Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Natuurakkoord maakt versnelde achteruitgang natuurkwaliteit reëel; internationale verplichtingen worden moeilijker haalbaar

  De maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies – in combinatie met de bezuinigingen op natuur – versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Dat maakt een versnelde verslechtering van natuurkwaliteit en ... lees meer

  Persbericht | 18-11-2011

 • Beperking opwarming aarde tot 2 graden moeilijker

  De naar boven bijgestelde groei van de broeikasgasemissies in opkomende economieën zoals India, Brazilië, Mexico en China maakt het moeilijker om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Dit blijkt uit het rapport 'Climate policy after Ky ... lees meer

  Persbericht | 18-11-2011

 • Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk

  Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen ... lees meer

  Persbericht | 16-11-2011

 • Winkeliers verder onder druk door schaalvergroting en internetverkoop

  Het totale winkelvloeroppervlak neemt in Nederland sneller toe dan de bevolking en de consumentenbestedingen in de detailhandel. Bovendien kopen mensen steeds vaker via internet. Hierdoor komt de omzet per vierkante meter winkeloppervlak verder onder ... lees meer

  Persbericht | 07-11-2011

 • Vermindering complexiteit van omgevingsrecht zal gebiedsontwikkeling maar beperkt kunnen versnellen

  Een herziening van het omgevingsrecht, gericht op het verminderen van de complexiteit, zal de planprocedures bij gebiedsontwikkeling maar beperkt kunnen verkorten. Het omgevingsrecht is slechts één van de elementen bij gebiedsontwikkeling die de ... lees meer

  Persbericht | 27-10-2011

 • Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025

  De bevolking van de Randstadprovincies groeit onverminderd door. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies naar verwachting met 700 duizend, het aantal huishoudens met ruim 400 duizend. Daarbuiten doet de groei zich vooral voor ... lees meer

  Persbericht | 12-10-2011

 • Sterke groei mondiale CO2-uitstoot in 2010, ondanks reducties door industrielanden

  De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) is tussen 1990 en 2010 met 45% toegenomen. Tegelijkertijd daalde de uitstoot in geïndustrialiseerde landen met 7,5%. Dit staat in het vandaag verschenen rapport 'Long-term trend in global ... lees meer

  Persbericht | 21-09-2011

 • Peilverhoging IJsselmeer niet nodig bij betere benutting van Rijnwater

  Klimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije (‘Delta’) dijken kan het overstromingsrisico aanzienlijk verkleinen. Daarnaast kan ... lees meer

  Persbericht | 20-09-2011

 • Kabinet geeft stevige impuls voor hernieuwbare energie maar bezuinigt op waterkwaliteitsbeleid

  De beleidswijzigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd voor milieu en klimaat wijzen niet allemaal in dezelfde richting. Het kabinet geeft een stevige impuls voor hernieuwbare energie waardoor in 2020 het aandeel hernieuwbare energie toeneemt ... lees meer

  Persbericht | 19-09-2011

 • Nederland kan miljarden bezuinigen én het milieu helpen

  Als de Nederlandse overheid inzet op het afschaffen van milieuschadelijke subsidies – in 2010 goed voor €5-10 miljard in de sectoren energie, verkeer en landbouw - kan ze flink bezuinigen én zorgen voor een schoner milieu. Milieuschadelijke subsidies ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2011

 • Risico’s voor de leefomgeving bij afschaffen productierechten in de veehouderij

  Zowel het Nederlandse stelsel van productierechten voor het houden van varkens en pluimvee (de zogenaamde dierrechten) als het EU-stelsel voor melkquotering komt in 2015 te vervallen. Er zijn risico’s verbonden aan een veehouderij zonder een vorm ... lees meer

  Persbericht | 08-09-2011

 • Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde vandaag de Ruimtelijke Verkenning 2011 ‘Nederland in 2040: een land van regio’s’ aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In dit rapport toont het PBL aan dat de groei ... lees meer

  Persbericht | 07-09-2011

 • Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden

  Persbericht | 05-09-2011

 • Vergroening van landbouwsteun remt achteruitgang biodiversiteit in landbouwgebieden

  De door de Europese Commissie voorgestelde ‘vergroening’ van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) remt de achteruitgang in biodiversiteit af, met name in regio’s met intensieve landbouw. Extensieve landbouwgebieden zijn echter meer gebaat ... lees meer

  Persbericht | 18-08-2011

 • Nieuwe rol overheid nodig voor schone economie

  Nederland kan zijn internationale concurrentiekracht via ‘groene groei’ versterken. Voor het vergroenen van de economie moet alle in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven worden benut. Het inzetten van ... lees meer

  Persbericht | 21-06-2011

 • Uitstoot broeikasgassen in Nederland binnen de internationale afspraken

  Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor de luchtverontreinigende stoffen ammoniak en stikstofoxiden ... lees meer

  Persbericht | 31-05-2011

 • Vlees, vis en zuivel: opties voor verandering in productie en consumptie

  De consumptie van dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel is de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen in de Europese Unie. Deze is hier nu twee maal zo hoog als het mondiale gemiddelde. De huidige voorkeuren van Europese consumenten leiden ... lees meer

  Persbericht | 28-04-2011

 • Nederland loopt risico’s bij uitvoering Natura 2000-beleid

  Nederland neemt nog onvoldoende maatregelen om een verdere achteruitgang van de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden te stoppen. Daardoor ontstaan allereerst risico’s voor de soorten en habitats die Nederland op basis van Europese afspraken moet ... lees meer

  Persbericht | 12-04-2011

 • Sterke daling beroepsbevolking verwacht in grote delen van Europa

  Bij ongunstige economische omstandigheden zal de beroepsbevolking in Europa met 20 procent afnemen in de periode tot 2050. Hierdoor komt er een grotere druk op de werkenden om de niet-werkenden financieel te ondersteunen. Nu staat tegenover elke werkende ... lees meer

  Persbericht | 31-03-2011

 • Arthur Petersen (PBL) benoemd tot hoogleraar Vrije Universiteit

  Dr. Arthur Petersen is per 1 april 2011 voor één dag per week benoemd tot bijzonder hoogleraar Wetenschap en Milieubeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze leerstoel bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU is ingesteld door ... lees meer

  Persbericht | 31-03-2011

 • Grondstoffen: voorlopig nog niet op maar wel duur

  De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste. Die schaarste heeft weinig te maken met het opraken van voorraden. Vooral slecht functionerende markten en verkeerde beleidreacties spelen een belangrijke ... lees meer

  Persbericht | 11-03-2011

 • Bezuiniging Ecologische Hoofdstructuur

  De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten ... lees meer

  Persbericht | 16-02-2011

 • Ruimteconferentie 2011 over infrastructuur en stedelijke ontwikkeling

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert op dinsdag 19 april de Ruimteconferentie 2011. De relatie tussen infrastructuur en stedelijke ontwikkeling staat dit jaar centraal. De Amerikaan Robert Cervero en de Engelsman Simon Marvin zijn ... lees meer

  Persbericht | 09-02-2011

 • Communicatie en kwaliteit MKBA bij verstedelijkingsprojecten kan beter

  De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt een nuttig instrument bij de besluitvorming over ruimtelijke investeringsprojecten, met name als de vraag aan de orde is of het project in aanmerking komt voor een rijkssubsidie. De presentatie ... lees meer

  Persbericht | 08-02-2011

 • Tijdig anticiperen op krimp kan problemen voorkomen of beperken. Demografische krimp niet bestrijden maar begeleiden

  Steeds meer gemeenten en regio's krijgen de komende twintig jaar te maken met een afname van het aantal inwoners, huishoudens en potentiële beroepsbevolking. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. ... lees meer

  Persbericht | 02-12-2010

 • Aanpak zure regen: voorbeeld effectief milieubeleid zonder schade aan economie

  De bossen zijn niet doodgegaan. Niet omdat zure regen destijds geen echt probleem was, zoals soms wordt gesuggereerd, maar omdat de overheid tijdig maatregelen trof waardoor onomkeerbare effecten op grote schaal konden worden voorkomen. Daarmee is ... lees meer

  Persbericht | 08-11-2010

 • PBL: betaal boeren voor dienstverlening

  Als de Nederlandse overheid haar doelen voor de kwaliteit van het platteland wil halen, dan kan zij niet om betaling van boeren heen. Dat kan gaan om tal van diensten voor agrarische natuur, landschap, waterkwaliteit, aanpassing aan klimaatverandering ... lees meer

  Persbericht | 04-11-2010

 • Producenten hebben de sleutel in handen om het verlies van biodiversiteit te remmen

  De Nederlandse vraag naar producten uit de tropische delen van de wereld, zoals palmolie, koffie tropisch hout en soja voor veevoer, maar ook vlees en vis, is van invloed op de snelle achteruitgang van plant- en diersoorten en ecosystemen (biodiversiteit) ... lees meer

  Persbericht | 19-10-2010

 • Mondiale ecosystemen zwaar onder druk

  Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Bevolkingsgroei en stijgende welvaart zorgen samen voor een steeds grotere druk op mondiale ecosystemen ... lees meer

  Persbericht | 05-10-2010

 • Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis; helder en slim beleid blijft nodig

  De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte. Tegenover ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2010

 • Herstructurering leidt tot meer gevarieerde wijkbevolking

  Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Door de nieuwe woningen ... lees meer

  Persbericht | 31-08-2010

 • Klimaatverandering vraagt om aanpassing natuurbeleid

  Bij uitvoering van het huidige beleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering. Het beleid kan zich beter richten ... lees meer

  Persbericht | 20-08-2010

 • Fijn stof grotendeels door mens veroorzaakt

  Mensen veroorzaken een veel groter deel van het fijn stof in de lucht dan gedacht. Dat blijkt uit het rapport 'Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijn stof' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het ... lees meer

  Persbericht | 06-07-2010

 • Hoofdconclusies VN-klimaatpanel over regionale gevolgen klimaatverandering overeind

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen fouten gevonden die de hoofdconclusies van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit 2007 over de mogelijke toekomstige regionale gevolgen van klimaatverandering ondergraven. Het rapport van ... lees meer

  Persbericht | 05-07-2010

 • China en India doen wereldwijde daling CO2-uitstoot teniet

  Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO2-uitstoot in snel groeiende ontwikkelingslanden als China en India doet ... lees meer

