Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2010

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Tijdig anticiperen op krimp kan problemen voorkomen of beperken. Demografische krimp niet bestrijden maar begeleiden

  Steeds meer gemeenten en regio's krijgen de komende twintig jaar te maken met een afname van het aantal inwoners, huishoudens en potentiële beroepsbevolking. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. ... lees meer

  Persbericht | 02-12-2010

 • Aanpak zure regen: voorbeeld effectief milieubeleid zonder schade aan economie

  De bossen zijn niet doodgegaan. Niet omdat zure regen destijds geen echt probleem was, zoals soms wordt gesuggereerd, maar omdat de overheid tijdig maatregelen trof waardoor onomkeerbare effecten op grote schaal konden worden voorkomen. Daarmee is ... lees meer

  Persbericht | 08-11-2010

 • PBL: betaal boeren voor dienstverlening

  Als de Nederlandse overheid haar doelen voor de kwaliteit van het platteland wil halen, dan kan zij niet om betaling van boeren heen. Dat kan gaan om tal van diensten voor agrarische natuur, landschap, waterkwaliteit, aanpassing aan klimaatverandering ... lees meer

  Persbericht | 04-11-2010

 • Producenten hebben de sleutel in handen om het verlies van biodiversiteit te remmen

  De Nederlandse vraag naar producten uit de tropische delen van de wereld, zoals palmolie, koffie tropisch hout en soja voor veevoer, maar ook vlees en vis, is van invloed op de snelle achteruitgang van plant- en diersoorten en ecosystemen (biodiversiteit) ... lees meer

  Persbericht | 19-10-2010

 • Mondiale ecosystemen zwaar onder druk

  Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Bevolkingsgroei en stijgende welvaart zorgen samen voor een steeds grotere druk op mondiale ecosystemen ... lees meer

  Persbericht | 05-10-2010

 • Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis; helder en slim beleid blijft nodig

  De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte. Tegenover ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2010

 • Herstructurering leidt tot meer gevarieerde wijkbevolking

  Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Door de nieuwe woningen ... lees meer

  Persbericht | 31-08-2010

 • Klimaatverandering vraagt om aanpassing natuurbeleid

  Bij uitvoering van het huidige beleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering. Het beleid kan zich beter richten ... lees meer

  Persbericht | 20-08-2010

 • Fijn stof grotendeels door mens veroorzaakt

  Mensen veroorzaken een veel groter deel van het fijn stof in de lucht dan gedacht. Dat blijkt uit het rapport 'Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijn stof' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het ... lees meer

  Persbericht | 06-07-2010

 • Hoofdconclusies VN-klimaatpanel over regionale gevolgen klimaatverandering overeind

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen fouten gevonden die de hoofdconclusies van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit 2007 over de mogelijke toekomstige regionale gevolgen van klimaatverandering ondergraven. Het rapport van ... lees meer

  Persbericht | 05-07-2010

 • China en India doen wereldwijde daling CO2-uitstoot teniet

  Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO2-uitstoot in snel groeiende ontwikkelingslanden als China en India doet ... lees meer

  Persbericht | 01-07-2010

 • Veehouderij wordt langzaam duurzamer

  De Nederlandse veehouderij is de afgelopen tien jaar duurzamer geworden. Het tempo van deze ontwikkeling is echter traag. De vooruitgang is grotendeels het gevolg van Europese en nationale regels. Veranderende vraag uit de markt droeg ook bescheiden ... lees meer

  Persbericht | 29-06-2010

 • De toekomst van de stad ligt in de regio

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote diversiteit aan plekken, ofwel stedelijke milieus. Historische ... lees meer

  Persbericht | 22-06-2010

 • Planologische besluitvorming sneller onder nieuwe Wro

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de werking van de Wro. De ... lees meer

  Persbericht | 03-06-2010

 • Doel klimaattop Kopenhagen dichterbij

  Het Kopenhagen Akkoord blijkt wezenlijk bij te dragen aan de doelstelling om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken. Sinds de klimaattop hebben landen toezeggingen gedaan om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Met deze ... lees meer

  Persbericht | 28-05-2010

 • CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd

  Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de verkiezingsprogramma’s op economie en milieu in beeld gebracht. De analyse laat zien dat elke voorgenomen ... lees meer

  Persbericht | 20-05-2010

 • PBL onderzoekt IPCC-rapport over gevolgen klimaatverandering

  Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat onderzoek doen naar fouten in een rapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de gevolgen van klimaatverandering in de wereld. Het planbureau zal nag ... lees meer

  Persbericht | 08-03-2010

 • Analyse verkiezingsprogramma's door CPB en PBL

  Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bieden politieke partijen de mogelijkheid aan om hun verkiezingsprogramma voor de periode 2011-2015 te laten analyseren. De analyse zal zich voor een belangrijk deel op de overheidsfinanciën ... lees meer

  Persbericht | 05-03-2010

 • Biobrandstof niet altijd goed voor milieu

  De biobrandstof die nu aan de pomp wordt verkocht, is niet altijd beter voor het milieu dan gewone benzine of diesel. Het gebruik van land voor het verbouwen van biobrandstoffen heeft allerlei neveneffecten, die moeilijk exact zijn vast te stellen. ... lees meer

  Persbericht | 18-02-2010

 • Investeren in leefbaarheid goed voor bedrijvigheid in woonwijken

  Leefbaarheidsproblemen in stedelijke woonwijken, zoals overlast, verloedering, inbraken en leegstand van winkelpanden leiden ertoe dat bedrijven eerder uit deze wijken vertrekken, minder overlevingskansen hebben en worden geremd in hun groeimogelijkheden. ... lees meer

  Persbericht | 04-02-2010

 • Strenge winters blijven mogelijk in opwarmend klimaat

  In Nederland is de gemiddelde wintertemperatuur minder snel gestegen dan de temperatuur voor andere seizoenen. Zo is de winter de afgelopen honderd jaar gemiddeld 1,2 graden warmer geworden, en de zomer 2,2 graden. Bovendien waren de temperatuurverschillen ... lees meer

  Persbericht | 01-02-2010