Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Gebrek aan samenhang in beleid grootste obstakel voor een duurzaam Nederland in 2040

Persbericht | 11-06-2007

Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid tegen overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Ook op kortere termijn kunnen op die manier de negatieve gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking en mobiliteit beperkt worden. Dat blijkt uit het eerste deel van de tweede Duurzaamheidsverkenning die het Milieu- en Natuurplanbureau vandaag uitbrengt. Hierin wordt een eerste voorstel gedaan voor de zo gunstig mogelijke benutting van de beschikbare ruimte voor de komende decennia, om daarmee een duurzaam Nederland op de kaart te zetten. De berekeningen zijn gemaakt voor zowel een lagere (17,2 miljoen inwoners) als voor hogere groei (19,8 miljoen inwoners).

Uit de studie blijkt dat ruimtelijke ordening van wonen en werken een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid over de weg en via OV en op langere termijn minder investeringen in infrastructuur nodig maakt. Ook blijkt dat internationale verplichtingen met betrekking tot natuur goed gecombineerd kunnen worden met de problematiek van het opkomende water. Bij hogere bevolkingsgroei tekent zich een grotere Randstadring af als de meest gunstige ruimtelijke inrichting gegeven de vele functies die op de kaart gezet moeten worden. De (bestuurlijke) keuzes moeten gemaakt worden op het schaalniveau waarop de problemen fysiek spelen. Voor de meest gunstige combinatie van wonen, en werken (bedrijfsterreinen) natuur en landschap is dit het provinciale of het rijksniveau.

Nodig op korte termijn (voor 2010)

Om de samenhang tussen sectoraal beleid te vergroten is het nodig dat er op centraal niveau regie komt. Al op korte termijn zijn afspraken nodig over onder andere het intensiveren van het ruimtegebruik in het stedelijk gebied. De komende dertig jaar komt er nog 20-30% aan nieuw bebouwd gebied in Nederland bij, vooral in het overstromingsgevoelige gebied. Als deze nieuwbouw in en direct rond de steden gebouwd wordt, levert dat aanzienlijke bereikbaarheidswinst op (minder files). Ook blijft er dan voldoende ruimte over voor natuur. Bijkomend voordeel is dat een dergelijke concentratie de segregatie in de grote steden tegengaat. Een aandachtspunt blijft dan wel dat er rond de grote steden voldoende groen blijft. Ook voor nieuwe bedrijventerreinen en het concentreren van de glastuinbouw is concentratie van belang. Bovenop de introductie van een kilometerheffing, levert ook de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer een aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Tenslotte moet er ruimte gereserveerd worden voor de verwachte toename van het rivierwater via de IJssel en het IJsselmeer.

Nodig op langere termijn (na 2010)

Op langere termijn zijn afspraken nodig over onder andere verplaatsing van –een deel van- Schiphol naar Lelystad en afspraken over de water- en natuurkwaliteit van grote wateren. Daarnaast is meer accent nodig op (internationaal belangrijke) natte natuur en mogelijk betekent dit een herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur.

Geen omslag in beleid nodig

Om de bovengenoemde acties uit te voeren is geen omslag in nationaal beleid nodig, maar wel meer samenhang. De Nota Ruimte en verschillende andere beleidsnota’s bevatten al veel beleid dat deze richting opgaat. In het huidige beleid zit nog weinig lange termijn beleid voor klimaatverandering noch voor prioritering internationale natuur.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).