  Persbericht | 01-07-2010

 • Veehouderij wordt langzaam duurzamer

  De Nederlandse veehouderij is de afgelopen tien jaar duurzamer geworden. Het tempo van deze ontwikkeling is echter traag. De vooruitgang is grotendeels het gevolg van Europese en nationale regels. Veranderende vraag uit de markt droeg ook bescheiden ... lees meer

  Persbericht | 29-06-2010

 • De toekomst van de stad ligt in de regio

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote diversiteit aan plekken, ofwel stedelijke milieus. Historische ... lees meer

  Persbericht | 22-06-2010

 • Planologische besluitvorming sneller onder nieuwe Wro

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de werking van de Wro. De ... lees meer

  Persbericht | 03-06-2010

 • Doel klimaattop Kopenhagen dichterbij

  Het Kopenhagen Akkoord blijkt wezenlijk bij te dragen aan de doelstelling om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken. Sinds de klimaattop hebben landen toezeggingen gedaan om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Met deze ... lees meer

  Persbericht | 28-05-2010

 • CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd

  Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de verkiezingsprogramma’s op economie en milieu in beeld gebracht. De analyse laat zien dat elke voorgenomen ... lees meer

  Persbericht | 20-05-2010

 • PBL onderzoekt IPCC-rapport over gevolgen klimaatverandering

  Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat onderzoek doen naar fouten in een rapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de gevolgen van klimaatverandering in de wereld. Het planbureau zal nag ... lees meer

  Persbericht | 08-03-2010

 • Analyse verkiezingsprogramma's door CPB en PBL

  Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bieden politieke partijen de mogelijkheid aan om hun verkiezingsprogramma voor de periode 2011-2015 te laten analyseren. De analyse zal zich voor een belangrijk deel op de overheidsfinanciën ... lees meer

  Persbericht | 05-03-2010

 • Biobrandstof niet altijd goed voor milieu

  De biobrandstof die nu aan de pomp wordt verkocht, is niet altijd beter voor het milieu dan gewone benzine of diesel. Het gebruik van land voor het verbouwen van biobrandstoffen heeft allerlei neveneffecten, die moeilijk exact zijn vast te stellen. ... lees meer

  Persbericht | 18-02-2010

 • Investeren in leefbaarheid goed voor bedrijvigheid in woonwijken

  Leefbaarheidsproblemen in stedelijke woonwijken, zoals overlast, verloedering, inbraken en leegstand van winkelpanden leiden ertoe dat bedrijven eerder uit deze wijken vertrekken, minder overlevingskansen hebben en worden geremd in hun groeimogelijkheden. ... lees meer

  Persbericht | 04-02-2010

 • Strenge winters blijven mogelijk in opwarmend klimaat

  In Nederland is de gemiddelde wintertemperatuur minder snel gestegen dan de temperatuur voor andere seizoenen. Zo is de winter de afgelopen honderd jaar gemiddeld 1,2 graden warmer geworden, en de zomer 2,2 graden. Bovendien waren de temperatuurverschillen ... lees meer

  Persbericht | 01-02-2010

 • Bijdrage ontbossing aan wereldwijde CO2-uitstoot neemt af

  De bijdrage van ontbossing aan de wereldwijde uitstoot van CO2 neemt af. Op dit moment zorgt ontbossing nog voor ongeveer 15 procent van de totale CO2-uitstoot. Klimaatbeleid kan daarom alleen effectief zijn als ingezet wordt ... lees meer

  Persbericht | 16-12-2009

 • Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen lanceren vandaag www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. Deze website geeft informatie over de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Ne ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2009

 • Armoedebestrijding met behoud van biodiversiteit is mogelijk

  Bestrijding van de armoede hoeft niet onvermijdelijk hand in hand te gaan met verlies van verscheidenheid aan plant- en diersoorten en aan ecosystemen (biodiversiteit). Als ontwikkelingslanden armoedebestrijding combineren met natuurbeleid, subsidies, ... lees meer

  Persbericht | 08-12-2009

 • Oplossing nodig voor overschotten emissierechten CO2 Rusland

  Als er geen goede oplossing komt voor de overschotten van de Russische emissierechten voor CO2, dan kan dat de effectiviteit van een eventueel akkoord in Kopenhagen teniet doen. Dat blijkt uit: "Too hot to handle? The emission surplus in the ... lees meer

  Persbericht | 07-12-2009

 • Voor halen klimaatdoelstelling omslag nodig in 2020

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celcius moet de groei van broeikasgasemissies wereldwijd rond 2020 zijn omgebogen in een daling. Zelfs met zeer intensief klimaatbeleid kunnen de emissies niet sneller dalen dan een ... lees meer

  Persbericht | 07-12-2009

 • Wetenschappelijke inzichten VN-klimaatpanel blijven geldig; aandacht nodig voor risico’s

  De wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering die de basis vormen voor de onderhandelingen in Kopenhagen zijn nog steeds geldig. Er is geen reden te twijfelen aan de conclusies van het rapport dat de VN-organisatie voor klimaatanalyse in 2007 ... lees meer

  Persbericht | 01-12-2009

 • Nederland gaat EU-normen voor kleine deeltjes fijn stof waarschijnlijk halen

  Nederland zal de Europese normen voor kleine deeltjes fijn stof (PM2,5) waarschijnlijk halen bij het huidige en voorgenomen nationale en Europese beleid. In 2015 moet Nederland aan die normen voldoen. Alleen als er vanaf 2015 heel droge ... lees meer

  Persbericht | 19-11-2009

 • Meer aandacht nodig voor stadsrandzones

  Het overgangsgebied tussen stad en platteland, de stadsrandzone, verstedelijkt steeds meer. De afgelopen twintig jaar kwamen de meeste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren terecht in dit gebied. Deze ontwikkeling zet zich de komende decennia ... lees meer

  Persbericht | 11-11-2009

 • Nieuwe openbaarvervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere niet rendabel

  De aanleg van een nieuwe IJmeerlijn voor openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere in het kader van de Schaalsprong Almere is maatschappelijk niet rendabel. Alle onderzochte varianten van deze nieuwe lijn hebben een negatief saldo van baten en kosten ... lees meer

  Persbericht | 06-11-2009

 • Afwenden mondiale milieuproblemen is mogelijk en betaalbaar

  De huidige trends in het gebruik van fossiele brandstoffen en van inefficiënt landgebruik voor de landbouw leiden op termijn wereldwijd tot grote problemen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Betaalbare oplossingen om een ... lees meer

  Persbericht | 26-10-2009

 • Voorstellen voor Kopenhagen: 10 procent te weinig om het 2 °C doel te halen

  De huidige voorstellen van de rijke landen, inclusief de Verenigde Staten, zijn nog niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot een temperatuurstijging van 2 ˚C. Dit doel is in juli jl. door de G8 erkend en vraagt een vermindering ... lees meer

  Persbericht | 07-10-2009

 • Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040

  De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met meer dan 2,5 procent; in totaal een kwart miljoen ... lees meer

  Persbericht | 06-10-2009

 • Kansen voor EHS onbenut. Decentralisatie natuurbeleid nog geen succes

  De aankoop van nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stagneert. Er wordt te weinig grond aangekocht voor nieuwe natuur terwijl de herinrichting voor de wel verworven gronden achterblijft. Ook de bijdrage aan de EHS door agrariërs ... lees meer

  Persbericht | 09-09-2009

 • Milieu-innovaties en consumptiepatroon cruciaal voor slagen milieubeleid

  De klimaatdoelen en de doelen voor het behoud van de biodiversiteit vragen om gedragsverandering van consumenten en om gerichte investeringen van het bedrijfsleven. Dit betekent een grote opgave voor de overheid: consumentengedrag – zeker op het ... lees meer

  Persbericht | 09-09-2009

 • PBL evalueert nieuwe Wro

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert, op verzoek van de minister van VROM, een evaluatieonderzoek uit naar de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad. Het gaat hier om een zogenaamde 'ex-durante evaluatie', ... lees meer

  Persbericht | 08-07-2009

 • Tijdwinst en zeldzame natuur vergelijkbaar gemaakt

  Om het verlies aan natuur door bijvoorbeeld de aanleg van een weg af te wegen tegen de tijdwinst die dit veel mensen oplevert, zijn natuurpunten ontwikkeld. Daarmee kan op een gestandaardiseerde manier gemeten worden of deze nieuwe weg tot natuurverlies ... lees meer

  Persbericht | 03-07-2009

 • Kindersterftedoel niet haalbaar voor 2015

  Het millenniumdoel van de VN om in 2015 de kindersterfte met tweederde te verminderen zal niet worden gehaald. In Sub Sahara Afrika duurt het waarschijnlijk tot minimaal 2030 voor de kindersterfte gehalveerd is. Een aanzienlijk deel van deze kindersterfgevallen ... lees meer

  Persbericht | 02-07-2009

 • Nieuw beleid stopt onbeheerste groei verkeerslawaai

  De introductie van geluidproductieplafonds voor snelwegen en spoorwegen leidt tot minder hinder maar kan wel veel duurder uitpakken dan de huidige regelgeving. Geluidproductieplafonds stellen een grens aan het verkeersgeluid op een vaste afstand van ... lees meer

  Persbericht | 01-07-2009

 • Prijzen en crisis verminderen aardolieverbruik en verminderen groei kolenverbruik; mondiale CO2-emissies: jaarlijkse stijging gehalveerd in 2008

  De zeer hoge olieprijzen tot aan de zomer van 2008 en de wereldwijde financiële crisis hebben gezorgd voor een halvering van de jaarlijkse toename in de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van aardolie, steenkolen en ... lees meer

  Persbericht | 25-06-2009

 • Vervangers voor drijfgassen: goed voor ozonlaag maar slecht voor klimaat

  Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), stoffen die worden gebruikt in koelinstallaties en airconditionings zullen in 2050 meer bijdragen aan de opwarming van de aarde dan de huidige mondiale CO2-uitstoot van alle woningen en kantoorgebouwen. Deze ... lees meer

  Persbericht | 23-06-2009

 • De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van ruimte voor bedrijven vooral gericht op het aanleggen ... lees meer

