Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2007

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Industrielanden behalen samen Kyoto-doel 2010

  De gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen van de groep industrielanden met een Kyoto-doelstelling (zonder de Verenigde Staten), zal naar verwachting in 2010 ca. 11% lager uitkomen dan in het basisjaar 1990. Als de huidige trend (periode 2000-2005) ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2007

 • Bert Metz (MNP) bij Nobelprijs voor IPCC

  Op 10 december ontvangt het VN klimaatpanel (IPCC) samen met Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede. Nederlander Bert Metz, co-voorzitter van de IPCC werkgroep die zich bezig houdt met maatregelen tegen klimaatverandering, is er bij. Bert Metz is verbonden ... lees meer

  Persbericht | 06-12-2007

 • Herstructureringsbijdrage kan ruimtegebruik door bedrijven optimaliseren

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe bedrijventerreinlocaties substantieel te beperken, zijn ... lees meer

  Persbericht | 30-11-2007

 • Toekomstig grotestedenbeleid moet gedifferentieerder en selectiever

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de verschillen tussen steden en stedelijke regio's als uitgangspunt ... lees meer

  Persbericht | 26-11-2007

 • Gerichte landbouwsubsidies effectief voor natuur en landschap

  Gerichte landbouwsubsidies dragen bij aan maatschappelijke doelen als natuur, landschap en dierenwelzijn. Daarmee kunnen de verdrogingsproblemen in meer dan de helft van de belangrijke natuurgebieden worden opgelost, internationaal bijzondere landschappen ... lees meer

  Persbericht | 15-11-2007

 • Aarde raakt overbelast

  De sociaal-economische ontwikkeling van de afgelopen 100 jaar is betaald met een ecologische prijs. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende consumptie is de mondiale biodiversiteit inmiddels afgenomen met zo’n 30 tot 50 % en is het ... lees meer

  Persbericht | 13-11-2007

 • Besloten wooncomplexen in Nederland steeds populairder

  Wooncomplexen met een besloten karakter, zoals binnenhoven en woonpleinen, worden in Nederland steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor zo'n woonplek vanuit de behoefte aan overzichtelijkheid en geborgenheid. Dergelijke afgeschermde woondomeinen ... lees meer

  Persbericht | 09-11-2007

 • Nederland heeft behoefte aan nieuwe ideaalbeelden voor de ruimte

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe ideaalbeelden. Onomkeerbare maatschappelijke ontwikkelingen, ... lees meer

  Persbericht | 30-10-2007

 • Mestbeleid verbetert voorlopig kwaliteit oppervlaktewater niet

  De kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden wordt de komende twintig jaar niet slechter maar ook niet beter als gevolg van de in de Meststoffenwet beoogde fosfaatevenwichtsbemesting. Hiermee wordt voldaan aan de minimumeis van 'stand ... lees meer

  Persbericht | 29-10-2007

 • Nederland kan voldoen aan Europese nitraatnorm

  Nederland kan in 2015 voldoen aan de Europese nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter grondwater. Kanttekening hierbij is dat Nederland de nitraatnorm alleen haalt wanneer het de nitraatconcentraties middelt voor het gehele land. Dat blijkt uit de ... lees meer

  Persbericht | 29-10-2007

 • Nieuw op klimaatportaal.nl: antwoorden op klimaatvragen

  In het kader van de Wetenweek met als thema “Topje van de IJsberg” plaatst het Platform Communication on Climate Change (PCCC) op woensdag 17 oktober een eerste serie van 20 veel gestelde vragen (FAQ’s) over klimaatverandering, de gevolgen en klimaat ... lees meer

  Persbericht | 16-10-2007

 • Nobelprijs voor IPCC en Al Gore

  Het MNP is trots op de Nobelprijs voor de Vrede 2007 die is toegekend aan het VN Klimaatpanel (IPCC) en aan Al Gore voor de werkzaamheden om kennis rond het klimaatprobleem te verspreiden. Het comité geeft aan dat het klimaatprobleem mogelijk ernstige ... lees meer

