in 2006. Nederland telt inmiddels 206 golfbanen, verspreid over het hele land. ... lees meer

  Persbericht | 31-10-2006

 • Invloed zon op klimaat blijkt beperkt

  Nieuw onderzoek naar de invloed van zonneactiviteit op het klimaat biedt nog altijd geen eenduidige verklaring van het temperatuurverloop in de laatste eeuwen. Uit het onderzoek blijkt wel dat de invloed op de lange termijn kleiner is dan eerder was ... lees meer

  Persbericht | 30-10-2006

 • RPB: bouw meer koopwoningen in economische groeiregio's

  Nieuwe koopwoningen moeten vooral worden gebouwd in de economische groeiregio's van Nederland. In deze regio's, met name in de economische groeicentra in de Randstad, is de vraag naar koopwoningen groot en het aanbod schaars. De huizenprijzen zijn ... lees meer

  Persbericht | 23-10-2006

 • RPB: Grotestedenbeleid is uitgewerkt

  Het grotestedenbeleid is in zijn huidige vorm uitgewerkt. Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan het beleid. Bovendien is door het beleid een aantal ... lees meer

  Persbericht | 10-10-2006

 • Afname bevolkingsgroei biedt ruimte voor andere eisen aan leefomgeving

  De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af. Dit komt met name doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Zo stijgt de vraag ... lees meer

  Persbericht | 28-09-2006

 • Afname bevolkingsgroei biedt ruimte voor andere eisen aan leefomgeving

  De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af. Dit komt met name doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Zo stijgt de vraag ... lees meer

  Persbericht | 28-09-2006

 • Natuurbalans 2006: Platteland steeds meer verstedelijkt

  Het typisch Nederlandse open landschap verdwijnt, het platteland krijgt steeds meer een stedelijke uitstraling. Het bebouwde gebied is de afgelopen 15 jaar met ruim 20% toegenomen, wat ten koste ging van het platteland. Dat komt neer op een oppervlakte ... lees meer

  Persbericht | 13-09-2006

 • Oratie Frank van Oort: Economische vernieuwing en de stad

  Sinds jaar en dag wordt de stad gezien als een bron van economische vernieuwing en vitaliteit. Stedelijk-economische functies, zoals winkelcentra, verspreiden zich over een steeds groter oppervlak en zo breidt de stad zich als een olievlek uit. De ... lees meer

  Persbericht | 27-08-2006

 • Samenwerking fundamenteel onderzoek weinig regionaal georiënteerd

  Fundamenteel onderzoek op het gebied van kennisgedreven technologieën, als de biotechnologie en de ICT, concentreert zich in Nederland al jarenlang in een beperkt aantal regio's. Het zijn met name universiteitsregio's als Eindhoven, Leiden en Wageningen ... lees meer

  Persbericht | 03-07-2006

 • Rol van nationale typologieën in ruimtelijk beleid neemt af

  Het gebruik van typologieën zoals 'woonmilieus' of 'stadsgewesten' in het ruimtelijk beleid heeft vaak als doel ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Toch leidt het gebruik ervan op nationale schaal echter niet altijd tot beter beleid. De typologieën ... lees meer

  Persbericht | 26-06-2006

 • Ruimtelijk beleid staat voor aanzienlijke opgave

  Met de Nota Ruimte stelt de rijksoverheid zichzelf voor een aanzienlijke opgave. Om de doelstellingen van die nota te realiseren, moeten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op tal van gebieden worden bijgestuurd. Zo gaat de verstedelijking ten ... lees meer

  Persbericht | 19-06-2006

 • Waar wonen we in 2025?

  De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname van het aantal inwoners in Limburg zal doorzetten.Het ... lees meer

  Persbericht | 14-06-2006

 • Schiphol: Keuzes tussen milieu en economie zijn onvermijdelijk

  Het is niet mogelijk om gelijktijdig Schiphol te laten groeien, de geluidsoverlast en risico’s in het binnengebied te stabiliseren en de geluidsoverlast in het buitengebied aanzienlijk te verminderen. Dat blijkt uit het rapport “Opties voor Schipholbeleid, ... lees meer