  Persbericht | 03-06-2009

 • Wereldwijde uitstoot broeikasgassen neemt sneller toe sinds 2000

  Nieuwe gegevens tonen aan dat tussen 2000 en 2005 de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen met 15% is toegenomen. Dat is een scherpe stijging in de toename van emissies, die 3% was in de periode van 1990 tot 1995 en 6% tussen 1995 en ... lees meer

  Persbericht | 27-05-2009

 • Recessie: Goed voor milieu, slecht voor duurzame investeringen

  Op de korte termijn profiteert het milieu van de recessie. Op de lange termijn is het milieu slechter af omdat de investeringen in schone technieken juist door de recessie vertraging oplopen. Tot 2010 zullen de emissies van broeikasgassen met 5-10% ... lees meer

  Persbericht | 19-05-2009

 • Klimaatbestendigheid Nederland: beleidsopgaven in kaart gebracht

  Bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting van Nederland is het belangrijk rekening te houden met de klimaatbestendigheid van plannen. Daarbij gaat het om meer dan alleen veiligheid tegen overstromen. Het gaat ook om de waarborging van de zoetwatervoorziening, ... lees meer

  Persbericht | 24-04-2009

 • Mondiaal klimaatbeleid leidt tot verbetering van luchtkwaliteit

  Streng mondiaal klimaatbeleid leidt tot een forse verbetering van de lokale luchtkwaliteit en daarmee tot minder gezondheidsverlies. Maatregelen om in 2050 de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot 50% van het niveau in 2005 kunnen ... lees meer

  Persbericht | 15-04-2009

 • Emissiearm bemesten is effectief

  De ammoniakemissie bij bemesten is 60 tot 70 procent afgenomen sinds boeren verplicht zijn hun land emissiearm te bemesten. Hierbij wordt de mest niet in een brede waaier over het land uitgespreid maar in sleufjes in de grond gebracht of in smalle ... lees meer

  Persbericht | 08-04-2009

 • Veel potentieel voor elektrische auto

  In de tweede helft van deze eeuw kan naar verwachting 90% van de kilometers in elektrische personenauto’s en andere lichte voertuigen worden gereden. Dat hoeft niet duurder te zijn dan rijden in conventionele auto’s. Voor zware vrachtwagens is ... lees meer

  Persbericht | 23-02-2009

 • Grootste duurzaamheidsproblemen vereisen internationale aanpak

  Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het gemiddelde inkomen, de gezondheid en het opleidingsniveau in Nederland aanzienlijk toegenomen. Bovendien hebben Nederlanders een grote mate van vertrouwen in hun medeburgers en de instituties. Vanuit het oogpunt ... lees meer

  Persbericht | 10-02-2009

 • Planbureaus PBL en CPB onderzoeken effecten kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

  Nieuw stimuleringsbeleid voor investeringen in energie en klimaat is weinig effectief om de huidige recessie als gevolg van de kredietcrisis het hoofd te bieden. De meeste maatregelen zullen namelijk pas over enkele jaren effect hebben. Als het kabinet ... lees meer

  Persbericht | 21-01-2009

 • Grensmaatregelen voor energie-intensieve sectoren: middel lijkt erger dan de kwaal

  Als de EU eenzijdig klimaatbeleid voert, dan zouden grensmaatregelen zoals importheffingen en exportsubsidies het concurrentieverlies van energie-intensieve bedrijven kunnen beperken. Tegenover dit gunstige effect staat dat de maatregelen de kosten ... lees meer

  Persbericht | 03-10-2008

 • Bert Metz Officier in de Orde van Oranje-Nassau

  Op de dag van zijn pensionering is Bert Metz benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij zich ingezet voor de bewustwording van het mondiale milieuvraagstuk. Tot voor kort was Metz voorzitter van de werkgroep ... lees meer

  Persbericht | 25-09-2008

 • Europees milieubeleid effectief maar niet voldoende

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn Europese maatregelen vaak ontoereikend om de beleidsdoelen te halen. ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2008

 • Ruimtelijk beleid nodig voor zeldzame zeenatuur

  In de Noordzee en de Waddenzee komt natuur voor van internationaal zeldzame kwaliteit. Zo komt in de Noordzee bijvoorbeeld de Noordkromp voor. Dit is het dier met de hoogste leeftijd ooit op aarde gevonden. Deze natuur staat onder druk, vanwege klimaatverandering, ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2008

 • Maarten Hajer directeur Planbureau voor de Leefomgeving

  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om de heer Prof. dr. Maarten Hajer te benoemen tot ... lees meer

  Persbericht | 22-08-2008

 • Regio's met beperkte doorstroming op woningmarkt gebaat bij meer koopwoningen

  In regio's waar de doorstroming van huur- naar koopwoningen hapert, zoals in het noordelijk deel van de Randstad, is het van belang meer koopwoningen te bouwen en huurwoningen om te zetten naar koopwoningen. Doordat hierdoor de prijsverhouding tussen ... lees meer

  Persbericht | 09-07-2008

 • In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

  In 2025 telt Nederland 8 miljoen huishoudens, 800 duizend meer dan begin 2007. Hoewel sommige plaatsen in het land al te maken hebben met een dalend inwonertal zullen ook in de toekomst nog veel gemeenten groeien. Zeker als het gaat om het aantal huishoudens ... lees meer

  Persbericht | 08-07-2008

 • Parkeerdruk noopt in toekomst tot betalen naar gebruik

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook zijn steeds duurdere, gebouwde, oplossingen nodig om ... lees meer

  Persbericht | 01-07-2008

 • Benut stedenbouwkundige kwaliteiten bij herstructurering van krachtwijken

  De veertig 'krachtwijken' beschikken over stedenbouwkundige kwaliteiten die bij mogelijke herstructureringen benut kunnen worden om de woonmilieus in de wijken te verbeteren, economische activiteiten te stimuleren en de openbare ruimte aantrekkelijker ... lees meer

  Persbericht | 26-06-2008

 • Land wordt een steeds schaarser goed

  De groeiende wereldbevolking en de toename van de welvaart leiden onherroepelijk tot meer vraag naar landbouwgrond, verstedelijking en een stijgende vraag naar hout en andere gewassen voor energie. Land wordt daarmee een steeds schaarser goed en de ... lees meer

  Persbericht | 25-06-2008

 • Demografische krimp vergt regionale aanpak woningbouw

  In regio's waar het aantal huishoudens daalt, zoals Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, moeten gemeenten de krimpopgave gezamenlijk oppakken. Stemmen zij hun bouw-, sloop- en herstructureringsprogramma niet onderling af, dan kan dit ... lees meer

  Persbericht | 24-06-2008

 • Nieuwe woningen leiden vooral in de Randstad tot meer banen

  Gemeenten buiten de Randstad doen er verstandig aan een ander bevolkingsgroei- dan wel werkgelegenheidsbeleid te voeren dan gemeenten binnen de Randstad. Gemeenten binnen de Randstad zien hun beleid gericht op bevolkingsgroei, bijvoorbeeld door woningen ... lees meer

  Persbericht | 19-06-2008

 • China draagt tweederde bij aan groei CO2 uitstoot

  Met een uitstoot van 8% draagt China voor tweederde bij aan de groei van de mondiale kooldioxide (CO2) uitstoot van 3.1%. Daarmee staat China, met een aandeel in de mondiale CO2-emissies van ongeveer een kwart (24%), bovenaan de ranglijst ... lees meer

  Persbericht | 13-06-2008

 • Niet alleen woningbouw, ook landbouw en natuur beperken openheid Nederlandse landschap

  In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt niet alleen door woningbouw. Ook de aanleg van nieuwe natuur en veranderingen binnen de agrarische sector zijn hier debet aan. Zo leiden ... lees meer

  Persbericht | 10-06-2008

 • Bio-energie op lange termijn kansrijk

  Op lange termijn (2050) heeft bio-energie een aanzienlijke potentiële bijdrage aan het mondiale energiegebruik. Mogelijk kan 25-40% van de toekomstige wereldenergievraag geproduceerd worden door benutting van reststromen en door teelt van gewassen. ... lees meer

  Persbericht | 05-06-2008

 • Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren

  Met een jaarlijkse stijging van de waterschapslasten met 0,7% kan in 2027 in de regionale wateren de helft van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water worden bereikt. Dat is veel minder dan tot nu toe werd verwacht. Door de voorgenomen ... lees meer

  Persbericht | 30-05-2008

 • Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

  De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidelijk af. Het in gang gezette milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af te werpen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende ... lees meer

  Persbericht | 20-05-2008

 • Voordelen van omzetting van BPM in een kilometerprijs wegen niet op tegen nadelen

  Als de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) zou worden meegenomen in een kilometerprijs, neemt het autogebruik sterker af dan wanneer alleen de motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt omgezet. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2 ... lees meer

  Persbericht | 16-05-2008

 • Langetermijnvisie Randstad behoeft aandacht voor onzekerheden

  Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet nadrukkelijk rekening te houden met onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. Bij de stedelijke opgaven (wonen, werken, infrastructuur) is deze onzekerheid veel groter ... lees meer

  Persbericht | 08-05-2008

 • Langetermijnvisie Randstad behoeft aandacht voor onzekerheden

  Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet nadrukkelijk rekening te houden met onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. Bij de stedelijke opgaven (wonen, werken, infrastructuur) is deze onzekerheid veel groter ... lees meer

  Persbericht | 08-05-2008

 • Regie uitstoot Nederlandse broeikasgassen verschuift naar Europa

  Nationale doelstellingen voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen krijgen minder betekenis als de voorstellen van de Europese Commissie van begin dit jaar worden aangenomen door het Europees Parlement en de Europese Raad. De verantwoordelijkheid ... lees meer

  Persbericht | 23-04-2008

 • Verstedelijkingsdoelen op gespannen voet met ruimtelijke kwaliteit

  Concentratie van verstedelijking en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beide doelen van de Nota Ruimte, staan op gespannen voet met elkaar. Door nieuwbouw binnen of dichtbij de bestaande steden wordt het moeilijker de stedelijke luchtkwaliteit ... lees meer

  Persbericht | 22-04-2008

 • Bouwopgave in steden complex door versnipperd grondeigendom

  De opgave om steeds meer woningen te bouwen binnen de stad en de stedelijke transformatie die daarmee gepaard gaat, is complex. Het realiseren van de transformatieopgave ligt voor een groot deel in handen van gemeenten en ontwikkelaars. Die lopen daarbij ... lees meer

