Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2008

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Grensmaatregelen voor energie-intensieve sectoren: middel lijkt erger dan de kwaal

  Als de EU eenzijdig klimaatbeleid voert, dan zouden grensmaatregelen zoals importheffingen en exportsubsidies het concurrentieverlies van energie-intensieve bedrijven kunnen beperken. Tegenover dit gunstige effect staat dat de maatregelen de kosten ... lees meer

  Persbericht | 03-10-2008

 • Bert Metz Officier in de Orde van Oranje-Nassau

  Op de dag van zijn pensionering is Bert Metz benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij zich ingezet voor de bewustwording van het mondiale milieuvraagstuk. Tot voor kort was Metz voorzitter van de werkgroep ... lees meer

  Persbericht | 25-09-2008

 • Ruimtelijk beleid nodig voor zeldzame zeenatuur

  In de Noordzee en de Waddenzee komt natuur voor van internationaal zeldzame kwaliteit. Zo komt in de Noordzee bijvoorbeeld de Noordkromp voor. Dit is het dier met de hoogste leeftijd ooit op aarde gevonden. Deze natuur staat onder druk, vanwege klimaatverandering, ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2008

 • Europees milieubeleid effectief maar niet voldoende

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn Europese maatregelen vaak ontoereikend om de beleidsdoelen te halen. ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2008

 • Maarten Hajer directeur Planbureau voor de Leefomgeving

  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om de heer Prof. dr. Maarten Hajer te benoemen tot ... lees meer

  Persbericht | 22-08-2008

 • Regio's met beperkte doorstroming op woningmarkt gebaat bij meer koopwoningen

  In regio's waar de doorstroming van huur- naar koopwoningen hapert, zoals in het noordelijk deel van de Randstad, is het van belang meer koopwoningen te bouwen en huurwoningen om te zetten naar koopwoningen. Doordat hierdoor de prijsverhouding tussen ... lees meer

  Persbericht | 09-07-2008

 • In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

  In 2025 telt Nederland 8 miljoen huishoudens, 800 duizend meer dan begin 2007. Hoewel sommige plaatsen in het land al te maken hebben met een dalend inwonertal zullen ook in de toekomst nog veel gemeenten groeien. Zeker als het gaat om het aantal huishoudens ... lees meer

  Persbericht | 08-07-2008

 • Parkeerdruk noopt in toekomst tot betalen naar gebruik

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook zijn steeds duurdere, gebouwde, oplossingen nodig om ... lees meer

  Persbericht | 01-07-2008

 • Benut stedenbouwkundige kwaliteiten bij herstructurering van krachtwijken

  De veertig 'krachtwijken' beschikken over stedenbouwkundige kwaliteiten die bij mogelijke herstructureringen benut kunnen worden om de woonmilieus in de wijken te verbeteren, economische activiteiten te stimuleren en de openbare ruimte aantrekkelijker ... lees meer

  Persbericht | 26-06-2008

 • Land wordt een steeds schaarser goed

  De groeiende wereldbevolking en de toename van de welvaart leiden onherroepelijk tot meer vraag naar landbouwgrond, verstedelijking en een stijgende vraag naar hout en andere gewassen voor energie. Land wordt daarmee een steeds schaarser goed en de ... lees meer

  Persbericht | 25-06-2008

 • Demografische krimp vergt regionale aanpak woningbouw

  In regio's waar het aantal huishoudens daalt, zoals Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, moeten gemeenten de krimpopgave gezamenlijk oppakken. Stemmen zij hun bouw-, sloop- en herstructureringsprogramma niet onderling af, dan kan dit ... lees meer

  Persbericht | 24-06-2008

 • Nieuwe woningen leiden vooral in de Randstad tot meer banen

  Gemeenten buiten de Randstad doen er verstandig aan een ander bevolkingsgroei- dan wel werkgelegenheidsbeleid te voeren dan gemeenten binnen de Randstad. Gemeenten binnen de Randstad zien hun beleid gericht op bevolkingsgroei, bijvoorbeeld door woningen ... lees meer

  Persbericht | 19-06-2008

 • China draagt tweederde bij aan groei CO2 uitstoot

  Met een uitstoot van 8% draagt China voor tweederde bij aan de groei van de mondiale kooldioxide (CO2) uitstoot van 3.1%. Daarmee staat China, met een aandeel in de mondiale CO2-emissies van ongeveer een kwart (24%), bovenaan de ranglijst ... lees meer

  Persbericht | 13-06-2008

 • Niet alleen woningbouw, ook landbouw en natuur beperken openheid Nederlandse landschap