  Persbericht | 06-06-2006

 • Meerdere milieudoelen voor 2010 alsnog haalbaar

  Met het vastgestelde beleid heeft Nederland moeite om aan de EU-verplichtingen te voldoen, ondanks de veelal gunstige emissietrends. Het Kabinet beoogt met de Toekomstagenda Milieu deze milieudoelen alsnog te bereiken. Als deze voorgenomen maatregelen ... lees meer

  Persbericht | 22-05-2006

 • RPB: Steden zijn cruciaal in netwerkeconomie

  In de relaties tussen bedrijven spelen de centrale steden in een regio nog altijd een cruciale rol. Zo geldt voor het merendeel van de belangrijkste inkoop- en verkooprelaties tussen bedrijven in een regio dat in ieder geval één van die bedrijven ... lees meer

  Persbericht | 21-05-2006

 • RPB: Invloed van overheid op ruimtelijke ontwikkelingen neemt af

  De invloed van de overheid op ruimtelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Ruimtelijke ontwikkelingen worden steeds meer bepaald door het gedrag en de voorkeuren van bedrijven en burgers en steeds minder door het ruimtelijk beleid ... lees meer

  Persbericht | 09-05-2006

 • Investeren in wegen naar Amsterdam leidt tot meer economische groei

  Voor de economische ontwikkeling van Nederland is het van belang dat de wegen in en om de grote steden worden verbeterd ten behoeve van het woon-werkverkeer. Dit geldt met name voor de regio rond Amsterdam. Op de langeafstandsverbindingen zijn het ... lees meer

  Persbericht | 26-04-2006

 • Nog veel milieuwinst te halen met technologie en internationale samenwerking

  Afnemende milieudruk bij voortgaande economische groei, is alleen mogelijk bij een sterke overheid en bij veel internationaal milieubeleid. Bij meer marktwerking en hoge economische groei ontstaat echter herkoppeling tussen economische groei en milieudruk, ... lees meer

  Persbericht | 24-04-2006

 • Kwaliteit woonomgeving bepaalt groot deel van huizenprijs

  De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs van een woning per vierkante meter. Vooral de nabijheid ... lees meer

  Persbericht | 11-04-2006

 • RPB: Omgeving langs snelweg verrommelt in hoog tempo

  De gebieden langs de Nederlandse snelwegen zijn de afgelopen jaren in hoog tempo volgebouwd. Deze snelweglocaties ontwikkelen zich tot gewilde vestigingslocaties voor bedrijventerreinen, maar ook voor woonwijken en sportterreinen. Tegelijkertijd bestaat ... lees meer

  Persbericht | 24-03-2006

 • Woningtekort mede veroorzaakt door beleidsveranderingen jaren negentig

  Het achterblijven van de woningproductie in de afgelopen tien jaar is voor een belangrijk deel te wijten aan de snelle invoering van ingrijpende beleidsveranderingen in het begin van de jaren negentig. Gemeenten en marktpartijen kregen toen een gezamenlijke ... lees meer

  Persbericht | 20-03-2006

 • Optiedocument Energie en emissies nu beschikbaar

  Vandaag hebben ECN en MNP het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ gepubliceerd. Het Optiedocument schetst de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende ... lees meer

  Persbericht | 16-03-2006

 • RPB: Vinex-wijken brengen meer variatie in Nederlandse stedenbouw

  Binnen de Vinex-wijken die de afgelopen tien jaar zijn gebouwd, bestaat een veel grotere variatie in bouwstijlen en woonomgevingen dan binnen woonwijken die eerder in de twintigste eeuw zijn gebouwd. Bovendien zijn de grote Vinex-uitbreidingslocaties ... lees meer

  Persbericht | 03-03-2006

 • Omvang fijnstofprobleem kleiner dan eerder aangenomen

  Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige fijnstofconcentratie in Nederland 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen. De laatste jaren worden lagere concentraties gemeten, maar de Europese norm wordt in steden en langs snelwegen nog steeds overschreden.

  ... lees meer

  Persbericht | 02-03-2006

 • Allochtonen uit stad verhuizen naar andere gemeenten dan autochtonen

  Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen. Allochtone Amsterdammers - vooral van Surinaamse afkomst ... lees meer

  Persbericht | 20-02-2006

 • CO2-reductie in 2020 haalbaar en betaalbaar

  Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verminderen tot 15% onder het niveau van 1990. Energiebesparing, kernenergie en CO2-opslag zijn de belangrijkste maatregelen en zijn ... lees meer

  Persbericht | 14-02-2006