  Persbericht | 11-04-2008

 • Zonne-energie groot potentieel voor lange termijn (na 2020)

  De Nederlandse overheid heeft het afgelopen decennium geen effectief ondersteunend beleid gevoerd voor zowel zonnestroom als zonnewarmte. Aan het halen van de huidige doelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie voor 2020 zullen zonne-energie ... lees meer

  Persbericht | 13-03-2008

 • Huidige biobrandstoffen dragen niet bij aan duurzaam transport

  Er is meer klimaatwinst te halen door biomassa in stroom om te zetten dan als directe vervanging van benzine of diesel. Daarom is een voorstel om transportbrandstoffen om te zetten in biobrandstoffen niet de beste investering in duurzaamheid. Dat blijkt ... lees meer

  Persbericht | 04-03-2008

 • Kansen en bedreigingen van megastallen

  Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor ... lees meer

  Persbericht | 12-02-2008

 • Verdwijnen agrarisch landschap niet onontkoombaar

  Huizen, bedrijven, wegen maar ook kassen en megastallen bedreigen het typisch Nederlands boerenlandschap. Met ruimtelijk beleid kunnen nationale landschappen beschermd worden door de inzet van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Er moet ... lees meer

  Persbericht | 21-01-2008

 • Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien

  Op de geheel vernieuwde website www.emissieregistratie.nl staan de landelijke emissiecijfers naar lucht, water en bodem van de 300 belangrijkste stoffen per bron. Gebruikers kunnen opzoeken welke bedrijven in hun postcodegebied verontreinigende stoffen u ... lees meer

  Persbericht | 08-01-2008

 • Industrielanden behalen samen Kyoto-doel 2010

  De gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen van de groep industrielanden met een Kyoto-doelstelling (zonder de Verenigde Staten), zal naar verwachting in 2010 ca. 11% lager uitkomen dan in het basisjaar 1990. Als de huidige trend (periode 2000-2005) ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2007

 • Bert Metz (MNP) bij Nobelprijs voor IPCC

  Op 10 december ontvangt het VN klimaatpanel (IPCC) samen met Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede. Nederlander Bert Metz, co-voorzitter van de IPCC werkgroep die zich bezig houdt met maatregelen tegen klimaatverandering, is er bij. Bert Metz is verbonden ... lees meer

  Persbericht | 06-12-2007

 • Herstructureringsbijdrage kan ruimtegebruik door bedrijven optimaliseren

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe bedrijventerreinlocaties substantieel te beperken, zijn ... lees meer

  Persbericht | 30-11-2007

 • Toekomstig grotestedenbeleid moet gedifferentieerder en selectiever

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de verschillen tussen steden en stedelijke regio's als uitgangspunt ... lees meer

  Persbericht | 26-11-2007

 • Gerichte landbouwsubsidies effectief voor natuur en landschap

  Gerichte landbouwsubsidies dragen bij aan maatschappelijke doelen als natuur, landschap en dierenwelzijn. Daarmee kunnen de verdrogingsproblemen in meer dan de helft van de belangrijke natuurgebieden worden opgelost, internationaal bijzondere landschappen ... lees meer

  Persbericht | 15-11-2007

 • Aarde raakt overbelast

  De sociaal-economische ontwikkeling van de afgelopen 100 jaar is betaald met een ecologische prijs. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende consumptie is de mondiale biodiversiteit inmiddels afgenomen met zo’n 30 tot 50 % en is het ... lees meer

  Persbericht | 13-11-2007

 • Besloten wooncomplexen in Nederland steeds populairder

  Wooncomplexen met een besloten karakter, zoals binnenhoven en woonpleinen, worden in Nederland steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor zo'n woonplek vanuit de behoefte aan overzichtelijkheid en geborgenheid. Dergelijke afgeschermde woondomeinen ... lees meer

  Persbericht | 09-11-2007

 • Nederland heeft behoefte aan nieuwe ideaalbeelden voor de ruimte

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe ideaalbeelden. Onomkeerbare maatschappelijke ontwikkelingen, ... lees meer

  Persbericht | 30-10-2007

 • Mestbeleid verbetert voorlopig kwaliteit oppervlaktewater niet

  De kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden wordt de komende twintig jaar niet slechter maar ook niet beter als gevolg van de in de Meststoffenwet beoogde fosfaatevenwichtsbemesting. Hiermee wordt voldaan aan de minimumeis van 'stand ... lees meer

  Persbericht | 29-10-2007

 • Nederland kan voldoen aan Europese nitraatnorm

  Nederland kan in 2015 voldoen aan de Europese nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter grondwater. Kanttekening hierbij is dat Nederland de nitraatnorm alleen haalt wanneer het de nitraatconcentraties middelt voor het gehele land. Dat blijkt uit de ... lees meer

  Persbericht | 29-10-2007

 • Nieuw op klimaatportaal.nl: antwoorden op klimaatvragen

  In het kader van de Wetenweek met als thema “Topje van de IJsberg” plaatst het Platform Communication on Climate Change (PCCC) op woensdag 17 oktober een eerste serie van 20 veel gestelde vragen (FAQ’s) over klimaatverandering, de gevolgen en klimaat ... lees meer

  Persbericht | 17-10-2007

 • Nobelprijs voor IPCC en Al Gore

  Het MNP is trots op de Nobelprijs voor de Vrede 2007 die is toegekend aan het VN Klimaatpanel (IPCC) en aan Al Gore voor de werkzaamheden om kennis rond het klimaatprobleem te verspreiden. Het comité geeft aan dat het klimaatprobleem mogelijk ernstige ... lees meer

  Persbericht | 12-10-2007

 • Nederlanders overtuigd van invloed mens op klimaat

  Driekwart van de Nederlandse bevolking denkt dat het de komende vijftig jaar warmer zal worden op aarde. Het overgrote deel hiervan geeft aan dat de mens (mede)veroorzaker is van de opwarming, en dat de opwarming te beperken valt als de uitstoot van ... lees meer

  Persbericht | 20-09-2007

 • Versnippering grootste obstakel natuur en landschap

  De hoeveelheid natuur die het kabinet wil realiseren, wordt met het huidige beleid niet gehaald. Het is nodig dat er méér natuur komt én dat de natuurgebieden veel groter worden. Versnippering is niet alleen het grootste obstakel voor natuur, maar ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2007

 • Groei consumptie beperkt succes milieubeleid

  De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied. Zo zijn emissies en resulterende concentraties van veel milieuverontreinigingen afgenomen. Deze successen zijn vooral te danken aan technologische maatregelen, niet aan veranderingen in ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2007

 • Combinatie van prijsbeleid en nieuwe infrastructuur leidt tot betere doorstroming van het autoverkeer

  Het beprijzen van autoverkeer kan positieve effecten hebben op de doorstroming van het verkeer, op de bereikbaarheid van en voor mensen en bedrijven, én op de Nederlandse economie. De doorstroming verbetert het meest als een zogenaamde vlakke kilometerheffing ... lees meer

  Persbericht | 10-09-2007

 • Belle van Zuylen-toren bij helder weer zichtbaar in groot deel Groene Hart

  De geplande Belle van Zuylen-toren - met zijn hoogte van 262 meter beoogd blikvanger van de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn - zal bij goede weersomstandigheden zichtbaar zijn in een zeer groot deel van het open gebied van het Groene Hart. In theorie ... lees meer

  Persbericht | 04-09-2007

 • Jongeren in Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland eerder uit huis

  In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat het voor jongeren in deze perifere gebieden lastiger is om op korte afstand hoger onderwijs te volgen of een baan te ... lees meer

  Persbericht | 30-07-2007

 • Inzicht in gemeenschappelijke belangen essentieel voor succes

  Hoewel de binnengrenzen in Europa aan belang inboeten, is bij grensoverschrijdende projecten, als de hogesnelheidslijn (HSL) en de IJzeren Rijn, het denken in nationale belangen nog altijd springlevend. Daardoor monden onderhandelingen uit in ‘wij-zijconfrontaties’ ... lees meer

  Persbericht | 28-06-2007

 • Internationaal belangrijke natuur nog sterk bedreigd

  Nederland heeft grote stukken internationaal belangrijke natuur in de duinen, de laagveenmoerassen en bijvoorbeeld de getijdenwateren, die onder de bescherming vallen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Natura 2000 gebieden. Echter, ongeveer ... lees meer

  Persbericht | 27-06-2007

 • Handhaaf stringent ruimtelijk beleid rondom Schiphol

  Indien het kabinet besluit het mainportbeleid voor Schiphol voort te zetten, is het van groot belang dat het huidige ruimtelijk beleid rond de luchthaven consequent wordt volgehouden. Dit betekent dat, tegen de druk van gemeenten in, geen woningen in d ... lees meer

  Persbericht | 25-06-2007

 • Gebrek aan samenhang in beleid grootste obstakel voor een duurzaam Nederland in 2040

  Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor toekomstige generaties zullen wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en veiligheid tegen overstromingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Ook op kortere termijn kunnen op die manier de ... lees meer

  Persbericht | 11-06-2007

 • Druk op ruimte in de Randstad blijft komende decennia toenemen

  De druk op de ruimte in Nederland zal de komende decennia verder toenemen. Met name in de Randstad is dit het geval, als gevolg van een stijgende woningvraag, toenemende automobiliteit en luchtvaart en meer behoefte aan recreatie. In de groene randen ... lees meer

  Persbericht | 30-05-2007

 • Bouwplannen bedreigen groot deel van uitzichten langs de snelwegen

  De panorama's vanaf de snelweg staan in Nederland onder grote druk. De afgelopen jaren is op veel plaatsen de afwisseling tussen bebouwde en open stukken in de snelwegomgeving verdwenen. Van de 1.753 uitzichten blijkt ongeveer de helft door bouwplannen ... lees meer

  Persbericht | 24-05-2007

 • Milieutrends positief maar doelen nog uit zicht

  Voor veel milieudossiers wijst de trend de goede kant op. Maar in een groot aantal gevallen is het tempo van milieuverbetering te laag om met het huidige beleid de doelen te realiseren. Een belangrijke uitzondering is het Kyoto-doel. Dit blijkt uit ... lees meer