  Persbericht | 11-10-2007

 • Nederlanders overtuigd van invloed mens op klimaat

  Driekwart van de Nederlandse bevolking denkt dat het de komende vijftig jaar warmer zal worden op aarde. Het overgrote deel hiervan geeft aan dat de mens (mede)veroorzaker is van de opwarming, en dat de opwarming te beperken valt als de uitstoot van ... lees meer

  Persbericht | 19-09-2007

 • Versnippering grootste obstakel natuur en landschap

  De hoeveelheid natuur die het kabinet wil realiseren, wordt met het huidige beleid niet gehaald. Het is nodig dat er méér natuur komt én dat de natuurgebieden veel groter worden. Versnippering is niet alleen het grootste obstakel voor natuur, maar ... lees meer

  Persbericht | 10-09-2007

 • Groei consumptie beperkt succes milieubeleid

  De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied. Zo zijn emissies en resulterende concentraties van veel milieuverontreinigingen afgenomen. Deze successen zijn vooral te danken aan technologische maatregelen, niet aan veranderingen in ... lees meer

  Persbericht | 10-09-2007

 • Combinatie van prijsbeleid en nieuwe infrastructuur leidt tot betere doorstroming van het autoverkeer

  Het beprijzen van autoverkeer kan positieve effecten hebben op de doorstroming van het verkeer, op de bereikbaarheid van en voor mensen en bedrijven, én op de Nederlandse economie. De doorstroming verbetert het meest als een zogenaamde vlakke kilometerheffing ... lees meer

  Persbericht | 09-09-2007

 • Belle van Zuylen-toren bij helder weer zichtbaar in groot deel Groene Hart

  De geplande Belle van Zuylen-toren - met zijn hoogte van 262 meter beoogd blikvanger van de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn - zal bij goede weersomstandigheden zichtbaar zijn in een zeer groot deel van het open gebied van het Groene Hart. In theorie ... lees meer

  Persbericht | 03-09-2007

 • Jongeren in Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland eerder uit huis

  In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat het voor jongeren in deze perifere gebieden lastiger is om op korte afstand hoger onderwijs te volgen of een baan te ... lees meer

  Persbericht | 29-07-2007

 • Inzicht in gemeenschappelijke belangen essentieel voor succes

  Hoewel de binnengrenzen in Europa aan belang inboeten, is bij grensoverschrijdende projecten, als de hogesnelheidslijn (HSL) en de IJzeren Rijn, het denken in nationale belangen nog altijd springlevend. Daardoor monden onderhandelingen uit in ‘wij-zijconfrontaties’ ... lees meer

  Persbericht | 27-06-2007

 • Internationaal belangrijke natuur nog sterk bedreigd

  Nederland heeft grote stukken internationaal belangrijke natuur in de duinen, de laagveenmoerassen en bijvoorbeeld de getijdenwateren, die onder de bescherming vallen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Natura 2000 gebieden. Echter, ongeveer ... lees meer

  Persbericht | 26-06-2007

 • Handhaaf stringent ruimtelijk beleid rondom Schiphol

  Indien het kabinet besluit het mainportbeleid voor Schiphol voort te zetten, is het van groot belang dat het huidige ruimtelijk beleid rond de luchthaven consequent wordt volgehouden. Dit betekent dat, tegen de druk van gemeenten in, geen woningen in d ... lees meer

  Persbericht | 24-06-2007

 • Gebrek aan samenhang in beleid grootste obstakel voor een duurzaam Nederland in 2040

  Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid tegen overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Ook op kortere termijn kunnen op die manier de ... lees meer

  Persbericht | 10-06-2007

 • Druk op ruimte in de Randstad blijft komende decennia toenemen

  De druk op de ruimte in Nederland zal de komende decennia verder toenemen. Met name in de Randstad is dit het geval, als gevolg van een stijgende woningvraag, toenemende automobiliteit en luchtvaart en meer behoefte aan recreatie. In de groene randen ... lees meer

  Persbericht | 29-05-2007

 • Bouwplannen bedreigen groot deel van uitzichten langs de snelwegen

  De panorama's vanaf de snelweg staan in Nederland onder grote druk. De afgelopen jaren is op veel plaatsen de afwisseling tussen bebouwde en open stukken in de snelwegomgeving verdwenen. Van de 1.753 uitzichten blijkt ongeveer de helft door bouwplannen ... lees meer