  In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt niet alleen door woningbouw. Ook de aanleg van nieuwe natuur en veranderingen binnen de agrarische sector zijn hier debet aan. Zo leiden ... lees meer

  Persbericht | 10-06-2008

 • Bio-energie op lange termijn kansrijk

  Op lange termijn (2050) heeft bio-energie een aanzienlijke potentiële bijdrage aan het mondiale energiegebruik. Mogelijk kan 25-40% van de toekomstige wereldenergievraag geproduceerd worden door benutting van reststromen en door teelt van gewassen. ... lees meer

  Persbericht | 05-06-2008

 • Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren

  Met een jaarlijkse stijging van de waterschapslasten met 0,7% kan in 2027 in de regionale wateren de helft van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water worden bereikt. Dat is veel minder dan tot nu toe werd verwacht. Door de voorgenomen ... lees meer

  Persbericht | 30-05-2008

 • Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

  De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidelijk af. Het in gang gezette milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af te werpen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende ... lees meer

  Persbericht | 20-05-2008

 • Voordelen van omzetting van BPM in een kilometerprijs wegen niet op tegen nadelen

  Als de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) zou worden meegenomen in een kilometerprijs, neemt het autogebruik sterker af dan wanneer alleen de motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt omgezet. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2 ... lees meer

  Persbericht | 16-05-2008

 • Langetermijnvisie Randstad behoeft aandacht voor onzekerheden

  Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet nadrukkelijk rekening te houden met onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. Bij de stedelijke opgaven (wonen, werken, infrastructuur) is deze onzekerheid veel groter ... lees meer

  Persbericht | 08-05-2008

 • Langetermijnvisie Randstad behoeft aandacht voor onzekerheden

  Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet nadrukkelijk rekening te houden met onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. Bij de stedelijke opgaven (wonen, werken, infrastructuur) is deze onzekerheid veel groter ... lees meer

  Persbericht | 08-05-2008

 • Regie uitstoot Nederlandse broeikasgassen verschuift naar Europa

  Nationale doelstellingen voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen krijgen minder betekenis als de voorstellen van de Europese Commissie van begin dit jaar worden aangenomen door het Europees Parlement en de Europese Raad. De verantwoordelijkheid ... lees meer

  Persbericht | 23-04-2008

 • Verstedelijkingsdoelen op gespannen voet met ruimtelijke kwaliteit

  Concentratie van verstedelijking en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beide doelen van de Nota Ruimte, staan op gespannen voet met elkaar. Door nieuwbouw binnen of dichtbij de bestaande steden wordt het moeilijker de stedelijke luchtkwaliteit ... lees meer

  Persbericht | 22-04-2008

 • Bouwopgave in steden complex door versnipperd grondeigendom

  De opgave om steeds meer woningen te bouwen binnen de stad en de stedelijke transformatie die daarmee gepaard gaat, is complex. Het realiseren van de transformatieopgave ligt voor een groot deel in handen van gemeenten en ontwikkelaars. Die lopen daarbij ... lees meer

  Persbericht | 11-04-2008

 • Zonne-energie groot potentieel voor lange termijn (na 2020)

  De Nederlandse overheid heeft het afgelopen decennium geen effectief ondersteunend beleid gevoerd voor zowel zonnestroom als zonnewarmte. Aan het halen van de huidige doelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie voor 2020 zullen zonne-energie ... lees meer

  Persbericht | 13-03-2008

 • Huidige biobrandstoffen dragen niet bij aan duurzaam transport

  Er is meer klimaatwinst te halen door biomassa in stroom om te zetten dan als directe vervanging van benzine of diesel. Daarom is een voorstel om transportbrandstoffen om te zetten in biobrandstoffen niet de beste investering in duurzaamheid. Dat blijkt ... lees meer

  Persbericht | 04-03-2008

 • Kansen en bedreigingen van megastallen

  Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor ... lees meer

  Persbericht | 12-02-2008

 • Verdwijnen agrarisch landschap niet onontkoombaar

  Huizen, bedrijven, wegen maar ook kassen en megastallen bedreigen het typisch Nederlands boerenlandschap. Met ruimtelijk beleid kunnen nationale landschappen beschermd worden door de inzet van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Er moet ... lees meer

  Persbericht | 21-01-2008

 • Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien

  Op de geheel vernieuwde website www.emissieregistratie.nl staan de landelijke emissiecijfers naar lucht, water en bodem van de 300 belangrijkste stoffen per bron. Gebruikers kunnen opzoeken welke bedrijven in hun postcodegebied verontreinigende stoffen u ... lees meer

  Persbericht | 08-01-2008