  Persbericht | 16-05-2007

 • Kwaliteit natuurgebieden is verbeterd, behalve in agrarisch gebied

  In de natuurgebieden is de meestal al vrij hoge natuurkwaliteit de afgelopen jaren gemiddeld gezien verbeterd. De perspectieven voor ecologische effectiviteit van agrarisch en particulier natuurbeheer zijn beperkt. Agrarisch natuurbeheer zou veel effectiever ... lees meer

  Persbericht | 15-05-2007

 • Gemeenten steeds afhankelijker van projectontwikkelaars

  Gemeenten worden bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties steeds afhankelijker van projectontwikkelaars en andere marktpartijen. Deze laatsten weten steeds vaker in een heel vroeg stadium grond op potentiële nieuwbouwlocaties te verwerven waardoor ... lees meer

  Persbericht | 09-05-2007

 • Houd bij ruimtelijke plannen meer rekening met risico's van een eventuele overstroming

  Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het voorkómen van overstromingen, maar ook op het verkleinen van de schade mocht er toch ooit sprake zijn van een overstroming. In ruimtelijke plannen en bij de keuze van woningbouwlocaties moet het overstromingsrisico ... lees meer

  Persbericht | 02-05-2007

 • Winkels in binnenstad verdwijnen door toename internetwinkelen

  De steeds grotere populariteit van winkelen via het internet zal de komende jaren leiden tot forse veranderingen in het winkellandschap. Met name in de binnensteden zullen bepaalde winkels, zoals reisbureaus, bruingoed- en witgoedzaken, cd-winkels ... lees meer

  Persbericht | 04-04-2007

 • Informatie over onzekerheid is belangrijk voor beleid

  Onzekerheid speelt een rol op vele beleidsterreinen, zoals bij dierziektecrises, het klimaatbeleid of het begrotingsbeleid. Kennis over risico’s wordt ook steeds belangrijker, zowel door de groeiende complexiteit van de beleidsomgeving als door hoge ... lees meer

  Persbericht | 30-03-2007

 • Margreeth de Boer voorzitter Raad van Advies van MNP

  De minister van VROM heeft per 1 januari 2007 de voorzitter en de leden van de Raad van Advies van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) benoemd. Deze onafhankelijke raad adviseert het MNP over de maatschappelijke relevantie van het werk en bewaakt ... lees meer

  Persbericht | 14-03-2007

 • Vergroot kansen voor burgers om eigen huis te bouwen

  Steeds meer mensen willen hun eigen huis volgens hun eigen woonwensen laten bouwen, ook in de stedelijke gebieden. Om in die behoefte te voorzien en tegelijkertijd het in een gemeente benodigde aantal woningen te realiseren, moet de gemeente zich actiever ... lees meer

  Persbericht | 12-03-2007

 • Ozonprotocol beschermt ozonlaag en klimaat

  Het Montreal Protocol uit 1987, dat het gebruik van ozonlaag aantastende stoffen aan banden legt, heeft naast het beschermen van de ozonlaag, bijgedragen aan het beperken van het broeikaseffect. Zonder het protocol zou de broeikaswerking van ozonlaag ... lees meer

  Persbericht | 05-03-2007

 • Nog teveel bestrijdingsmiddel in sloten en vaarten

  Telers hebben de vervuiling van oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen met ruim 85 procent weten terug te brengen. Boeren en tuinders gebruiken deze stoffen om hun gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen Toch zitten er nog teveel resten ... lees meer

  Persbericht | 15-01-2007

 • De Staat van het Klimaat 2006

  Steeds vaker haalt de klimaatverandering de krantenkoppen: in veel gevallen is de aanleiding extreem weer of een discussie over klimaat of klimaatbeleid. Ook in de kabinetsformatie staat het klimaat hoog op de agenda. Hoe groot is de menselijke invloed ... lees meer

  Persbericht | 12-01-2007

 • Stedelijke centra steeds meer domein van jonge, hoogopgeleide kenniswerkers

  Stedelijke centra, als de binnenstad maar ook nieuwe centra als de Amsterdamse Zuidas, worden steeds meer de plek waar mensen die afhankelijk zijn van intensieve rechtstreekse contacten, wonen, werken en elkaar ontmoeten. Het zijn ten eerste vooral ... lees meer

  Persbericht | 19-12-2006

 • RPB: Geluidshinder rond Schiphol groter dan bij andere Europese luchthavens

  Er is minder geluidsherrie rond Schiphol dan rond vergelijkbare grote luchthavens als Londen Heathrow, Parijs en Frankfurt. Toch ervaren omwonenden nergens zo veel geluidshinder als rond Schiphol. Het beleid zou zich dan ook beter kunnen richten o ... lees meer

  Persbericht | 18-12-2006

 • Atlas Europa brengt ruimtelijke ontwikkelingen in Europees perspectief

  Waar concentreert de landbouw zich in Europa en waar is nog ruimte voor natuur? Waar wonen de meeste mensen? Waar zijn de vervuilingsproblemen het grootst en in welke Europese steden is de leefbaarheid het hoogst? Hoe zit het met de vergrijzing binnen ... lees meer

  Persbericht | 15-12-2006

 • Bodemsanering levert komende eeuw miljarden op aan gezondheidsbaten

  Het schoonmaken van verontreinigde grond levert de komende honderd jaar zo’n 30-140 miljard euro op aan gezondheidsbaten, afhankelijk van de intensiteit van het gevoerde beleid. Zelfs als de overheid zich terugtrekt en sanering aan marktpartijen ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2006

 • RPB: Ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp sterk overschat

  Steeds meer gemeenten krijgen de komende decennia te maken met een afnemend aantal inwoners. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, heeft deze afname slechts een beperkte invloed op ruimtelijke ontwikkelingen. Enerzijds is bevolkingskrimp niet ... lees meer

  Persbericht | 29-11-2006

 • Ontwikkelingen aan de stadsranden leiden tot toename van files

  Vooral de ontwikkelingen aan de randen van de steden hebben geleid tot een toename van de files. Dit geldt met name voor de sterke groei van de werkgelegenheid op kantoren- en bedrijvenparken aan de stadsranden maar ook voor de bouw van nieuwe woonwijken ... lees meer

  Persbericht | 14-11-2006

 • Temperatuurstijging kan binnen 2 graden blijven

  De EU doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot hooguit 2 graden boven het pre-industriële niveau is nog steeds haalbaar, als het huidige internationale klimaatbeleid wordt aangescherpt. Dat blijkt uit het rapport Van Klimaatdoel ... lees meer

  Persbericht | 14-11-2006

 • Samenhang economie en ecologie is onderbelicht

  Het is niet waarschijnlijk dat politieke partijen de eigen doelen uit de verkiezingsprogramma’s op het gebied van economie en ecologie tegelijk zullen kunnen realiseren. Vrijwel alle partijen vinden economische groei belangrijk en nemen maatregelen ... lees meer

  Persbericht | 13-11-2006

 • RPB: Randstad is geen samenhangend geheel van steden

  De Randstad bestaat niet. De Randstad functioneert niet als één samenhangend geheel van steden. Het zijn nog steeds de (vier) grote steden die de spil vormen in de relaties tussen bedrijven, in het woon-werkverkeer en in het winkelbezoek. Te midden ... lees meer

  Persbericht | 08-11-2006

 • Verlies biodiversiteit onvermijdelijk

  Toename van de energieconsumptie en een forse inzet op honger- en armoedebestrijding, zorgen voor een enorme druk op ecosystemen. De komende jaren is een verder verlies aan biodiversiteit onvermijdelijk. Toch willen we op de langere termijn een duurzaam ... lees meer

  Persbericht | 07-11-2006

 • Veel golfterreinen in verstedelijkte Randstad - ‘Ruimte in cijfers 2006’ brengt ruimtelijke ontwikkelingen in kaart

  De toename van het aantal golfbanen heeft ertoe geleid dat het totale oppervlak aan golfterreinen in Nederland sterk is gestegen, namelijk van 1.300 ha in 1989 tot 7.300 ha in 2006. Nederland telt inmiddels 206 golfbanen, verspreid over het hele land. ... lees meer

  Persbericht | 31-10-2006

 • Invloed zon op klimaat blijkt beperkt

  Nieuw onderzoek naar de invloed van zonneactiviteit op het klimaat biedt nog altijd geen eenduidige verklaring van het temperatuurverloop in de laatste eeuwen. Uit het onderzoek blijkt wel dat de invloed op de lange termijn kleiner is dan eerder was ... lees meer

  Persbericht | 30-10-2006

 • RPB: bouw meer koopwoningen in economische groeiregio's

  Nieuwe koopwoningen moeten vooral worden gebouwd in de economische groeiregio's van Nederland. In deze regio's, met name in de economische groeicentra in de Randstad, is de vraag naar koopwoningen groot en het aanbod schaars. De huizenprijzen zijn ... lees meer

  Persbericht | 24-10-2006

 • RPB: Grotestedenbeleid is uitgewerkt

  Het grotestedenbeleid is in zijn huidige vorm uitgewerkt. Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan het beleid. Bovendien is door het beleid een aantal ... lees meer

  Persbericht | 11-10-2006

 • Afname bevolkingsgroei biedt ruimte voor andere eisen aan leefomgeving

  De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af. Dit komt met name doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Zo stijgt de vraag ... lees meer

  Persbericht | 29-09-2006

 • Afname bevolkingsgroei biedt ruimte voor andere eisen aan leefomgeving

  De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af. Dit komt met name doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Zo stijgt de vraag ... lees meer

  Persbericht | 29-09-2006

 • Natuurbalans 2006: Platteland steeds meer verstedelijkt

  Het typisch Nederlandse open landschap verdwijnt, het platteland krijgt steeds meer een stedelijke uitstraling. Het bebouwde gebied is de afgelopen 15 jaar met ruim 20% toegenomen, wat ten koste ging van het platteland. Dat komt neer op een oppervlakte ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2006

 • Oratie Frank van Oort: Economische vernieuwing en de stad

  Sinds jaar en dag wordt de stad gezien als een bron van economische vernieuwing en vitaliteit. Stedelijk-economische functies, zoals winkelcentra, verspreiden zich over een steeds groter oppervlak en zo breidt de stad zich als een olievlek uit. De ... lees meer

  Persbericht | 28-08-2006

 • Samenwerking fundamenteel onderzoek weinig regionaal georiënteerd

  Fundamenteel onderzoek op het gebied van kennisgedreven technologieën, als de biotechnologie en de ICT, concentreert zich in Nederland al jarenlang in een beperkt aantal regio's. Het zijn met name universiteitsregio's als Eindhoven, Leiden en Wageningen ... lees meer

  Persbericht | 04-07-2006

 • Rol van nationale typologieën in ruimtelijk beleid neemt af

  Het gebruik van typologieën zoals 'woonmilieus' of 'stadsgewesten' in het ruimtelijk beleid heeft vaak als doel ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Toch leidt het gebruik ervan op nationale schaal echter niet altijd tot beter beleid. De typologieën ... lees meer

  Persbericht | 27-06-2006

 • Ruimtelijk beleid staat voor aanzienlijke opgave

  Met de Nota Ruimte stelt de rijksoverheid zichzelf voor een aanzienlijke opgave. Om de doelstellingen van die nota te realiseren, moeten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op tal van gebieden worden bijgestuurd. Zo gaat de verstedelijking ten ... lees meer

  Persbericht | 20-06-2006

 • Waar wonen we in 2025?

