Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Recessie: worden alle luchtdoelen nu met gemak gehaald? Een eerste analyse van het effect van de recessie op luchtverontreiniging

Artikel | 08-09-2009
Foto van een bus met uitlaatgassen, die luchtverontreiniging in een stad toont

De recessie leidt ertoe dat in 2010 de emissies van luchtverontreinigende stoffen 5-10% lager zullen liggen dan zonder recessie het geval geweest zou zijn. Zo is de realisatie van het stikstofoxidenplafond in 2010 nu waarschijnlijk; eerder werd de kans daarop nog op circa 50% geschat. Ook de luchtkwaliteit profiteert op korte termijn: de concentraties fijn stof en stikstofdioxide zullen in 2010 gemiddeld 1 µg/m³ lager lager liggen dan eerder voorspeld.

NEC-plafonds eenvoudiger haalbaar

Door de recessie zullen luchtverontreinigende emissies in 2010 circa 5-10% lager liggen ten opzichte van een scenario met aanhoudende economische groei tot 2010. Het voldoen aan de NEC-plafonds in 2010 wordt door de recessie eenvoudiger voor stikstofoxiden, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen. Vooral voor stikstofoxiden is dit relevant, omdat de geraamde emissies zonder de recessie nog rond het NEC-plafond schommelden en de kans op het halen van het plafond circa 50% was. Met de huidige recessie zullen de NOx-emissies dermate afnemen, dat het halen van het NEC-plafond in 2010 waarschijnlijk wordt. De recessie heeft nauwelijks invloed op de ammoniakemissies. De kans op het halen van het NEC-plafond voor ammoniak in 2010 ligt rond de 50%.

Ook luchtkwaliteit profiteert

De fijn stof emissies nemen ook af door de recessie, met zo’n 6%. De grootschalige fijnstofconcentratie ligt gemiddeld door de recessie circa 0,6-0,8 µg/m³ lager dan in een scenario met aanhoudende economische groei. Het voldoen aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor fijn stof vanaf 2011 langs wegen wordt hierdoor ook waarschijnlijker. Omdat de concentraties op sommige hoogbelaste wegen nog in de buurt liggen van de grenswaarden, en de onzekerheden in ramingen van lokale luchtkwaliteit groot zijn, zullen langs een beperkt aantal wegen nog overschrijdingen mogelijk zijn in 2011, ook na uitvoering van de lokale maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In de buurt van stallen in de intensieve veehouderij zullen de bestaande fijnstofknelpunten ook nog hardnekkig blijken. Hoewel door de recessie de grootschalige concentratie daalt, zullen boeren minder geneigd zijn tot het nemen van maatregelen bij bestaande stallen om knelpunten op te lossen. De grootschalige concentratie stikstofdioxide ligt gemiddeld door de recessie circa 0,7-1,0 µg/m³ lager dan in een scenario met aanhoudende economische groei. Het effect van de recessie op het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor NO2 in 2015 is op dit moment nog onderwerp van nader onderzoek.

Auteur(s)Koelemeijer R ; Drissen E ; Kruitwagen S
Publicatiedatum08-09-2009
PublicatieLucht 2009, augustus