  Persbericht | 23-05-2007

 • Milieutrends positief maar doelen nog uit zicht

  Voor veel milieudossiers wijst de trend de goede kant op. Maar in een groot aantal gevallen is het tempo van milieuverbetering te laag om met het huidige beleid de doelen te realiseren. Een belangrijke uitzondering is het Kyoto-doel. Dit blijkt uit ... lees meer

  Persbericht | 15-05-2007

 • Kwaliteit natuurgebieden is verbeterd, behalve in agrarisch gebied

  In de natuurgebieden is de meestal al vrij hoge natuurkwaliteit de afgelopen jaren gemiddeld gezien verbeterd. De perspectieven voor ecologische effectiviteit van agrarisch en particulier natuurbeheer zijn beperkt. Agrarisch natuurbeheer zou veel effectiever ... lees meer

  Persbericht | 14-05-2007

 • Gemeenten steeds afhankelijker van projectontwikkelaars

  Gemeenten worden bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties steeds afhankelijker van projectontwikkelaars en andere marktpartijen. Deze laatsten weten steeds vaker in een heel vroeg stadium grond op potentiële nieuwbouwlocaties te verwerven waardoor ... lees meer

  Persbericht | 08-05-2007

 • Houd bij ruimtelijke plannen meer rekening met risico's van een eventuele overstroming

  Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het voorkómen van overstromingen, maar ook op het verkleinen van de schade mocht er toch ooit sprake zijn van een overstroming. In ruimtelijke plannen en bij de keuze van woningbouwlocaties moet het overstromingsrisico ... lees meer

  Persbericht | 01-05-2007

 • Winkels in binnenstad verdwijnen door toename internetwinkelen

  De steeds grotere populariteit van winkelen via het internet zal de komende jaren leiden tot forse veranderingen in het winkellandschap. Met name in de binnensteden zullen bepaalde winkels, zoals reisbureaus, bruingoed- en witgoedzaken, cd-winkels ... lees meer

  Persbericht | 03-04-2007

 • Informatie over onzekerheid is belangrijk voor beleid

  Onzekerheid speelt een rol op vele beleidsterreinen, zoals bij dierziektecrises, het klimaatbeleid of het begrotingsbeleid. Kennis over risico’s wordt ook steeds belangrijker, zowel door de groeiende complexiteit van de beleidsomgeving als door hoge ... lees meer

  Persbericht | 29-03-2007

 • Margreeth de Boer voorzitter Raad van Advies van MNP

  De minister van VROM heeft per 1 januari 2007 de voorzitter en de leden van de Raad van Advies van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) benoemd. Deze onafhankelijke raad adviseert het MNP over de maatschappelijke relevantie van het werk en bewaakt ... lees meer

  Persbericht | 14-03-2007

 • Vergroot kansen voor burgers om eigen huis te bouwen

  Steeds meer mensen willen hun eigen huis volgens hun eigen woonwensen laten bouwen, ook in de stedelijke gebieden. Om in die behoefte te voorzien en tegelijkertijd het in een gemeente benodigde aantal woningen te realiseren, moet de gemeente zich actiever ... lees meer

  Persbericht | 12-03-2007

 • Ozonprotocol beschermt ozonlaag en klimaat

  Het Montreal Protocol uit 1987, dat het gebruik van ozonlaag aantastende stoffen aan banden legt, heeft naast het beschermen van de ozonlaag, bijgedragen aan het beperken van het broeikaseffect. Zonder het protocol zou de broeikaswerking van ozonlaag ... lees meer

  Persbericht | 05-03-2007

 • Nog teveel bestrijdingsmiddel in sloten en vaarten

  Telers hebben de vervuiling van oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen met ruim 85 procent weten terug te brengen. Boeren en tuinders gebruiken deze stoffen om hun gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen Toch zitten er nog teveel resten ... lees meer

  Persbericht | 15-01-2007

 • De Staat van het Klimaat 2006

  Steeds vaker haalt de klimaatverandering de krantenkoppen: in veel gevallen is de aanleiding extreem weer of een discussie over klimaat of klimaatbeleid. Ook in de kabinetsformatie staat het klimaat hoog op de agenda. Hoe groot is de menselijke invloed ... lees meer

  Persbericht | 12-01-2007