  De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname van het aantal inwoners in Limburg zal doorzetten.Het ... lees meer

  Persbericht | 15-06-2006

 • Schiphol: Keuzes tussen milieu en economie zijn onvermijdelijk

  Het is niet mogelijk om gelijktijdig Schiphol te laten groeien, de geluidsoverlast en risico’s in het binnengebied te stabiliseren en de geluidsoverlast in het buitengebied aanzienlijk te verminderen. Dat blijkt uit het rapport “Opties voor Schipholbeleid, ... lees meer

  Persbericht | 07-06-2006

 • Meerdere milieudoelen voor 2010 alsnog haalbaar

  Met het vastgestelde beleid heeft Nederland moeite om aan de EU-verplichtingen te voldoen, ondanks de veelal gunstige emissietrends. Het Kabinet beoogt met de Toekomstagenda Milieu deze milieudoelen alsnog te bereiken. Als deze voorgenomen maatregelen ... lees meer

  Persbericht | 23-05-2006

 • RPB: Steden zijn cruciaal in netwerkeconomie

  In de relaties tussen bedrijven spelen de centrale steden in een regio nog altijd een cruciale rol. Zo geldt voor het merendeel van de belangrijkste inkoop- en verkooprelaties tussen bedrijven in een regio dat in ieder geval één van die bedrijven ... lees meer

  Persbericht | 22-05-2006

 • RPB: Invloed van overheid op ruimtelijke ontwikkelingen neemt af

  De invloed van de overheid op ruimtelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Ruimtelijke ontwikkelingen worden steeds meer bepaald door het gedrag en de voorkeuren van bedrijven en burgers en steeds minder door het ruimtelijk beleid ... lees meer

  Persbericht | 10-05-2006

 • Investeren in wegen naar Amsterdam leidt tot meer economische groei

  Voor de economische ontwikkeling van Nederland is het van belang dat de wegen in en om de grote steden worden verbeterd ten behoeve van het woon-werkverkeer. Dit geldt met name voor de regio rond Amsterdam. Op de langeafstandsverbindingen zijn het ... lees meer

  Persbericht | 27-04-2006

 • Nog veel milieuwinst te halen met technologie en internationale samenwerking

  Afnemende milieudruk bij voortgaande economische groei, is alleen mogelijk bij een sterke overheid en bij veel internationaal milieubeleid. Bij meer marktwerking en hoge economische groei ontstaat echter herkoppeling tussen economische groei en milieudruk, ... lees meer

  Persbericht | 25-04-2006

 • Kwaliteit woonomgeving bepaalt groot deel van huizenprijs

  De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs van een woning per vierkante meter. Vooral de nabijheid ... lees meer

  Persbericht | 12-04-2006

 • RPB: Omgeving langs snelweg verrommelt in hoog tempo

  De gebieden langs de Nederlandse snelwegen zijn de afgelopen jaren in hoog tempo volgebouwd. Deze snelweglocaties ontwikkelen zich tot gewilde vestigingslocaties voor bedrijventerreinen, maar ook voor woonwijken en sportterreinen. Tegelijkertijd bestaat ... lees meer

  Persbericht | 24-03-2006

 • Woningtekort mede veroorzaakt door beleidsveranderingen jaren negentig

  Het achterblijven van de woningproductie in de afgelopen tien jaar is voor een belangrijk deel te wijten aan de snelle invoering van ingrijpende beleidsveranderingen in het begin van de jaren negentig. Gemeenten en marktpartijen kregen toen een gezamenlijke ... lees meer

  Persbericht | 20-03-2006

 • Optiedocument Energie en emissies nu beschikbaar

  Vandaag hebben ECN en MNP het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ gepubliceerd. Het Optiedocument schetst de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende ... lees meer

  Persbericht | 16-03-2006

 • RPB: Vinex-wijken brengen meer variatie in Nederlandse stedenbouw

  Binnen de Vinex-wijken die de afgelopen tien jaar zijn gebouwd, bestaat een veel grotere variatie in bouwstijlen en woonomgevingen dan binnen woonwijken die eerder in de twintigste eeuw zijn gebouwd. Bovendien zijn de grote Vinex-uitbreidingslocaties ... lees meer

  Persbericht | 03-03-2006

 • Omvang fijnstofprobleem kleiner dan eerder aangenomen

  Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige fijnstofconcentratie in Nederland 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen. De laatste jaren worden lagere concentraties gemeten, maar de Europese norm wordt in steden en langs snelwegen nog steeds overschreden.

  ... lees meer

  Persbericht | 02-03-2006

 • Allochtonen uit stad verhuizen naar andere gemeenten dan autochtonen

  Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen. Allochtone Amsterdammers - vooral van Surinaamse afkomst ... lees meer

  Persbericht | 20-02-2006

 • CO2-reductie in 2020 haalbaar en betaalbaar

  Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verminderen tot 15% onder het niveau van 1990. Energiebesparing, kernenergie en CO2-opslag zijn de belangrijkste maatregelen en zijn ... lees meer

  Persbericht | 14-02-2006

 • RPB: Komst megawinkels ook in Nederland onvermijdelijk

  Ook in Nederland ontstaat er steeds meer behoefte aan megawinkels en megawinkelcentra, die in het buitenland al volop aan de rand van de steden worden gebouwd. De overheid doet er dan ook goed aan deze trend niet tegen te houden; zij zou zich in haar ... lees meer

  Persbericht | 14-12-2005

 • RPB: Verdwijnende landbouw verandert aanblik Nederlandse landschap

  De aanblik van het Nederlandse platteland zal de komende decennia flink veranderen. Op steeds meer plaatsen verdwijnt de landbouw als dominante functie en daarmee als bepaler van het landschap, terwijl nieuwe grondeigenaren het landschap een ander ... lees meer

  Persbericht | 13-12-2005

 • RPB: Ruimtelijke concepten missen overtuigingskracht

  De streefbeelden uit de ruimtelijke ordening passen steeds minder op een snel veranderende samenleving. Om de toenemende ruimtelijke complexiteit het hoofd te bieden, hebben beleidsmakers de afgelopen decennia daarom veelvuldig hun heil gezocht in ... lees meer

  Persbericht | 06-12-2005

 • Effecten klimaatverandering nemen toe

  De effecten van klimaatverandering in Nederland zijn nu nog beperkt. Ze zullen echter de komende decennia toenemen, maar pas tegen het eind van deze eeuw problematisch worden. Dat is de hoofdboodschap van een studie van het Milieu en Natuurplanbureau, ... lees meer

  Persbericht | 31-10-2005

 • RPB: Het beschermen van natuurgebieden kan beter

  De ruimteclaims op de waardevolle groene gebieden in Nederland nemen toe. Hierdoor is er behoefte aan een duidelijke visie op de bescherming van deze gebieden. Daarvoor kan heel goed inspiratie worden opgedaan in het buitenland. Zo blijkt in Engeland ... lees meer

  Persbericht | 13-10-2005

 • RPB: Grote behoefte aan landstedelijke woningen

  De woonwensen van mensen zijn tot nu toe onvoldoende gerealiseerd. Veel mensen zouden graag landelijk wonen, zij het met de stad, en al haar voorzieningen, onder handbereik. Het is de vraag of de gerealiseerde (Vinex)nieuwbouw tegemoet komt aan deze ... lees meer

  Persbericht | 04-10-2005

 • MNP en ECN: Opslag CO2 kan bijdragen aan vermindering uitstoot

  Ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot hiervan. Samen met maatregelen als energiebesparing en alternatieven voor fossiele brandstoffen, kan zo de ... lees meer

  Persbericht | 27-09-2005

 • RPB: Stop met praten over het Groene Hart

  Over het Groene Hart wordt al jaren gepraat, terwijl de ontwikkelingen en met name de verstening in het gebied gewoon doorgaan. Misschien is het beter om het begrip Groene Hart in het beleid los te laten. Alleen dan kan recht worden gedaan aan de diversiteit ... lees meer

  Persbericht | 16-09-2005

 • Kansen voor regionale luchthavens

  De Nederlandse regionale luchthavens zouden door de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen wel eens aanzienlijk kunnen gaan groeien. Door hun strategische ligging in het dichtbevolkte Noordwest-Europa beschikken de regionale luchthavens Lelystad, ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2005

 • Natuurbalans 2005: Ambities en middelen voor natuur en landschap uit balans

  De (inter)nationale ambities voor natuur en landschap en de beschikbare middelen zijn niet in evenwicht. Het gaat daarbij niet alleen om financiële middelen. Door de beperkte ruimte in Nederland zijn ook planologische duidelijkheid en bestuurlijke ... lees meer

  Persbericht | 08-09-2005

 • Minder geluidsoverlast door Schiphol maar meer risico's

  De beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol worden zeer waarschijnlijk gehaald. Deze gelden voor de meest belaste woongebieden direct rondom de luchthaven. Verreweg de meeste overlast en risico's treden ... lees meer

  Persbericht | 24-08-2005

 • Waterbeleid kruipt het land op

  Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de wateroverlast in 2015 is alleen mogelijk in samenhang met andere beleidsterreinen zoals landbouw, milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Daardoor zijn de ... lees meer

