Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Groei uitstoot broeikasgas methaan stopt

Persbericht | 03-09-2002

De mondiale groei van de uitstoot van methaan, het tweede broeikasgas na kooldioxide, is in de jaren negentig vrijwel tot stilstand gekomen. In de periode 1970-1990 was de groei nog 25 procent. De afname is mede het gevolg van reductiemaatregelen in het kader van het VN-Klimaatverdrag. Dit concludeert drs. Jos Olivier in zijn onderzoek waarop hij op 9 september 2002 hoopt te promoveren aan de faculteit Natuur- en Sterrenkunde.

Onder leiding van Olivier, die als senior onderzoeker werkzaam is bij het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM, hebben onderzoekers van TNO en RIVM de afgelopen jaren een zeer grote hoeveelheid data verzameld, geanalyseerd en bewerkt tot actuele en consistente mondiale emissie-inventarisaties van broeikasgassen voor de periode 1970-1995. De studie, gestart in 1992, was een onderdeel van het Nationaal Onderzoekprogramma Mondiale Lucht-verontreiniging en Klimaatverandering en maakte ook deel uit van internationale onderzoekprogramma’s voor atmosfeeronderzoek.

Door de wereldwijde uitstoot van luchtvervuilende stoffen verandert de samenstelling van de atmosfeer. Mondiale emissie-inventarisaties zijn nodig om de effecten hiervan op mens en milieu te onderzoeken. Belangrijke kwaliteitsaspecten voor toepassingen van deze inventarisaties zijn de consistentie en de vergelijkbaarheid van de berekeningsmethodieken voor verschillende landen, emissiebronnen en jaren. Diverse officiële landenopgaven van emissies – zoals voor het Kyoto Protocol – voldoen nu nog niet aan de op deze punten gestelde eisen.

Verder is van belang de compleetheid qua bronnen en jaren, transparantie (een goede beschrijving van emissiebronnen, berekeningsmethoden en gebruikte gegevens) en de nauwkeurigheid (schatting van de onzekerheid in de gerapporteerde emissiecijfers). Onafhankelijke controle, ofwel verificatie, van gerapporteerde emissies of emissietrends is belangrijk aangezien iedere emissie-inventarisatie noodgedwongen gebruik maakt van een selectie van beschikbare informatie en geschatte factoren.

Het onderzoek van Olivier laat zien dat de mondiale groei van de emissie van methaan in de jaren negentig vrijwel tot stilstand is gekomen. Belangrijke factoren die voor deze ombuiging verantwoordelijk zijn zijn onder meer de terugval van de economie in de voormalige Sovjet-Unie en structurele veranderingen in verschillende regio’s bij emissiebronnen als veeteelt (hogere productiviteit per dier), kolenmijnen (meer bovengrondse winning), rijstverbouw (andere soorten en verbouwwijze) en afvalstortplaatsen (andere samenstelling van het afval). Ook de terugwinning van methaan uit vuilstorts en mijnen (en het gebruik daarvan als energiebron) heeft een waarneembaar effect op de trend.

De resultaten van de studie worden wereldwijd door wetenschappers gebruikt in atmosferisch-chemisch modelonderzoek. Ook worden de inventarisaties gebruikt voor ijking van zogenaamde remote-sensing-apparatuur in satellieten zoals SCIAMACHY, waarmee de concentratie van luchtvervuiling gemeten wordt. Een voorbeeld van een beleidstoepassing is het gebruik van de studieresultaten voor de ontwikkeling van richtlijnen voor het maken van nationale inventarisaties. Een ander voorbeeld is onderzoek van de mogelijkheden voor emissiereductie in en emissiehandel met het buitenland. Deze beleidsmatige toepassingen zijn relevant voor de uitvoering van het Kyoto Protocol over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Maandag 9 september 2002 om 16.15 uur in Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie: ‘On the quality of global emission inventories. Approaches, methodologies, input data and uncertainties‘. Drs. J.G.J. Olivier, faculteit Natuur- en Sterrenkunde

Meer informatie

UU, Johan Vlasblom, (030) 253 9300, j.vlasblom@csc.uu.nl, RIVM, Afdeling Communicatie, (030)  274 4049