  Persbericht | 01-08-2005

 • Steden lopen inkomensachterstand in

  Het inkomensniveau in de steden is sinds 1995 gestegen. Daarmee lijken de steden hun achterstand op dit gebied ten opzichte van hun randgemeenten in te lopen. Deze inkomensgroei concentreert zich echter in de buurten in of nabij de stadscentra. Dat ... lees meer

  Persbericht | 29-06-2005

 • RPB: Label kennisas voor A2 discutabel

  De benoeming van de A2 – van Amsterdam tot Maastricht – als nationale kennisas is arbitrair. Op essentiële onderdelen is niet de A2 de meest kennisintensieve infrastruc­tuuras, maar de A12 dan wel de A4. Er is dan ook weinig tot geen reden om ... lees meer

  Persbericht | 23-06-2005

 • Planbureau wil meer oog voor belevingswaarde van grote projecten

  De maatschappelijke kosten en baten (mkba) van grote infrastructurele projecten, zoals die voor aanvang van het project in kaart worden gebracht, zijn per definitie onvolledig. Hoe bereken je immers de belevingswereld van zo'n project, bijvoorbeeld ... lees meer

  Persbericht | 19-06-2005

 • RPB concludeert: Vinex-bewoner per definitie mobieler

  Het Vinex-beleid, dat erop gericht is de mobiliteit in te dammen, kan betrekkelijk succesvol genoemd worden. Ondanks reizen bewoners van nieuwbouwwijken relatief veel. Deze hoge mobiliteit is niet zo zeer een gevolg van de plek waar men woont, maar ... lees meer

  Persbericht | 16-06-2005

 • Advies Commissie Nouwen pas op lange termijn gunstig voor milieu

  Het vervangen van de motorrijtuigenbelasting en een deel van de aanschafbelasting door een kilometerprijs, kan aanzienlijke milieuwinst opleveren. Invoering van beprijzing op een aantal fileknelpunten levert echter slechts een beperkte verbetering ... lees meer

  Persbericht | 26-05-2005

 • Planbureau brengt ruimtelijk-economische modellen in kaart

  In een complexe samenleving hebben grote projecten als de Zuiderzeelijn naar het noorden en de HSL naar het zuiden mogelijk grote ruimtelijke effecten. Die effecten kunnen heel verschillend van aard zijn. Om die reden worden binnen de ruimtelijke economie ... lees meer

  Persbericht | 19-05-2005

 • RPB: Privaat recht biedt alternatief voor ruimtelijke ordening

  In Nederland wordt bij de inrichting van de ruimte te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het privaatrecht biedt. De privaatrechtelijke regels die zijn verbonden aan het eigendom van grond en gebouwen stellen de burgers in staat om -naar ... lees meer

  Persbericht | 12-05-2005

 • Milieubalans 2005: Europese milieueisen maken aanvullend Nederlandsbeleid noodzakelijk

  Het uitvoeren van de Europese emissie-eisen leidt tot forse vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Maar door de specifieke situatie in Nederland is dat niet genoeg om te voldoen aan de milieukwaliteitseisen die de Europese ... lees meer

  Persbericht | 10-05-2005

 • Mogelijk ruim 10 miljoen huishoudens in 2040; trend kleiner wordende huishoudens zet door

  Doordat mensen langer alleen wonen en het aantal ouderen toeneemt, verandert de omvang en samenstelling van huishoudens in Nederland. Mogelijk zal hierdoor het aantal huishoudens toenemen van 7 miljoen nu naar 10 miljoen in 2040. Dat blijkt uit het ... lees meer

  Persbericht | 18-04-2005

 • Ozon en klimaat: het ene gat met het andere dichten?

  Sommige vervangers van stoffen die de ozonlaag afbreken, bevorderen het broeikaseffect. Het beperken van deze bijwerkingen blijkt echter goed mogelijk. Dat blijkt uit een rapport over de relatie tussen aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering ... lees meer

  Persbericht | 11-04-2005

 • Klimaatverandering: EU kan Kyoto-doelen halen door aankoop emissierechten elders

  In tegenstelling tot een jaar geleden lijkt de Europese Unie van voor de uitbreiding (EU-15) het Kyoto-doel in 2010 wel te gaan halen vanwege twee belangrijke wijzigingen. In de eerste plaats wordt een lagere uitstoot van broeikasgassen door de EU-15 ... lees meer

  Persbericht | 21-12-2004

 • Toekomst Europees landelijk gebied in kaart gebracht

  De Europese landbouw heeft toekomst, ook na afschaffing van de EU-landbouwsubsidies. Dit blijkt uit de studie EURURALIS naar de toekomst van het Europese landelijke gebied, uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het Milieu- en ... lees meer

  Persbericht | 08-12-2004

 • Bredere definitie van kenniseconomie schept kansen voor de regio

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne kenniseconomie die Nederland is, gaat het immers ook om vernieuwing in handel en diensten. ... lees meer

  Persbericht | 29-11-2004

 • Herinrichting landelijk gebied goed voor landbouw, water en natuur, minder voor milieu

  Het kabinet heeft plannen voor de herinrichting van het landelijk gebied, de zogenaamde reconstructie. Die reconstructieplannen zijn positief voor landbouw, waterbeheer en natuurverwerving, maar dragen nauwelijks bij aan het verbeteren van de milieukwaliteit. ... lees meer

  Persbericht | 01-11-2004

 • Duurzame kwaliteit van leven: een kwestie van kiezen

  Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de verdeling ervan over de wereld en van wetenschappelijke inzichten ... lees meer

  Persbericht | 20-10-2004

 • Investeringen in economie én milieu nodig voor meer duurzame EU

  Het Europese milieubeleid van de afgelopen decennia heeft geleid tot investeringen in de economie waardoor ook de gezondheid van mensen en de natuur verbeterd zijn. Toch blijft het milieu in Europa om aandacht vragen. Dit geldt in het bijzonder voor ... lees meer

  Persbericht | 20-09-2004

 • Bestuurlijke versnippering bedreigt natuur en landschap

  Dier- en plantensoorten profiteren van de verbeterde waterkwaliteit in beken en rivieren en van bescherming door Europese regelgeving. De Randstad is dankzij het ruimtelijk beleid nog niet aan elkaar gebouwd. Deze signalen laten zien dat het gevoerde ... lees meer

  Persbericht | 16-09-2004

 • Combinatie van model en ontwerp schetst ruimelijke toekomst

  Modellen voor ruimtegebruik zijn van belang om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van beleidsvoornemens of ruimtelijke ingrepen. Ontwerp kan daarbij inspirerende beelden opleveren die het denken over ruimtelijke vraagstukken en het vinden ... lees meer

  Persbericht | 15-09-2004

 • EU bepaalt en beperkt nationale ruimtelijke ontwikkeling

  De Europese Unie is, direct of indirect, betrokken bij de belangrijkste terreinen van het nationale ruimtelijke beleid. Daarbij zijn de indirecte, en daardoor minder goed zichtbare, effecten vaak belangrijker dan de directe effecten. Dit zal in de ... lees meer

  Persbericht | 01-09-2004

 • Effecten van klimaatverandering duidelijk zichtbaar in Europa

  Steeds meer effecten van klimaatverandering zijn zichtbaar in vele delen van Europa. Die effecten lijken de theorie van klimaatverandering te ondersteunen. Hierbij gaat het om zowel negatieve als positieve gevolgen voor natuur en maatschappij. Voorbeelden ... lees meer

  Persbericht | 18-08-2004

 • Wat kost een emissiereductie van broeikasgassen met 30%?

  Om de kosten van klimaatbeleid ook na Kyoto (2010) beperkt te houden is het van groot belang dat ontwikkelingslanden meedoen. Dit maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van goedkope opties om de emissies van broeikasgassen te beperken. Als ... lees meer

  Persbericht | 30-06-2004

 • Creëer mogelijkheden om files te omzeilen

  Zonder aanvullend beleid zal de fileproblematiek toenemen. Files doen zich steeds vaker voor op onverwachte plaatsen en onverwachte tijden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker te voorspellen hoe lang de reistijd op een bepaald wegtraject zal zijn. ... lees meer

  Persbericht | 02-06-2004

 • Overheid mist kans in tussenland

  Ingeklemd tussen stad en kanaal, tussen knooppunten van rijkswegen, bedrijventerreinen, industrie, akkerbouw, weilanden en kleine bosjes liggen vaak onbestemde gebieden. Zij markeren de ernstige vervaging van het onderscheid tussen stad en land: zij ... lees meer

  Persbericht | 28-05-2004

 • Denk niet te gemakkelijk over ontwikkelingsplanologie

  Terecht wordt de ontwikkelingsplanologie steeds vaker omarmd als planningspraktijk naast de traditionele toelatingsplanologie. De toepassing van ontwikkelingsplanologie is echter geen eenvoudige zaak. Wordt hierover te gemakkelijk gedacht, dan dreigt ... lees meer

  Persbericht | 24-05-2004

 • Planbureaus over nota ruimte: waardering en kritiek

  In de Nota Ruimte worden heldere keuzes gemaakt en wordt veel aandacht besteed aan de bijbehorende uitvoeringsagenda. De nuchterheid van de nota lijkt een realistisch antwoord op de complexe ruimtelijke en maatschappelijke werkelijkheid die zich op ... lees meer

  Persbericht | 18-05-2004

 • Grote ruimtelijke veranderingen door belevingseconomie

  Gedurende de laatste tien jaar is in Nederland het aantal golfbanen, maneges, horecaondernemingen, kartbanen, bioscopen en pretparken aanzienlijk toegenomen. De vrijetijdsindustrie en de beleveniseconomie hebben zo hun sporen achtergelaten in het Nederlandse ... lees meer

  Persbericht | 13-05-2004

 • Milieubeleid: spanning met EU neemt toe

  De uitstoot van milieuverontreinigende stoffen neemt in Nederland af, vooral door technische maatregelen die in EU-verband zijn afgesproken. Diverse Europese verplichtingen worden met het vastgestelde milieubeleid echter niet gehaald. Het niet tijdig ... lees meer

  Persbericht | 07-05-2004

 • Mestprobleem nog niet opgelost

  Het mineralenbeleid van de afgelopen jaren heeft de oplossing van het mestprobleem dichterbij gebracht. Door het mestbeleid en de inspanning van de landbouw was het overschot van fosfaat en stikstof in 2002 ruim 30% lager dan in 1997. Desondanks zijn ... lees meer

  Persbericht | 27-04-2004

 • MNP: bundeling verstedelijking goed voor natuur en bereikbaarheid

  De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen rondom de grotere steden. MNP-RIVM schat de kans hoog in dat zo de gewenste stedelijke en groene woonmilieus ontstaan, terwijl tegelijkertijd de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft ... lees meer

  Persbericht | 27-04-2004

 • Bevolking Nederland mogelijk naar ruim 20 miljoen inwoners

  Momenteel telt Nederland 16,3 miljoen inwoners. In 2050 zal de Nederlandse bevolkingsomvang liggen tussen de 15 en ruim 20 miljoen inwoners. Dit staat in de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) ... lees meer

  Persbericht | 16-02-2004

 • Toekomstige ruimteboefte systematisch overschat

  Het ruimtelijk beleid loopt steeds meer achter de feiten aan. De Vinex-wijken sluiten onvoldoende aan bij de woonwensen van burgers. Het denken in termen van nieuwe bedrijventerreinen gaat voorbij aan de behoeften van de groeiende dienstensector. En ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2003

 • ICT houdt van agglomeraties

  De opkomst van de informatie- en communicatietechnologie leidt ertoe dat bedrijvigheid zich verder verspreidt. Dit gebeurt echter niet over het gehele land, maar binnen stedelijke regio’s, zoals de Noordvleugel van de Randstad, in een proces van ... lees meer

  Persbericht | 26-11-2003

 • Weg vrij voor landelijk wonen

  De mogelijkheden om landelijk te wonen moeten worden verruimd. Hiertoe dient het huidige restrictieve beleid ten aanzien van bouwen op het platteland te worden herzien.

  ... lees meer

  Persbericht | 10-11-2003

 • Nuchter omgaan met risico's

  Bij het beheersen van milieurisico’s moet de politiek regelmatig de afweging maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid. Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een systematiek ontwikkeld als startpunt voor de politieke discussie. ... lees meer

  Persbericht | 01-10-2003

 • Milieu- en Natuurbeleid Balkenende-2: Efficiënt maar risicovol

  Het kabinet Balkenende-2 weet 900 miljoen euro op de milieu-uitgaven van de overheid te besparen zonder grote nadelige effecten voor het milieu. In het klimaatbeleid wordt op de overheidsuitgaven bespaard door ‘maatwerk’ bij het stimuleren van ... lees meer

  Persbericht | 16-09-2003

 • Klimaatverandering extra reden voor samenhang van natuurgebieden

  Leefgebieden van planten en dieren verschuiven, vogels broeden steeds vroeger in het jaar, voedselketens raken verstoord. Klimaatverandering blijkt invloed te hebben op de natuur. Samenhangende natuurgebieden van goede kwaliteit bieden aan zowel de ... lees meer

  Persbericht | 15-09-2003

 • Ruimtelijk Planbureau: Deltificatie biedt meer zee, meer kust

  Na decennia van kustlijnverkorting moet de Hollandse kust weer worden verlengd. Alleen op die manier kan de druk op de kust afnemen. Druk die voortkomt uit bevolkingstoename, economische groei en toenemende mobiliteit maar ook uit de stijgende zeespiegel. ... lees meer

  Persbericht | 13-06-2003

 • Energie vraagt meer ruimte

  Het Nederlandse ruimtelijk beleid moet nu al anticiperen op een grotere capaciteit aan windenergie dan de huidige beleidsdoelstelling voor 2020. Windenergie heeft in het wind­rijke Nederland als duurzame bron een aanzienlijk potentieel, vooral op ... lees meer

  Persbericht | 26-05-2003

 • Scenario's als ideeëngenerator

  Door gedachte en ongedachte toekomsten te ontwerpen kunnen scenario’s aanzetten tot nadenken over het toekomstig ruimtelijk beleid voor Nederland. Het is een methode die wellicht minder realistisch is dan de methode die de gevolgen van huidige ontwikkelingen ... lees meer

  Persbericht | 13-05-2003

 • Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie

  In de afgelopen tien jaar is het milieu in Europa in verscheidene opzichten verbeterd, maar een flink deel van de vooruitgang zal waarschijnlijk door economische groei teniet gaan. Regeringen moeten nog altijd wezenlijke maatregelen nemen om milieudruk ... lees meer

  Persbericht | 13-05-2003

 • Brussel biedt kansen op goedkoper milieubeleid

  Meer dan 80% van het milieu- en natuurbeleid in Nederland wordt door Brussel voorgeschreven. De uitvoering daarvan leidt tot conflicten met Nederlands beleid, zoals bij de Nitraatrichtlijn. Toch pakken gemeenschappelijke Europese milieuregels vaak ... lees meer

  Persbericht | 14-04-2003

 • Relatie tussen fijn stof en voortijdige sterfte

  Fijn stof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot voortijdige sterfte. Bij ongeveer 1700 tot 3000 sterfgevallen per jaar speelt de relatie tussen voortijdige sterfte en het inademen van fijn stof een rol. Dit blijkt uit epidemiologische ... lees meer

  Persbericht | 09-12-2002

 • Strategisch Akkoord neutraal voor milieu, risicovol voor natuur en landschap

  Het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM heeft de milieu- en natuureffecten van het Strategisch Akkoord beoordeeld. Dit op verzoek van Staatssecretaris Van Geel (VROM) en met het oog op de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

  ... lees meer

  Persbericht | 15-11-2002

 • Natuurbalans 2002: Bereiken natuurdoelen afhankelijk van ordening groene ruimte

  In het Strategisch Akkoord kondigt de regering aan dat de natuurdoelen minder door aankoop en meer door particulier, agrarisch natuurbeheer worden gerealiseerd. Om met deze instrumenten de beoogde samenhangende Ecologische Hoofdstructuur te realiseren ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2002

 • Milieubalans 2002: Internationale milieu-verplichtingen zijn forse opgave voor Nederland

  Het milieu in Nederland verbetert langzaam maar zeker. Het nieuwe kabinet wil die verbetering vasthouden. Het verleden laat zien dat daarvoor Europese milieuregels van groot belang zijn. Die zijn effectiever gebleken dan vrijwillige afspraken en financiële ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2002

 • Groei uitstoot broeikasgas methaan stopt

  De mondiale groei van de uitstoot van methaan, het tweede broeikasgas na kooldioxide, is in de jaren negentig vrijwel tot stilstand gekomen. In de periode 1970-1990 was de groei nog 25 procent. De afname is mede het gevolg van reductiemaatregelen in ... lees meer

  Persbericht | 03-09-2002

 • Streven naar minder belasting van het milieu in Europa niet overal even succesvol

  Inspanningen om de belasting van het Europese milieu te verlichten zijn niet overal even succesvol. De druk op enkele natuurlijke hulpbronnen neemt zelfs toe en treft in het bijzonder de hoeveelheid vis en land, zo blijkt uit het laatste jaarlijkse ... lees meer

  Persbericht | 23-05-2002

 • GEO-3: Wereldwijde verkenning plaatst milieuproblematiek in breed kader

  GEO-3 (Global Envrionment Outlook) kijkt zowel dertig jaar terug als dertig jaar vooruit. Aan de hand van een aantal scenario's, waarbij telkens de drijfveer voor ontwikkeling verschilt, wordt de wereldwijde milieuontwikkeling verkend. UNEP heeft de ... lees meer

  Persbericht | 22-05-2002

 • Milieubalans 2001: 'Milieukwaliteit vraagt om sterke bestuurlijke regie'

  De belangrijkste conclusies uit de Milieubalans 2001 zijn: Ondanks dalende emissies worden natuur en biodiversiteit onvoldoende beschermd; Nederlandse CO2-emissie gestegen; Luchtkwaliteit verbetert, verkeer en vervoer blijft een knelpunt ... lees meer

  Persbericht | 13-09-2001

 • Natuurbalans 2001: Bestuurlijke versnippering belemmert verbetering natuur- en landschapskwaliteit

  Het natuurbeleid dreigt te verzanden wanneer de rijksoverheid de regie op de uitvoering van het beleid niet strakker in handen neemt, zo constateert het Natuur- planbureau in de Natuurbalans 2001. Het gaat met name om de samenhang tussen natuur-, milieu-, ... lees meer

  Persbericht | 12-09-2001

 • Klimaatmodel IMAGE 2.2 brengt gevolgen van uitblijven klimaatbeleid in kaart

  Meer dan 25% van alle ecosystemen verandert door klimaatverandering. Vele ecosystemen zullen niet in staat zijn om zich op tijd aan te passen en zullen verarmen. Landbouwopbrengsten zullen in sommige gebieden toe- en in andere afnemen. Deze toekomstscenario’s ... lees meer

  Persbericht | 20-07-2001

 • Eindrapport over klimaatsverandering van het IPCC verschenen

  In Bonn is deze week op de klimaatconferentie het rapport gepresenteerd Climate Change 2001: Mitigation. Dit rapport bespreekt alle beschikbare literatuur over de wetenschappelijke, technische, milieugerelateerde, economische en sociale aspecten di ... lees meer

  Persbericht | 20-07-2001

 • Europees Thematisch Centrum voor Lucht en Klimaatverandering geplaatst bij het RIVM

  Het RIVM is door het Europees Milieuagentschap aangewezen als Europees Thematisch Centrum voor Lucht en Klimaatverandering (in het Engels:European Topic Centre on Air and Climate Change; ETC/ACC). Dit expertisecentrum is ingesteld en wordt gefinancierd ... lees meer

  Persbericht | 14-12-2000

 • Vijfde Nationale Milieuverkenning 2000-2030 en Milieubalans 2000 verschenen

  Op grond van de Wet Milieubeheer brengt het RIVM jaarlijks een Milieubalans uit ter ondersteuning van het beleid en elke vier jaar een Milieuverkenning als voorbereiding op het Nationale Milieubeleidsplan (NMP), in dit geval het NMP4. Beide rapporten ... lees meer

  Persbericht | 11-09-2000